క్రింద ఇవ్వబడిన కోడ్‌లలో చాలా వరకు కంప్యూటర్-డొమైన్-స్పెసిఫిక్ నేమింగ్ (X11 or HTML4 ) అనుగుణంగా ఇవ్వబడినవి. The HSV (Hue, Saturation, Value) values, also known as HSB (Hue, Saturation, Brightness), and Hex Triplets (for en:HTML en:Web colors) are also given in the following table. క్రింద ఇవ్వబడిన రంగులు అగుపించడము కొన్ని పారామీటర్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మనం వాడే డిస్ప్లే డివైస్, కలర్ మానేజ్‌మెంట్ సెట్టింగ్స్, మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు చాలా వరకు ప్రభావితం చేస్తాయి.[1] రంగులకు వాడే పేర్లు ప్రాంతాలను బట్టీ వారి ఆచారాలను బట్టీ మారుతూంటాయి.

దృశ్య కళలు, ఫ్యాషన్, ఇంటీరియర్ డిజైన్, అనేక ఇతర రంగాలు, విభాగాలలో రంగులు ఒక ముఖ్యమైన భాగం
విషయాలు
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Alice Blue #F0F8FF 94% 97% 100% &&&&&&&&&&&&0208.&&&&&0208° 100% 97% 6% 100%
  Alizarin Crimson #E32636 89% 15% 21% &&&&&&&&&&&&0355.&&&&&0355° 77% 52% 83% 89%
  Amaranth #E52B50 90% 17% 31% &&&&&&&&&&&&0345.&&&&&0345° 78% 53% 78% 64%
  Amber #FFBF00 100% 75% 0% &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045° 100% 50% 100% 100%
  Amethyst #9966CC 60% 40% 80% &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270° 50% 60% 50% 80%
  Apricot #FBCEB1 98% 81% 69% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 90% 84% 25% 87%
  Aqua #00FFFF 0% 100% 100% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 100% 50% 100% 100%
  Aquamarine #7FFFD4 50% 100% 83% &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160° 100% 75% 50% 100%
  Asparagus #7BA05B 48% 63% 36% &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092° 28% 49% 43% 63%
  Azure #007FFF 0% 50% 100% &&&&&&&&&&&&0210.&&&&&0210° 100% 50% 100% 100%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Baby blue #E0FFFF 44% 100% 100% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 100% 72% 12% 100%
  en:Beige #F5F5DC 96% 96% 86% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 56% 91% 10% 96%
  en:Bistre #3D2B1F 24% 17% 12% &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024° 33% 18% 49% 24%
  నలుపు #000000 0% 0% 0% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 0% 0% 0%
  నీలం #0000FF 0% 0% 100% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 50% 100% 100%
  en:Bondi blue #0095B6 0% 58% 71% &&&&&&&&&&&&0191.&&&&&0191° 100% 36% 100% 71%
  en:Brass #B5A642 71% 65% 26% &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037° 47% 48% 119% 124%
  en:Bright green #66FF00 40% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096° 100% 50% 100% 100%
  en:Bright turquoise #08E8DE 3% 91% 87% &&&&&&&&&&&&0177.&&&&&0177° 93% 47% 97% 91%
  en:Bright violet #CD00CD 80% 0% 80% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 100% 40% 100% 80%
  en:Bronze #CD7F32 80% 50% 20% &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021° 61% 50% 155% 128%
  గోధుమ #964B00 59% 29% 0% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 100% 29% 100% 59%
  Buff #F0DC82 94% 86% 51% &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049° 79% 73% 46% 94%
  Burgundy #900020 50% 0% 13% &&&&&&&&&&&&0345.&&&&&0345° 100% 25% 50% 50%
  నారింజ (రంగు) #CC5500 80% 33% 0% &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025° 100% 40% 100% 80%
  en:Burnt sienna #E97451 91% 45% 32% &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014° 78% 62% 65% 91%
  en:Burnt umber #8A3324 54% 20% 14% &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&0 59% 34% 74% 54%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Camouflage green #78866B 47% 53% 42% &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091° 11% 47% 20% 53%
  en:Caput Mortuum #592720 35% 15% 13% &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&0 47% 24% 64% 35%
  Cardinal #C41E3A 77% 12% 23% &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350° 74% 44% 85% 77%
  Carmine #960018 59% 0% 9% &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350° 100% 29% 100% 59%
  Carnation #F95A61 98% 35% 38% &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357° 93% 67% 64% 98%
