మానవ అంతర్గత లక్షణాలు

ప్రతి మానవునికీ కొన్ని అంతర్గత లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆంగ్లమున వీటిని ఫీలింగ్స్ {Feelings} అని పిలుస్తారు. వివిధ ప్రదేశాలలో వివిధ సందర్భాలననుసరించి వాటిని కొన్ని కనిపించే మరికొన్ని కనిపించని చర్యల ద్వారా బహిర్గతం చేస్తుంటారు. ఈ చర్యలను వాఖ్యానురూపంగా నిర్వచించుటయూ సులభము కాదు.

Examples of six basic emotions

ప్రాముఖ్యతసవరించు

సందర్భములుసవరించు

అవి ఏడు సందర్భానుసార రూపాలుగా ఉంటాయి.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

మూలాలుసవరించు


భాహ్యా లంకెలుసవరించు