మళ్ళీ పెళ్ళి (అయోమయ నివృత్తి)

(మళ్ళీపెళ్ళి నుండి దారిమార్పు చెందింది)