  Carrot orange #ED9121 93% 57% 13% &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033° 85% 53% 86% 93%
  Celadon #ACE1AF 67% 88% 69% &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123° 47% 78% 24% 88%
  Cerise #DE3163 87% 19% 39% &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343° 72% 53% 78% 87%
  en:Cerulean #007BA7 0% 48% 65% &&&&&&&&&&&&0196.&&&&&0196° 100% 33% 100% 65%
  en:Cerulean blue #2A52BE 16% 32% 75% &&&&&&&&&&&&0224.&&&&&0224° 64% 46% 78% 75%
  Chartreuse #7FFF00 50% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090° 100% 50% 100% 100%
  en:Chartreuse yellow #DFFF00 87% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&067.50000067.5° 100% 50% 100% 100%
  Chestnut #CD5C5C 80% 36% 36% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 53% 58% 55% 80%
  Chocolate #7B3F00 48% 25% 0% &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031° 100% 24% 100% 48%
  en:Cinnabar #E34234 89% 26% 20% &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&0 76% 55% 77% 89%
  en:Cinnamon #D2691E 82% 41% 12% &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025° 75% 47% 86% 82%
  Cobalt #0047AB 0% 28% 67% &&&&&&&&&&&&0215.&&&&&0215° 100% 34% 100% 67%
  Copper #B87333 72% 45% 20% &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029° 57% 46% 72% 72%
  Copper rose #996666 60% 40% 40% &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330° 20% 50% 65% 57%
  Coral #FF7F50 100% 50% 31% &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016° 100% 66% 69% 100%
  Coral Red #FF4040 100% 25% 25% &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&0 100% 63% 82% 100%
  Corn #FBEC5D 98% 93% 36% &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054° 95% 68% 63% 98%
  en:Cornflower blue #6495ED 39% 58% 93% &&&&&&&&&&&&0219.&&&&&0219° 79% 66% 58% 93%
  Cream #FFFDD0 100% 99% 82% &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057° 100% 91% 18% 100%
  en:Crimson #DC143C 86% 8% 24% &&&&&&&&&&&&0348.&&&&&0348° 83% 47% 91% 86%
  en:Cyan #00FFFF 0% 100% 100% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 100% 50% 100% 100%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  ముదురు నీలం #0000C8 0% 0% 55% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 27% 100% 55%
  en:Dark brown #654321 40% 26% 13% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 51% 26% 67% 40%
  en:Dark cerulean #08457E 3% 27% 49% &&&&&&&&&&&&0209.&&&&&0209° 88% 26% 94% 49%
  en:Dark chestnut #986960 60% 41% 38% &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010° 23% 49% 37% 60%
  en:Dark coral #CD5B45 80% 36% 27% &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010° 58% 54% 66% 80%
  en:Dark goldenrod #B8860B 72% 53% 4% &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043° 89% 38% 94% 72%
  en:ముదురు ఆకుపచ్చ #013220 0% 20% 13% &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158° 96% 10% 98% 20%
  Dark indigo #310062 19% 0% 38% &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270° 100% 19% 100% 38%
  en:Dark khaki #BDB76B 74% 72% 42% &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056° 38% 58% 43% 74%
  Dark olive #556832 33% 41% 20% &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081° 35% 30% 52% 41%
  en:Dark pastel green #03C03C 1% 75% 24% &&&&&&&&&&&&0138.&&&&&0138° 97% 38% 98% 75%
  Dark peach #FFDAB9 100% 85% 73% &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028° 100% 86% 27% 100%
  en:Dark pink #E75480 91% 33% 50% &&&&&&&&&&&&0342.&&&&&0342° 75% 62% 64% 91%
  en:Dark salmon #E9967A 91% 59% 48% &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015° 72% 70% 48% 91%
  Dark scarlet #560319 34% 1% 10% &&&&&&&&&&&&0344.&&&&&0344° 93% 18% 97% 34%
  en:Dark slate gray #2F4F4F 18% 31% 31% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 25% 25% 41% 31%
  en:Dark spring green #177245 9% 45% 27% &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150° 66% 27% 80% 45%
  en:Dark tan #918151 57% 51% 32% &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045° 28% 44% 44% 57%
