నేను వి. ప్రభాకర్ శర్మ నాకు తెలుగు వికీ పీడియా లో పని చేయడానిచేయడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను . తప్పకుండ ఇచ్చిన బాధ్యతను నిర్వర్తించ గలను.