నమస్కారమండి. సంగీతంలో వర్ణం అనే విషయం మీద రెండు వికీ వ్యాసాలు ఉన్నాయి (వర్ణం (సంగీతం) ఇంకా వర్ణము(సంగీతం)). వాటిని మెర్జ్ చేస్తే బావుంటుంది అని నా అభిప్రాయం.