మౌనం (అయోమయ నివృత్తి)

మౌనం అనగా వాక్కుని నియంత్రించడం; లేదా మాటలాడడం తగ్గించడం.