నా పేరు సాయి కిరణ్మయి. నేను ఐఐఐటీ హైదరాబాద్ లో మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను.