మిత్రులారా వందనములు. నా పేరు వేణు గోపాల రెడ్డి వంగా. నివాసము:హైదరాబాద్.