  en:Dark tangerine #FFA812 100% 66% 7% &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038° 100% 54% 93% 100%
  Dark tea green #BADBAD 73% 86% 68% &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103° 39% 77% 21% 86%
  Dark terracotta #CC4E5C 80% 31% 36% &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0354° 55% 55% 55% 55%
  en:Dark turquoise #116062 7% 38% 38% &&&&&&&&&&&&0181.&&&&&0181° 70% 23% 83% 38%
  en:Dark violet #423189 26% 19% 54% &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252° 47% 37% 64% 54%
  Denim #1560BD 8% 38% 74% &&&&&&&&&&&&0213.&&&&&0213° 80% 41% 89% 74%
  en:Dodger blue #1E90FF 12% 56% 100% &&&&&&&&&&&&0210.&&&&&0210° 100% 56% 88% 100%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Ecru #C2B280 76% 70% 50% &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039° 35% 63% 27% 77%
  Emerald #50C878 31% 78% 47% &&&&&&&&&&&&0140.&&&&&0140° 52% 55% 60% 78%
  Eggplant #990066 60% 0% 40% &&&&&&&&&&&&0320.&&&&&0320° 100% 30% 100% 60%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Falu red #801818 50% 9% 9% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 68% 30% 81% 50%
  en:Fern green #4F7942 31% 47% 26% &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106° 29% 37% 45% 47%
  Flax #EEDC82 93% 86% 51% &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050° 76% 72% 45% 93%
  en:Forest green #228B22 13% 55% 13% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 61% 34% 76% 55%
  French Rose #F64A8A 96% 29% 54% &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330° 91% 63% 76% 55%
  Fuchsia #FF00FF 100% 0% 100% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 100% 50% 100% 100%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Gamboge #E49B0F 89% 61% 6% &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038° 88% 48% 94% 94%
  Gold #FFD700 100% 84% 0% &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051° 100% 50% 100% 100%
  Goldenrod #DAA520 85% 65% 13% &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043° 74% 49% 85% 85%
  Grey-asparagus #465945 27% 35% 27% &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117° 13% 31% 22% 35%
  Gray-tea green #CADABA 79% 85% 73% &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090° 30% 79% 15% 85%
  ఆకుపచ్చ #008000 0% 50% 0% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 100% 25% 100% 50%
  en:Green-yellow #ADFF2F 68% 100% 18% &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084° 100% 59% 82% 100%
  Grey #808080 50% 50% 50% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 50% 0% 50%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Harlequin #3FFF00 25% 100% 0% &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105° 100% 50% 100% 100%
  Heliotrope #DF73FF 87% 45% 100% &&&&&&&&&&&&0286.&&&&&0286° 100% 73% 55% 100%
  Hollywood Cerise #F400A1 96% 0% 63% &&&&&&&&&&&&0320.&&&&&0320° 100% 48% 100% 96%
  Hot Magenta #FF00CC 100% 0% 80% &&&&&&&&&&&&0310.&&&&&0310° 100% 50% 57% 74%
  Hot Pink #FF69B4 100% 41% 71% &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350° 100% 71% 84% 75%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Indigo #4B0082 29% 0% 51% &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275° 100% 26% 100% 51%
  en:International Klein Blue #002FA7 0% 18% 65% &&&&&&&&&&&&0223.&&&&&0223° 100% 33% 100% 65%
  en:International orange #FF4F00 100% 31% 0% &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019° 100% 50% 100% 100%
  Ivory #FFFFF0 100% 100% 94% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 97% 5% 100%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Jade #00A86B 0% 66% 42% &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158° 100% 33% 100% 66%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Khaki #C3B091 76% 69% 57% &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037° 29% 67% 26% 76%
  Khaki (X11) #F0E68C 94% 90% 55% &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054° 77% 75% 41% 94%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Lavender #B57EDC 71% 49% 86% &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270° 57% 68% 73% 54%
