వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -101

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
68001 Death Be Not Proud John Gunther Pyramid Books New York 1957 160 10.00
68002 Abraham Lincoln Carl Sandburg A Laurel Edition 1954 928 5.00
68003 I Believed Douglas Hyde Pan Books Ltd London 1953 270 5.00
68004 A Man For All Ages Alfred Steinberg Ballantine Books New York 1965 128 5.00
68005 Letter From Peking Pearl S. Buck Pocket Books Inc 1958 218 5.00
68006 The Final Days Bob Woodward Carl Bernstein Coronet Books 1976 476 25.00
68007 Montgomery Alan Moorehead A four Square Book 1964 248 2.00
68008 Henry Ford, Engineer Louis Albright Neyhart Jayam & Co. Madras 1964 86 5.00
68009 Talking Straight Lee Iacocca Bantam Books, London 1989 337 3.00
68010 Death Be Not Proud John Gunther Pyramid Books New York 1957 192 2.00
68011 The Great Pierpont Morgan Frederick Lewis Allen Harper & Brothers Publishers New York 1965 250 20.00
68012 An Autobiography Lee Iacocca Lee Iacocca, William Novak 1984 367 100.00
68013 Up From Slavery Booker T. Washington Bantam Books, London 1966 241 5.00
68014 The Eye of The Wind Peter Scott Hodder and Stoughton 1966 315 15.00
68015 Jackie A Truly Intimate Biography Freda Kramer A Tempo Star Book 1979 208 15.00
68016 Profiles in Courage John F. Kennedy Pocket Books Inc 1961 233 3.00
68017 The IBM Way F.G. Buck Rodgers Harper & Brothers Publishers New York 1987 235 5.00
68018 Captain Caution Kenneth Roberts Fawcett Publications 1934 224 20.00
68019 My Lord, What a Morning Marian Anderson Avon Publications 1956 253 5.00
68020 Trump The Art of the Deal Donald J. Trump Doanld J. Trump Arrow Books 1987 243 5.00
68021 The Story of My Life Helen Keller Popular Library, Inc 1958 342 5.00
68022 Iacocca David Abodaher A Star Book 1986 276 50.00
68023 Talking Straight Lee Iacocca Bantam Books, London 1989 337 20.00
68024 Blind Ambition John W. Dean III Pocket Books Inc 1977 419 20.00
68025 Up From Slavery Booker T. Washington Bantam Books, London 1967 241 5.00
68026 Up From Slavery Booker T. Washington Oxford University Press 1952 244 5.00
68027 The Life and Death of Martin Luther King Stanislav Kondrashov Progress Publishers Moscow 1981 260 5.00
68028 Frank Lloyd Wright Aylesa Forsee Berkley Books New York 1964 144 5.00
68029 Edgar Allan Poe Irwin Porges Washington Square Press 1969 145 5.00
68030 Woodrow Wilson Rear Admiral Cary T. Grayson A Dell Book 1964 127 5.00
68031 My Years With General Motors Alfred P. Sloan Pearl Publications Private Limited 1963 514 50.00
68032 Today and Tomorrow Henry Ford William Heinemann, Ltd 1926 281 2.00
68033 Billy Pamela Stephenson Harper & Brothers Publishers New York 2001 383 300.00
68034 Leader By Destiny George Washington Man And Patriot Jeanette Eaton S. Chand & Co., Lucknow 1962 111 2.00
68035 Kings Without Crowns Charles H. Evans W.P. Nimmo, Hay & Mitchell 224 2.00
68036 Abraham Lincoln Lord Charnwood Pocket Books Inc 1959 501 5.00
68037 Abraham Lincoln Lord Charnwood Pocket Books Inc 1964 501 5.00
68038 Abraham Lincoln Lord Charnwood Washington Square Press 1968 501 5.00
68039 A Ford, Not A Lincoln Richard Reeves Arrow Books 1975 191 5.00
68040 Abraham Lincoln M.R. Ridley Blackie & Son Limited, London 1946 208 5.00
68041 A. Lincoln man of the people 8 1.00
68042 Abe Lincoln Frontier Boy Augusta Stevenson The P.T.I. Book Depot 127 1.25
68043 Abraham Lincoln John G. Nicolay Phoenix Books 1966 394 50.00
68044 Abraham Lincoln James M. McPherson Oxford University Press 1991 170 15.00
68045 The Most Dangerous Man in America Catherine Drinker Bowen Allied Publishers, Bombay 1975 274 15.00
