• నా అభిరుచులు : భాష మరియు సంగీతములు

|

శుద్ధి ఈ వాడుకరి శుద్ధి దళ సభ్యులు.

|

ఈ వాడుకరి తెలుగు భాషాభిమాని.

|-

వికీపీడియా:Babel
te ఈ వాడుకరి మాతృభాష తెలుగు
భాషవారీగా వికీపీడియనులు
ఈ సభ్యుడు వికీపీడియాలో గత
11 సంవత్సరాల, 5 నెలల, 16 రోజులుగా సభ్యుడు.

|తెవికీలో నామార్పులు చేర్పులు