శ్రీ గురువే నమః

ఇందుశ్రీ ఉషశ్రీ. ఆధ్యాత్మికములో సత్యాన్వేషణ నా ఉద్యోగము. తెలుగు పాఠకులకు ఆధ్యాత్మికము, తెలుగు వికీ వ్యాసాల ద్వారా మరింత పరిచయం కావాలన్నదే నా సదుద్దేశం.