68046 Lincoln's Stories and Speeches Edward Frank Allen The World's Popular Classics 241 4.00
68047 Ben Franklin Nelson Beecher Keyes Hanover House New York 1956 318 5.00
68048 Benjamin Franklin Herbert W. Schneider The Liberal Arts Press, New York 1952 218 4.00
68049 Jefferson And His Colleagues Allen Johnson Yale University Press 1921 343 3.00
68050 Thomas Jefferson Gene Lisitzky Indian University Publishers Delhi 1933 160 2.00
68051 Saul K. Padover Jefferson Saul K. Padover A Mentor Book 1952 192 2.00
68052 The Selling of the President Joe McGinniss Penguin Books 1970 233 3.00
68053 Pat Nixon The Untold Story Julie Nixon Eisenhower Zebra Books 1987 735 15.00
68054 My Life with Jacqueline Kennedy Mary Barelli Gallagher Paper Jacks New York 1969 400 2.00
68055 A Woman Named Jackie C. David Heymann New American Library 1989 739 100.00
68056 Jackie Oh! Ron Galella Granada Publishing Limited 1979 335 5.00
68057 Jackie Oh! Kitty Kelley Ballantine Books New York 1978 378 5.00
68058 Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis Stephen Birmingham Pocket Books Inc 1978 262 2.00
68059 Aristotle Onassis Nicholas Fraser, Philip Jacobson Ballantine Books New York 1970 468 5.00
68060 ARI The Life, Times And Women of Airstotle Onassis Peter Evans Pan Books Ltd London 1986 367 6.00
68061 The Story of Eleanor Roosevelt Jeanette Eaton Popular Library, Inc 1963 128 5.00
68062 This I Remember Eleanor Roosevelt A Dolphin Book 395 5.00
68063 This is my Story Eleanor Roosevelt Bantam Books, London 1949 278 5.00
68064 The Lady of the White House Eleanor Roosevelt Transworld Publishers London 1951 276 5.00
68065 Eleanor Roosevelt Volume One Blanche Wiesen Cook Penguin Books 1992 587 250.00
68066 The Fabulous Onassis His Life and Loves Christian Cafarakis William Morrow & Company 1972 156 100.00
68067 Front Row at the White House Helen Thomas Simon & Schuster Paperbacks 2000 415 100.00
68068 Profiles in Courage John F. Kennedy Harper & Brothers Publishers New York 1956 58 2.00
68069 Inauguration 1961 264 5.00
68070 A Thousand Days John F. Kennedy A Mayflower Dell Paperback 1967 826 8.00
68071 John Kennedy A Political Profile James MacGregor Burns Avon Book Division 1961 276 5.00
68072 The Witnesses Bantam Books, London 1964 625 5.00
68073 The Remarkable Kennedys Joe McCarthy Popular Library, Inc 1960 143 3.00
68074 My Twelve Years with john F. Kennedy Evelyn Lincoln Bantam Books, London 1966 308 5.00
68075 The Kennedys an American Drama Peter Collier & David Horowitz A Warner Communications Company 1984 726 5.00
68076 Kennedy Theodore C. Sorensen Bantam Books, London 1966 204 5.00
68077 White House Nannie Maud Shaw A Signet Book 1966 127 5.00
68078 Facts About the Presidents Joseph Nathan Kane Pocket Books Inc 1968 424 4.00
68079 America Rebels Richard M. Dorson A Fawcett Crest Book 1966 363 30.00
68080 America and Americans John Steinbeck Viking Penguin Inc. 1968 221 2.00
68081 The Presidents of the United States Maxim Ethan Armbruster Washington Square Press 1963 165 5.00
68082 The Genius of America Saul K. Padover Pyramid Books New York 1962 384 3.00
68083 Profiles in Courage John F. Kennedy Pocket Books Inc 1961 233 3.00
68084 Founding Fathers of the United States Vladimir Sogrin Progress Publishers Moscow 1988 324 25.00
68085 A Gallery of Americans Frank Luther Mott A Mentor Book 1951 224 2.00
68086 A Gallery of Americans Frank Luther Mott A Mentor Book 1951 224 2.00
68087 Men Who Shaped the Future Egon Larsen Blackie & Son Limited, London 197 5.00
68088 The Genius of America Saul K. Padover Higginbothams P. Limited 1967 411 3.00