  Lavender blue #CCCCFF 80% 80% 100% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 90% 20% 100%
  Lavender blush #FFF0F5 100% 94% 96% &&&&&&&&&&&&0340.&&&&&0340° 100% 97% 6% 100%
  Lavender grey #BDBBD7 74% 73% 84% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 26% 79% 8% 98%
  Lavender magenta #EE82EE 93% 51% 93% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 76% 72% 67% 88%
  Lavender pink #FBAED2 98% 68% 82% &&&&&&&&&&&&0310.&&&&&0310° 91% 83% 57% 90%
  Lavender purple #967BB6 59% 47% 71% &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270° 30% 59% 60% 65%
  Lavender rose #FBA0E3 98% 63% 89% &&&&&&&&&&&&0310.&&&&&0310° 92% 81% 57% 90%
  Lemon #FDE910 99% 91% 6% &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055° 98% 53% 94% 99%
  Lemon chiffon #FFFACD 100% 98% 80% &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054° 100% 90% 20% 100%
  Lilac #C8A2C8 78% 64% 78% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 26% 71% 19% 78%
  Lime #BFFF00 75% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075° 100% 50% 100% 100%
  Linen #FAF0E6 98% 94% 90% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 67% 94% 8% 98%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Magenta #FF00FF 100% 0% 100% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 100% 50% 100% 100%
  en:Malachite #0BDA51 4% 85% 32% &&&&&&&&&&&&0140.&&&&&0140° 90% 45% 95% 85%
  Maroon #800000 50% 0% 0% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 100% 25% 100% 50%
  en:Mauve #E0B0FF 88% 69% 100% &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276° 100% 85% 31% 100%
  Medium carmine #AF4035 69% 25% 21% &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&0 54% 45% 69% 68%
  Medium Purple #9370DB 58% 44% 86% &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270° 60% 65% 68% 72%
  en:Midnight Blue[1] #003366 0% 20% 40% &&&&&&&&&&&&0148.&&&&&0148° 100% 20% 100% 20%
  Mint Green[1] #98FF98 60% 100% 60% &&&&&&&&&&&&0140.&&&&&0140° 100% 80% 40% 100%
  en:Moss green #ADDFAD 68% 87% 68% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 44% 78% 22% 87%
  en:Mountbatten pink #997A8D 60% 48% 55% &&&&&&&&&&&&0323.&&&&&0323° 13% 54% 20% 60%
  Mustard #FFDB58 100% 86% 35% &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047° 100% 67% 65% 100%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Navajo white #FFDEAD 100% 87% 68% &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032° 100% 84% 27% 100%
  en:Navy Blue #000080 0% 0% 50% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 25% 100% 50%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Ochre #CC7722 80% 47% 13% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 71% 47% 83% 80%
  en:Old Gold #CFB53B 81% 71% 23% &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049° 61% 52% 71% 81%
  en:Old Lace #FDF5E6 99% 96% 90% &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040° 85% 95% 6% 100%
  Old Lavender #796878 47% 41% 47% &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270° 8% 44% 3% 22%
  Old Rose #C08081 75% 18% 30% &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330° 61% 47% 59% 57%
  Olive #808000 50% 50% 0% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 25% 100% 50%
  en:Olive Drab #6B8E23 42% 56% 14% &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080° 61% 35% 75% 56%
  en:Olivine #9AB973 60% 73% 45% &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058° 33% 59% 80% 141%
  Orange (color wheel) #FF7F00 100% 50% 0% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 100% 50% 100% 100%
  Orange (web) #FFA500 100% 65% 0% &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039° 100% 50% 100% 100%
  Orange Peel #FFA000 100% 63% 0% &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038° 100% 50% 100% 100%
  Orchid #DA70D6 85% 44% 84% &&&&&&&&&&&&0302.&&&&&0302° 59% 65% 49% 85%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Pale blue #AFEEEE 69% 93% 93% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 65% 81% 26% 93%
