తెవికీ మిత్రులకు నమస్కారములు.నా పేరు మురళీకృష్ణ.వృత్తి వైద్యం.నూతనసభ్యునిగా మీ మార్గదర్శనం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.