68089 50 Great Americans Henry Thomas Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1948 468 7.50
68090 Great Names in American History Harold H. Eibling Laidlaw Brothers Publishers 1965 312 3.00
68091 Hight Great Americans 30 3.00
68092 And Long Remember Ezra Jack Keats McGraw Hill Book Company 1959 118 5.00
68093 Triumph and Tragedy The Associated Press 1968 256 10.00
68094 Legacy of a President Indian Book Company 1965 95 2.50
68095 John F. Kennedy Speaks The United States Inforamtion Service 75 5.00
68096 Arafat: The Biography Arafat Virgin Books 2003 489 200.00
68097 Yasir Arafat A Political Biography Barry Rubin Judith Colp Rubin Continuum London 2003 354 300.00
68098 The Royal Diaries Kathryn Lasky Scholastic Inc. New York 236 100.00
68099 Tonight And Every Night Vivian Van Damm Stanley Paul And Co. Ltd 1952 206 25.00
68100 Letters From Prison Rosa Luxemburg The Socialist Book Centre Ltd 1946 48 4.00
68101 Seven Years in Tibet Heinrich Harrer Harper & Brothers Publishers New York 1993 288 5.00
68102 Three Years in Africa Swami Venkatesananda's The Divine Life Society 1964 212 2.00
68103 The Footsteps of Anne Frank Ernst Schnabel Pan Books Ltd London 1979 157 5.00
68104 Anne Frank: The Diary of A Young Girl Anne Frank Pocket Books Inc 1960 237 2.00
68105 Alamein C.E. Lucas Phillips Pan Books Ltd London 1965 176 2.00
68106 Daughter of Tibet Rinchen Dolma Taring Allied Publishers, Bombay 1978 280 25.00
68107 The Man Who Loved Egypt Bimbashi McPherson Ariel Books 1985 287 25.00
68108 Mr Showbusiness Vic Oliver George G. Harrap & Co. Ltd 1954 192 5.00
68109 A Bright Shining Lie Neil Sheehan Picador 1990 861 100.00
68110 El Indio Gregorio Lopez y Fuentes A Frederick Ungar Book 1991 256 100.00
68111 One of Us Hugo Young Pan Books Ltd London 1990 589 75.00
68112 Ambassador Dodd's Diary William E. Dodd Victor Gollancz Ltd London 1941 452 4.00
68113 Quiet Days in Clichy Henry Miller New American Library 1969 128 2.00
68114 Looking For A Bluebird Joseph Wechsberg Penguin Books 1948 220 2.00
68115 Far Away and Long Ago W.H. Hudson J.M. Dent & Sons Ltd 1939 297 5.00
68116 The Dictator Benito Mussolini 416 5.00
68117 With Rommel In The Desert Heinz Werner Schmidt A Panther Book 1960 192 2.00
68118 Out of Mao's China Liu Shaw Tong Popular Library, Inc 1960 128 2.00
68119 Conversations With Stalin Milovan Djilas Penguin Books 1962 171 2.00
68120 The World of My Youth Edwin Way teale Macfadden Bartell Corporation 1970 126 2.00
68121 La Batarde Violetted Leduc Panther 82 2.00
68122 Tom Mann's Memoirs The Labour Publishing Company 1923 334 3.00
68123 The Book of The Long Trail Henry Newbolt Longmans, Green And Co. 1933 177 5.00
68124 The Old Helmet Elizabeth Wetherell Ward, Lock & Co., Limited 524 5.00
68125 The True Book About Elizabeth Garrett Anderson Norman Wymer Frederick Muller Limited 1963 140 2.00
68126 Mover of Men And Mountains R.G. LeTourneau Moody Press 1967 290 5.00
68127 Khrushchev Edward Crankshaw Sphere Books Limited 1968 317 3.00
68128 War As I Knew It George S. Patton Jaico Publishing House, Mumbai 1947 212 2.00
68129 I Chose Freedom Victor Kravchenko Robert Hale Limited 240 5.00
68130 I, Claudius Vol. II Robert Graves Penguin Books 1940 433 3.00
68131 Angela's Ashes Frank McCourt Harper Collins Publishers 1997 425 100.00
68132 A Million Little Pieces James Frey Anchor Books 2003 430 3.00
68133 Raymond Revised Sir Oliver J. Lodge Methuen & Co. Ltd 1922 224 2.00
68134 The Unfinished Autobiography of Alice A. Bailey A. Bailey Lucis Publishing company 1970 304 2.00
68135 Something to Sell 243 3.00