  en:Pale brown #987654 60% 46% 33% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 29% 46% 45% 60%
  en:Pale carmine #AF4035 69% 25% 21% &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&0 54% 45% 69% 68%
  en:Pale chestnut #DDADAF 87% 68% 69% &&&&&&&&&&&&0358.&&&&&0358° 41% 77% 22% 87%
  en:Pale cornflower blue #ABCDEF 67% 80% 94% &&&&&&&&&&&&0210.&&&&&0210° 68% 80% 28% 94%
  en:Pale magenta #F984E5 98% 52% 90% &&&&&&&&&&&&0310.&&&&&0310° 91% 75% 47% 98%
  en:Pale mauve #996666 60% 40% 40% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 20% 50% 33% 60%
  en:Pale pink #FADADD 98% 85% 87% &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0354° 76% 92% 13% 98%
  en:Pale red-violet #DB7093 86% 44% 58% &&&&&&&&&&&&0340.&&&&&0340° 60% 65% 49% 86%
  Pale sandy brown #DABDAB 85% 74% 67% &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023° 39% 76% 22% 85%
  Papaya whip #FFEFD5 100% 94% 84% &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037° 100% 92% 16% 100%
  en:Pastel green #77DD77 47% 87% 47% &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120° 60% 67% 46% 87%
  en:Pastel pink #FFD1DC 100% 82% 86% &&&&&&&&&&&&0346.&&&&&0346° 100% 91% 18% 100%
  Peach #FFE5B4 100% 90% 71% &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039° 100% 85% 29% 100%
  en:Peach-orange #FFCC99 100% 80% 60% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 100% 80% 40% 100%
  en:Peach-yellow #FADFAD 98% 87% 68% &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039° 89% 83% 31% 98%
  Pear #D1E231 82% 89% 19% &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065° 75% 54% 78% 88%
  Periwinkle #CCCCFF 80% 80% 100% &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0240° 100% 90% 20% 100%
  en:Persian blue #1C39BB 11% 22% 73% &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248° 74% 42% 75% 50%
  en:Persian green #00A693 0% 65% 58% &&&&&&&&&&&&0135.&&&&&0135° 100% 33% 75% 60%
  Persian indigo #32127A 20% 7% 48% &&&&&&&&&&&&0249.&&&&&0249° 74% 28% 85% 49%
  en:Persian red #CC3333 80% 20% 20% &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&0 60% 50% 50% 50%
  Persian pink #F77FBE 97% 50% 75% &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330° 88% 73% 72% 77%
  Persian rose #FE28A2 100% 16% 64% &&&&&&&&&&&&0318.&&&&&0318° 99% 58% 96% 88%
  Persimmon #EC5800 93% 35% 0% &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010° 100% 46% 85% 94%
  en:Pine Green #01796F 0% 47% 44% &&&&&&&&&&&&0175.&&&&&0175° 98% 24% 99% 47%
  en:Pink #FFC0CB 100% 75% 80% &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350° 100% 88% 25% 100%
  en:Pink-orange #FF9966 100% 60% 40% &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020° 100% 70% 60% 100%
  Powder blue (web) #B0E0E6 69% 88% 90% &&&&&&&&&&&&0220.&&&&&0220° 52% 80% 70% 90%
  en:Puce #CC8899 80% 53% 60% &&&&&&&&&&&&0345.&&&&&0345° 40% 67% 33% 80%
  en:Prussian blue #003153 0% 19% 33% &&&&&&&&&&&&0205.&&&&&0205° 100% 16% 100% 33%
  Pumpkin #FF7518 100% 46% 9% &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024° 100% 55% 90% 100%
  en:Purple #660099 40% 0% 60% &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280° 100% 30% 100% 60%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Raw umber #734A12 45% 29% 7% &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034° 73% 26% 84% 45%
  ఎరుపు #FF0000 100% 0% 0% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 100% 50% 100% 100%
  en:Red-violet #C71585 78% 8% 52% &&&&&&&&&&&&0322.&&&&&0322° 81% 43% 89% 78%
  en:Robin egg blue #00CCCC 0% 80% 80% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 100% 40% 100% 80%
  గులాబి #FF007F 100% 0% 50% &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330° 100% 50% 100% 100%
  en:Royal Blue #4169E1 25% 41% 88% &&&&&&&&&&&&0225.&&&&&0225° 73% 57% 71% 88%
  Russet #80461B 50% 27% 11% &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025° 65% 30% 78% 50%
  Rust #B7410E 72% 25% 5% &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018° 86% 39% 92% 72%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)


