నేను మాస్టర్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ(ఎం.స్.ఐ .టి) చదువుతున్న విద్యార్థిని.