68136 Catherine Paris Princess Marthe Bibesco Harcourt, Brace & Company 1928 368 2.00
68137 True Myths Nigel Andrews Bloomsbury 2002 284 100.00
68138 Second Daughter Katherine Wei and Terry Quinn Holt, Rinehart and Winston New York 1984 243 25.00
68139 In The Sanctuary of Outcasts Neil White Murdoch Books UK Limited 2009 294 75.00
68140 The Fatal Impact Alan Moorehead The Reprint Society, London 1966 230 50.00
68141 Fierce Attachments Vivian Gornick A Touchstone Book 1988 204 50.00
68142 Reminiscences of A Stock Operator Edwin Lefevre John Wiley & Sons, Inc. 1994 299 100.00
68143 Chief of Intelligence 223 3.00
68144 21 Unforgettable Days in the Soviet Union The International Union of Students 1950 110 2.00
68145 Interviewing Japan Adrienne Moore Kitabistan, Allahabad 1943 272 2.00
68146 UPS Downs 173 3.00
68147 Robert Morley Responsible Gentleman Robert Morley and Sewell Stokes Heinemann : London 1966 221 100.00
68148 More And More of Memories Arthur Porritt George Allen & Unwin Ltd, London 1947 242 25.00
68149 Ladyboys Susan Aldous & Pornchai Sereemonghkonpol Maverick House 2008 291 25.00
68150 Joseph Vance William De Morgan Henry Frowde 1912 528 50.00
68151 Memoirs of a Chinese Marshal Zheng Longpu Foreign Languages Publishing House 1984 523 50.00
68152 Clifton Reynolds Autobigraphy Clifton Reynolds The Bodley Head, London 1947 243 50.00
68153 Sir Thomas More William Holden Hutton Methuen & Co. Ltd 1895 290 1.00
68154 Rain Upon Godshill J.B. Priestley Reader's Union Limited 1941 330 3.00
68155 The Autobiography of James Nasmyth A.F. Collins Cambridge At the Univeristy Press 1931 104 4.00
68156 Father, Son & Co. Thomas J. Watson JR. and Peter Petre Bantam Books, London 1991 481 5.00
68157 Dag Hammarskjold and Crisis Diplomacy Richard I. Miller Pyramid Books New York 1962 319 2.00
68158 But Who Was Don Robins? Paul Gliddon James Clarke & Co., Ltd 1949 169 5.00
68159 The Life Story of B.P. R.D. Eashwar Singh The Bharat Scouts & Guides 106 2.00
68160 Men And Memories Richard Pyke The Epworth Press 1948 143 3.00
68161 Far Away and Long Ago W.H. Hudson J.M. Dent & Sons Ltd 1939 297 5.00
68162 The History of the Adventures of Joseph Andrews & his friend Henry Fielding J.M. Dent & Sons Ltd 1927 387 2.00
68163 Ramona Helen Hunt Jackson The World's Popular Classics 1944 368 5.00
68164 The Newcomes William Makepeace Thackeray Smith, Elder, & Co., London 1886 432 2.00
68165 A Vagabond Journey Around the World Harry A. Franck Garden city Publishing Company 1910 502 2.00
68166 Nelson Mandela Spider Books 2007 32 15.00
68167 Long Walk to Freedom Nelson Mandela Abacus 1996 768 100.00
68168 Nelson Mandela The Struggle is my Life Nelson Mandela Popular Prakashan, Bombay 1990 282 15.00
68169 The Visits of the Queen of Sheba C.G. Jung Asia Publishing House 1960 72 2.00
68170 Roots Alex Haley Pan Books Ltd London 1978 638 100.00
68171 Osama Bin Laden King of Terror or Saviour of Islam? Luis S.R. Vas Pustak Mahal 2001 168 50.00
68172 Zulfi Bhutto of Pakistan His Life and Times Stanley Wolpert Oxford University Press 1993 378 100.00
68173 If I am Assassinated Zulfikar Ali Bhutto Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1979 240 155.00
68174 From My Death Cell Z.A. Bhutto Orient Paperbacks 248 5.00
68175 Zulfi My Friend Piloo Mody Hind Pocket Books 1973 173 3.00
68176 Daughter of The East Benazir Bhutto 1989 372 2.00
68177 Mountbatten The Official Biography Philip Ziegler Guild Publishing London 1985 786 250.00
68178 Mountbatten Hero of Our Time Richard Hough Weidenfeld and Nicolson London 1980 290 100.00
68179 The Life and Times of Lord Mountbatten John Terraine Arrow Books 1980 202 250.00
