మానవ అంతర్గత లక్షణాలు

ప్రతి మానవునికీ కొన్ని అంతర్గత లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆంగ్లమున వీటిని ఫీలింగ్స్ {Feelings} అని పిలుస్తారు. వివిధ ప్రదేశాలలో వివిధ సందర్భాలననుసరించి వాటిని కొన్ని కనిపించే మరికొన్ని కనిపించని చర్యల ద్వారా బహిర్గతం చేస్తుంటారు. ఈ చర్యలను వాఖ్యానురూపంగా నిర్వచించుటయూ సులభము కాదు.

Examples of six basic emotions

ప్రాముఖ్యత మార్చు

సందర్భములు మార్చు

అవి ఏడు సందర్భానుసార రూపాలుగా ఉంటాయి.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

మూలాలు మార్చు


భాహ్యా లంకెలు మార్చు