వర్గం:తెలంగాణ పట్టణ పార్కులు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న పట్టణ పార్కుల వ్యాసాలు ఈ వర్గంలో ఉంటాయి.