68180 Lord Mountbatten The Last Viceroy David Butler Magna Print Books England 1985 554 100.00
68181 Edwina Countess Mountbatten of Burma Richard Hough Sphere Books Limited 1985 242 25.00
68182 King Edward VII Sir Sidney Lee Macmillan And Co., Limited 1927 769 100.00
68183 Majesty Robert Lacey Harcourt Brace Jovanovich New York 1977 349 300.00
68184 The British Monarchy Today 48 25.00
68185 Letters to His Son Earl of Chesterfield Oliver H.G. Leigh 1901 435 1.00
68186 A Sparrow's Flight William Collins Sons Co. Ltd 1990 463 17.59
68187 The Downing Street Years Margaret Thatcher Harper Collins Publishers 1993 914 22.50
68188 A King's Story Cassell And Company Ltd 1951 440 25.00
68189 Elizabeth And Essex Lytton Strachey Chatto & Windus 1928 287 50.00
68190 Between Ourselves Karen Payne Houghton Mifflin Company Boston 1984 416 100.00
68191 Macmillan Alistair Horne Macmillan And Co., Limited 1989 739 500.00
68192 Twenty Shillings in The Pound W. Macqueen Pope Hutchinson & Company 1951 411 100.00
68193 Mr Home Pronounced Hume William Douglas Home William Collins Sons Co. Ltd 1979 218 100.00
68194 Foley The Spy Who Saved 10,000 Jews Michael Smith Hodder and Stoughton 1989 358 100.00
68195 David Owen Personally Speaking to Kenneth Harris David Owen Weidenfeld & Nicolson 1987 248 100.00
68196 A Royal Romance James Arther The Theosophical Publishing House 1941 355 100.00
68197 The Life of the Right Honourable William Ewart Gladstone George Barnett Smith Ward, Lock & Co., Limited 615 100.00
68198 The Life of William Ewart Gladstone John Morley Macmillan And Co., Limited 1903 666 100.00
68199 Diana Her New Life Andrew Morton Rupa & Co., Allahabad 1995 176 95.00
68200 Diana The Princess of Wales Parkash Nagaich Diamond Pocket Books 1998 135 100.00
68201 Mike (The Memoirs of The Right Honourable Lester B. Pearson) University of Toronto Press 1972 301 100.00
68202 Britannia's Daughters Women of the British Empire Joanna Trollope Hutchinson & Company 1983 224 25.00
68203 The Memoirs of The RT. Hon. The Earl of Woolton Cassell London 1959 452 100.00
68204 Afternoon Light Cassell London 1967 384 100.00
68205 Madam Secretary Madeleine Albright Miramax Books 2003 720 100.00
68206 Ambassador Extraordinary Alden Hatch Henry Holt and Company New York 1956 254 25.00
68207 Memories of A Happy Life William Lawrence Houghton Mifflin Company Boston 1928 452 100.00
68208 From Strength to Strength Sara Henderson Sun Australia 1993 337 100.00
68209 George Lansbury My Father Edgar Lansbury Sampson Low, Marston & Co., Ltd 210 15.00
68210 My Friend H Michael Joyce John Murray, Albemarle Street 1948 369 100.00
68211 Journey Through Chaos 372 100.00
68212 The Full Monty The Autobiography of Jim Davidson Little Brown And Company 1993 245 100.00
68213 Peter The Great Liliana Archibald Macmillan And Co., Limited 1963 282 100.00
68214 Between You And Me Wilfred Pickles Werner Laurie London 1949 223 25.00
68215 Lord M. or the later life of Lord Melbourne David Cecil Constable London 1954 347 100.00
68216 Other Things Than War J.A. Hammerton Macdonald & Co., Ltd 1943 204 25.00
68217 Bernadotte Marshal of France & King of Sweden Ascent Books 1981 193 125.00
68218 Theodore Dreiser: The Man And His Message L. Jeganatha Raja Kathy Publications, Annamalainagar 1984 116 25.00
68219 Ring the Night Bell Paul B. Magnuson Little Brown And Company 1960 376 125.00
68220 That Great Lucifer Margaret Irwin Chatto & Windus 1960 320 100.00
68221 My Life with Roses Harry Wheatcroft Odhams Press Limited 1959 223 75.00
68222 Road to Queen Mary Stuart's Scotland Kodur Pulla Reddy Kodur Pulla Reddy 2010 104 150.00
