ఎంతో ఓపికగా సముదాయ పందిరిలో ఉన్న వ్యాసాలలోని అక్షరదోషాలు సరిచేస్తున్న కంపశాస్త్రి గారికి మాటలబాబు ఇచ్చే చిరుకానుక
తెలుగు వికీ కొరకు విశేష సేవలందిస్తున్న శాస్త్రి గారికి విశ్వనాధ్.బి.కె. అందించే కృతజ్ఞతల చిరు బహుమతి