నమస్కారం నా పేరు రాము .

నేను ఐ ఐ ఐ ట్ హైదెరాబాద్లో చదువుతునాను .

తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలను పంపొందించడానికి తెవికీ అనే ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తునాను .

నాకు విలీనతవరకు తెలుగు వ్యాసాలు రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.