68223 Florence Nightingale Cecil Woodham Smith McGraw Hill Book Company 1951 372 100.00
68224 The Death of Lord Haw Haw Brett Rutledge The Book League of America 1940 306 25.00
68225 King Edward VIII Hector Bolitho Eyre And Spottiswoode, London 1938 255 25.00
68226 George An Early Autobiography Emlyn Williams The Reprint Society, London 1962 416 25.00
68227 Straw Without Bricks E.M. Delafield Macmillan And Co., Limited 1937 262 25.00
68228 Madame De Pompadour Nancy Mitford The Reprint Society, London 1955 272 100.00
68229 Madame De Pompadour Nancy Mitford Sphere Books Limited 1968 254 200.00
68230 William And Mary Henri and Barbara Van Der Zee Pan Books Ltd London 1973 560 25.00
68231 Churchill Man of the Century Gerald Sparrow Odhams Books Limited 1965 152 25.00
68232 Great Contemporaries Odhams Books Limited 1949 309 25.00
68233 Thoughts And Adventures Winston S. Churchill Odhams Books Limited 1949 246 25.00
68234 My Early Life Winston S. Churchill Odhams Books Limited 1949 373 30.00
68235 The Last Lion: Winston Spencer Churchill Visons of Glory William Manchester Sphere Books Limited 1984 824 25.00
68236 My Early Life Winston S. Churchill The Reprint Society, London 1944 392 25.00
68237 Churchill Digest Lord Attlee The Reader's Digest Association Limited 1965 64 10.00
68238 Winston Churchill V.G. Trukhanovsky Progress Publishers Moscow 1978 390 25.00
68239 Mr. Churchill Philip Guedalla Pan Books Ltd London 1941 219 5.00
68240 Great Contemporaries Winston S. Churchill Fontana Books 1962 317 5.00
68241 Winston Churchill Winston S. Churchill 1965 356 2.00
68242 Churchill Winston S. Churchill Bantam Books, London 1965 160 25.00
68243 Winston S. Churchill Frank Brennand A four Square Book 1965 192 25.00
68244 Jennie The Life of Lady Randolph Churchill Volume Two Ralph G. Martin New American Library 1971 464 25.00
68245 By Quentin Reynolds 350 2.00
68246 Letter of William Cowper W. Benham Macmillan And Co., Limited 1914 316 3.00
68247 Emlyn An Early Autobiography Emlyn Williams Penguin Books 1973 459 50.00
68248 The Twenty Seventh Wife Irving Wallace New American Library 1980 400 20.00
68249 Peter The Great Robert K. Massie Ballantine Books New York 1985 933 35.00
68250 Queen Victoria 258 2.50
68251 Charles The Clown Prince Simon Regan Magnum Books 1978 117 5.00
68252 The Royal Marriages Lady Colin Campbell Smith Gryphon Publishers 1993 250 25.00
68253 The Royal Marriages Lady Colin Campbell St. Martins Paperbacks 1993 345 5.00
68254 Far Away and Long Ago W.H. Hudson J.M. Dent & Sons Ltd 1939 297 5.00
68255 The History of Henry Esmond W.M. Thackeray J.M. Dent & Sons Ltd 1960 436 5.00
68256 How Charles Bravo Died Yseult Bridges The Reprint Society, London 1957 319 3.00
68257 Major Thompson Lives in France and Major Thompson and I Pierre Daninos The Reprint Society, London 1959 315 3.00
68258 Pitt Lord Rosebery Macmillan And Co., Limited 1941 301 2.00
68259 Queen Victoria Lytton Strachey Allied Publishers, Bombay 1958 259 5.00
68260 Queen Victoria Lytton Strachey Maruthi Book Depot, Guntur 130 1.50
68261 Disraeli Andre Maurois Blackie & Son Limited, London 300 3.00
68262 Queen Victoria Andre Maurois Chatto & Windus 1944 256 2.00
68263 Queen Victoria Andre Maurois Allied Publishers, Bombay 1958 259 4.50
68264 Queen Victoria Andre Maurois Allied Publishers, Bombay 1958 259 4.50
68265 The Private Life of Marie Antoinette Jeanne Louise Henriette Campan Richard Bentley And Son 1887 450 2.00
68266 Sisters In Law A Place Revolution Nicholas Courtney McClelland & Stewart Inc. 1989 136 3.00