  Safety Orange (Blaze Orange) #FF6600 100% 40% 0% &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024° 100% 50% 100% 100%
  కాషాయం (రంగు) #F4C430 96% 77% 19% &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045° 90% 57% 80% 96%
  Sapphire #082567 3% 15% 40% &&&&&&&&&&&&0222.&&&&&0222° 86% 22% 92% 40%
  Salmon[1] #FF8C69 100% 55% 41% &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014° 100% 71% 59% 100%
  Sandy brown #F4A460 96% 64% 38% &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028° 87% 67% 61% 96%
  Sangria #92000A 57% 0% 4% &&&&&&&&&&&&0356.&&&&&0356° 100% 29% 100% 57%
  Scarlet #FF2400 100% 14% 0% &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&0 100% 50% 100% 100%
  en:School bus yellow #FFD800 100% 85% 0% &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036° 100% 50% 100% 50%
  en:Sea Green #2E8B57 18% 55% 34% &&&&&&&&&&&&0146.&&&&&0146° 50% 36% 67% 55%
  Seashell #FFF5EE 100% 96% 93% &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025° 100% 97% 7% 100%
  en:Selective yellow #FFBA00 100% 73% 0% &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044° 100% 50% 100% 100%
  Sepia #704214 44% 26% 8% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 70% 26% 82% 44%
  Shocking Pink #FC0FC0 99% 6% 75% &&&&&&&&&&&&0315.&&&&&0315° 98% 52% 94% 99%
  Silver #C0C0C0 75% 75% 75% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 75% 0% 75%
  Slate grey #708090 44% 50% 56% &&&&&&&&&&&&0210.&&&&&0210° 13% 50% 22% 56%
  Smalt (Dark powder blue) #003399 0% 20% 60% &&&&&&&&&&&&0200.&&&&&0200° 100% 30% 70% 60%
  Spring Green #00FF7F 0% 100% 50% &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150° 100% 50% 100% 100%
  en:Steel blue #4682B4 27% 51% 71% &&&&&&&&&&&&0207.&&&&&0207° 44% 49% 61% 71%
  Swamp green #ACB78E 67% 72% 56% &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076° 22% 64% 22% 71%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Tan #D2B48C 82% 71% 55% &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034° 44% 69% 33% 82%
  Tangerine #F28500 95% 52% 0% &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033° 100% 48% 100% 95%
  en:Tangerine yellow #FFCC00 100% 80% 0% &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033° 100% 50% 100% 50%
  en:Taupe #483C32 28% 24% 20% &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030° 18% 24% 17% 34%
  en:Tea Green #D0F0C0 82% 94% 75% &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100° 62% 85% 20% 94%
  Teal #008080 0% 50% 50% &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180° 100% 25% 100% 50%
  Tenné (Tawny)[1] #CD5700 80% 34% 0% &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025° 100% 40% 100% 80%
  en:Terra cotta #E2725B 89% 45% 36% &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010° 70% 62% 70% 62%
  Thistle #D8BFD8 85% 75% 85% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 24% 80% 12% 85%
  Turquoise #30D5C8 19% 84% 78% &&&&&&&&&&&&0175.&&&&&0175° 66% 51% 77% 84%
  en:Tyrian purple #66023C 40% 1% 24% &&&&&&&&&&&&0277.&&&&&0277° 96% 20% 67% 44%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Ultramarine #120A8F 7% 4% 56% &&&&&&&&&&&&0244.&&&&&0244° 87% 30% 93% 56%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  en:Vermilion #FF4D00 100% 30% 0% &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018° 100% 50% 100% 100%
  వైలెట్ #8B00FF 55% 0% 100% &&&&&&&&&&&&0273.&&&&&0273° 100% 50% 100% 100%
  Violet (web) #EE82EE 93% 51% 93% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 76% 72% 67% 88%
  en:Violet-eggplant #991199 60% 7% 60% &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300° 80% 33% 88% 60%
  en:Viridian #40826D 25% 51% 43% &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161° 34% 38% 51% 51%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  గోధుమ #F5DEB3 96% 87% 70% &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039° 77% 83% 26% 96%
  తెలుపు #FFFFFF 100% 100% 100% &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0 0% 100% 0% 100%
  Wisteria #C9A0DC 79% 63% 86% &&&&&&&&&&&&0281.&&&&&0281° 46% 75% 27% 86%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  పసుపు #FFFF00 100% 100% 0% &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060° 100% 50% 100% 100%
Color names
Color Name Hex (RGB) Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Value
(HSV)
  Zinnwaldite #EBC2AF 92% 76% 69% &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019° 60% 80% 25% 92%

