లంక (అయోమయనివృత్తి)

అయోమయనివృత్తి
(లంక నుండి దారిమార్పు చెందింది)
మండుచున్న లంకను చూచుచున్న హనుమంతుడు

లంక లేదా లంకా అనే పేర్లతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి.వాటిని ఈ పేజీ నుండి నివృత్తి చేసుకోవచ్చును

లంక ఇంటి పేరుతో ఉన్న వ్యక్తులుసవరించు