68267 Jackie Ethel Joan J. Randy Taraborrelli Warner Books 2000 727 50.00
68268 The Book of Saladin Tariq Ali Seagull Calcutta 2006 367 325.00
68269 Kaffir Boy Mark Mathabane Free press New York 1986 354 200.00
68270 Private View of A Public Man The Life of Leyton Richards Edith Ryley Richards George Allen & Unwin Ltd, London 1950 137 100.00
68271 A Short Life of Kierkegaard Walter Lowrie Princeton University Press 1958 271 25.00
68272 Everything You Desire Harshdeep Jolly Srishti Publishers 2007 270 100.00
68273 The Autobiography of Benvenuto Cellini J. Addington Symonds Walter J. Black Inc 1927 403 5.00
68274 At 90: Memoirs of My China Years New World Press 1986 360 25.00
68275 Inside the Red Star New World Press 1984 785 200.00
68276 Catherine The Great Henri Troyat E.P. Dutton New York 1980 430 200.00
68277 Catherine The Great Katharine Anthony Garden city Publishing Company 1927 331 3.00
68278 John Singer Sargent His Portrait Stanley Olson Barrie & Jenkins 1986 309 100.00
68279 Empire of Deceit Dean B. Allison & Bruce B. Henderson Columbus Books 1985 377 25.00
68280 The Road Past Mandalay John Masters Michael Joseph 1961 342 3.00
68281 Lawrence of Arabia Jeremy Wilson Minerva 1990 1188 100.00
68282 Todor Zhivkov A Great Son of Bulgaria Sofia Press 1982 363 100.00
68283 Margarte Forster Precious Lives Margaret Forster Vintage Books 1999 232 20.00
68284 Tessa My Life in Athletics Leon Hickkman Willow Books 1986 181 100.00
68285 A Certain Democrat Senator Henry M. Jackson William W. Prochnau Prentice Hall, Inc 1972 360 120.00
68286 A Dangerous Place Daniel Patrick Moynihan Allied Publishers, Bombay 1979 297 100.00
68287 Nkrumah of Ghana Sophia Ripley Ames Rand McNally & Company 1961 184 25.00
68288 Tito Stevan K. Pavlowitch Ohio State University Press 1992 119 100.00
68289 Tito Speaks Vladimir Dedijer Weidenfeld and Nicolson London 1933 456 25.00
68290 General De Gaulle/ de gaule and his france Nikolai Molchanov/jacques de launay Progress Publishers Moscow 1988 399 100.00
68291 Memoirs of Hope Charles De Gaulle Weidenfeld and Nicolson London 1971 392 100.00
68292 Ernesto Che Guevara I. Lavretsky Progress Publishers Moscow 1976 310 75.00
68293 Miledi A Romantic Biography Bradda Field Constable London 1942 979 100.00
68294 Three Colours of Time Anatoli Vinogradov Hutchinson & Company 1946 340 50.00
68295 The Story of J.M.B. Denis Mackail Peter Daview London 1941 735 25.00
68296 The Phantom Major Virginia Cowles St. James's Place, London 1958 320 2.00
68297 F.R. Leavis William Walsh Chatto & Windus 1980 189 25.00
68298 Lord of Arabia Ibn Saud H.C. Armstrong Penguin Books 1938 247 5.00
68299 The Autobiography of Miss Jane Pittman Ernest J. Gaines Bantam Books, London 1972 246 2.00
68300 The Heart Has Its Reasons Award Books 1974 376 6.00
68301 A King's Story Pan Books Ltd London 1957 407 5.00
68302 Lord Palmerston Jasper Ridley panther Books 1970 896 200.00
68303 G.M. Trevelyan David Cannadine Penguin Books 1992 288 100.00
68304 Joseph Stalin G.F. Alexandrov Foreign Languages Publishing House 206 5.00
68305 Svetlana The Story of Stalin's Daughter Martin Ebon Pearl Publications Private Limited 1967 188 5.00
68306 Svetlana The Story of Stalin's Daughter Martin Ebon Pearl Publications Private Limited 1967 188 5.00
68307 Khrushchev and Stalin's Ghost Bertram D. Wolfe Frederick A. Praeger New York 1956 322 2.00
68308 Khrushchev Remembers The Last Testament Strobe Talbott Bantam Books, London 1976 674 25.00
68309 Khrushchev Remembers The Last Testament Edward Crankshaw Andre Deutsch 1971 639 100.00
68310 Russia Without Illusions Pat Sloan Kitabistan, Allahabad 1939 263 3.00