Colors by shade

మార్చు
  Shades of white  
White Cream Cosmic latte Ivory Magnolia Old Lace Seashell
             
  Shades of pink  
Pink Carnation Fuchsia Magenta Salmon Pink Deep Pink Hollywood Cerise Hot Pink Medium Pink Shocking Pink Cherry Blossom Pink Coral Pink
                       
French Rose Lavender Pink Persian Rose Carmine Pink Cerise Pink Fuchsia Pink Japanese Pink Persian Pink Dark Pink Hot Magenta Lavender Rose Rose
                       
Thulian Pink Amaranth Light Thulian Pink Puce Rose Pink Tea Rose Amaranth Pink Brink Pink Cerise Deep Carmine Pink Ultra Pink
                     

మూస:Shades of red

మూస:Shades of orange

మూస:Shades of brown

మూస:Shades of yellow

మూస:Shades of grey

మూస:Shades of green

మూస:Shades of cyan

మూస:Shades of blue

మూస:Shades of violet

Fictional colors

మార్చు
  • Grue and Bleen, colors that change after a time T coined by philosopher Nelson Goodman.
  • Hooloovoo, a superintelligent shade of the color blue in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy series.
  • Octarine, the color of magic in the Discworld fantasy novels.
  • The Colour Out of Space, an indescribable hue as the title of an H. P. Lovecraft short story.
  • Squant, a fourth primary color publicized by experimental band Negativland in 1993.
  • Htun, a color that appears black to humans. It can be seen by gnomes, and is described as "deeper than scarlet, more serene than cerulean, gayer than yellow" in the novel Fairest by Gail Carson Levine.
  • in That Was Then This Is Now M&M sees a "nameless color" when he is on a LSD trip.

ఇవీ చూడండి

మార్చు

పాదపీఠికలుNotes

మార్చు
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 More than one color value is possible.

మూలాలు

మార్చు
  • Frery, A. C.; Melo, C. A. S. & Fernandes, R. C. Web-Based Interactive Dynamics for Color Models Learning. Color Research and Application, 2000, 25, 435-441. DOI 10.1002/1520-6378(200012)25:6<435::AID-COL8>3.0.CO;2-J