రత్నాంగి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 2వ మేళకర్త రాగము.[1]

Ratnangi scale with shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R1 G1 M1 P D1 N2 S)
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S N2 D1 P M1 G1 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ రిషభం, శుద్ధ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, కైశికి నిషాధం. ఇది 38 మేళకర్త జలార్ణవం రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు

మార్చు

చాలామంది వాగ్గేయకారులు రత్నాంగి రాగంలో కీర్తనల్ని రచించారు.

జన్య రాగాలు

మార్చు

రత్నాంగి రాగానికి కొన్ని జన్య రాగాలు ఉన్నవి. వీనిలో రేవతి రాగం ఒకటి.

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్