మంచుపల్లకీ

(మంచు పల్లకి నుండి దారిమార్పు చెందింది)