మూస:సమాచారపెట్టె పుస్తకం

వివరణ లేదు.

మూస పరామితులు[టెంప్లేట్‌డేటాను నిర్వహించు]

పరామితివివరణరకంస్థితి
namename

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
imageimage

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
image_captionimage_caption

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
authorauthor

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
title_origtitle_orig

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
అనువాదకుడుtranslator

అనువదించినవారి పేరు

తెలియనిదిఐచ్చికం
editoreditor

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
illustratorillustrator

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
number_of_reprintsnumber_of_reprints

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
dedicationdedication

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
cover_artistcover_artist

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
countrycountry

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
languagelanguage

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
type_of_poemstype_of_poems

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
praise_to_whompraise_to_whom

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
itivruttamitivruttam

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
seriesseries

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
subjectsubject

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
genregenre

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
publisherpublisher

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
pub_datepub_date

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
release_daterelease_date

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
english_release_dateenglish_release_date

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
english_pub_dateenglish_pub_date

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
media_typemedia_type

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
pagespages

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
size_weightsize_weight

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
preceded_bypreceded_by

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
followed_byfollowed_by

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
isbnisbn

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
first_page_designfirst_page_design

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
printed_atprinted_at

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
for_copiesfor_copies

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
sole_distributerssole_distributers

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
printed_yearsprinted_years

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం
oclcoclc

వివరణ లేదు

తెలియనిదిఐచ్చికం