వనసంరక్షణ అన్నది ఉద్యానవనం రూపొందించడంలో భాగంగా మొక్కలను పెంచడం, వాటికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే పధ్ధతి. అలంకారానికి వాడే మొక్కలను పువ్వులు, పత్రాలు, మొత్తం వాటి వాళ్ళ వచ్చే అందం కోసం,  ఈ ఉద్యానవనాల్లో ఎక్కువగా పెంచుతారు.  దుంపలు, ఆకు కూరలు, పళ్ళు, హెర్బ్స్ వంటివి వాటిని ఆహారంగా తీసుకునేందుకు, రంగులుగానో, ఔషధాలుగానో, సౌందర్య సాధనాలుగానో వాడేందుకు పెంచుతారు. ఈ పనిని చాలామంది మానసిక ఉత్తేజాన్ని కలిగించే సాధనంగా వాడుతారు.

చిన్న పూల తోట