ములుగు

ములుగు పేరుతో ఈ క్రింది మండలాలున్నాయి.

తెలంగాణEdit


ములుగు తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.