సోమవారం  
25
  సెప్టెంబరు  

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే


తతో రావణనీతాయ సీతాయ శతృకర్షణ
ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణచరితే పధీ

జయచ్చతి బలోరామో లక్ష్మణ్ చ మహాబల
రాజ జయతీ సుగ్రీవో రాగవేనా అభిపాలిత

దాసోహం కౌసలేంద్రస్య రామస్య అక్ల్టి కర్మణ
హనుమాన్ సత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుత్మజ

నరావణ సహస్రమ్మే యుద్ధే ప్ర్తిబలం భవేత్
శిలాభితు ప్రహరత:పాదపైశ్చ సహస్రశ:

అర్ధయుత్వా పురీం లంకాం అభివాధ్యత మైధిలీం
సముద్రాద్రౌగమిష్యామి మిషతాం సర్వ రక్షసాం.

నా ప్రయోగశాల1
నా సభ్యుడు:శాస్త్రి/ప్రయోగశాల2
సభ్యుడు:శాస్త్రి/ప్రయోగశాల1

నా గురించి
పేరు: చామర్తి శాస్త్రి
వయసు: 27
పుట్టిన ఊరు: నిడదవోలు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా
స్వగ్రామము: నిడదవోలు, నిడదవోలు మండలం