నేను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పి.హెచ్.డి(తెలుగు)చేస్తున్నాను. నేను ఈ మద్య ఈనాడు దిన పత్రికలో మీ వ్యాసాన్ని చదివిన దగ్గర నుండి నా వంతు సహాయాన్ని మన తెలుగు భాషకు చేయాలనుకుంటున్నాను.