రాధ (అయోమయ నివృత్తి)

రాధ హిందూ పురాణాలలో శ్రీకృష్ణుని ప్రియురాలు.