రేవతి (అయోమయ నివృత్తి)

రేవతి మహాభారతంలో బలరాముని భార్య.