అందరికీ శనార్తులు, నేను విశ్వక్, హైదరాబాద్ పట్టణం, తెలంగాణ, భారత దేశంలో నివసిస్తాను

పత్తిగారి విశ్వక్ రెడ్డి (VishwakEIMP)
వృత్తివిద్యార్థి

ప్రాజెక్టులుసవరించు

  ఈ వాడుకరి తెలంగాణ ప్రాజెక్టులో సభ్యుడు.