68311 Mao Zedong Quan Yanchi Prajasakti Book House 2010 213 200.00
68312 Mao Zedong Foreign Languages Publishing House 1986 238 100.00
68313 Han Suyin wind in the tower Mao Tse Tung Han Suyin Triadpanther Books 1978 476 20.00
68314 Glimpses of the God Man, Meher Baba Volume II Bal Natu Meher House Publications India 1979 406 100.00
68315 Dilthey Philosopher of the Human Studies Rudolf A. Makkreel Princeton University Press 1975 456 250.00
68316 Gautam Buddha Dharam Baria Manoj Publication 2004 93 40.00
68317 Guru Nanak Publications Division 1969 224 25.00
68318 Thakur Jaideva Singh N. Pattabhi Raman The Sruti Foundation India 1994 98 50.00
68319 Sunder Singh The Sadhu A. Samuel Raj 1989 38 10.00
68320 A Foreign Tour & Jainism Abroad L.D. Ballal Sri Siddanthakeerhi Grantamala, Hombuja 1994 104 55.00
68321 The Best of Clarence Day Alfred A. Knopf, Inc. New York 1955 450 50.00
68322 A Traveller Looks At the World Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1995 144 25.00
68323 Swami Ranganathananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2005 38 5.00
68324 A Traveller Looks At the World Swami Ranganathananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 112 5.00
68325 Life of Sri Ramanuja Swami Ramakrishnananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1999 279 60.00
68326 Life of Sri Ramanuja Swami Ramakrishnananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1977 279 30.00
68327 The Life of Bhagavad Ramanujacharya Alkondaville Govindacharya Jeeyar Educational Trust 2006 251 125.00
68328 Sri Ramanuja His Life, Religion & Philosphy Svami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1990 84 25.00
68329 Sankara I.V. Chalapati Rao The Telugu University, Hyderabad 1990 148 18.50
68330 Sankara Digvijaya Madhava Vidyaranya Sri Ramakrishna Math, Chennai 1980 195 30.00
68331 Sankara the missionary Central Chinmaya Mission Trust 1978 217 25.00
68332 The Great Hindu Missionary 99 10.00
68333 Shri Shankaracharya Swami Mukhyananda Sri Ramakrishna Advaita Ashrama, Kerala 1998 159 50.00
68334 The Story of Jagadguru Sri Adi Sankara Bhagavatpada N. Anantharaman Sri Sankara Bhakta Jana Sabha, Madras 1988 55 3.00
68335 Sri Sankaracharya N. Ramesam Sri Bhavanarayanaswami Temple, Ponnur 1971 192 3.50
68336 Sree Sankarachariar V. Sreenivasan C. Coomaraswamy Naidu & Sons 1926 32 0.25
68337 Sri Sankaracharya N. Ramesam Sri Bhavanarayanaswami Temple, Ponnur 1959 190 3.50
68338 Swami Sri Veerabrahmendra V.V.L. Narasimha Rao Viswarshi Publications, Hyderabad 1989 112 40.00
68339 Shri Swami Narayana Manilal C. Parekh Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1980 255 30.00
68340 The Journey of a Master Nancy Patchen Central Chinmaya Mission Trust 1996 335 100.00
68341 The Story of Swami Rama Puran Singh Rama Tirtha Pratishthan, Lucknow 266 30.00
68342 The Life And Teachings of Saint Ramalingar Sp. Annamalai Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1973 215 5.00
68343 Ramalinga Purasu Balakrishna National Books Trust, India 1984 91 8.25
68344 Biography of Sadguru Maharshi Malayala Swami Addepalli Vivecananda Devi Sri Sadguru Maharshi Malayala Swamulu 1985 111 20.00
68345 Ramachar And His Lineage C.N. Hiremath Kollur Srinivasacharya Jagirdar 1989 96 20.00
68346 Sage of Narayanavaram T. Bhaktavatsalam S.S.S.K. Samaj, Chennai 1999 187 30.00
68347 Sage of Narayanavaram T. Bhaktavatsalam S.S.S.K. Samaj, Chennai 1999 187 30.00
68348 In His Footsteps Volume 1 Shri Ram Chandra Mission 2005 356 250.00
68349 Glimpses of Traditional Indian Life Bhakti Vikasa Swami Bhakti Vikasa Swami 2004 234 75.00
68350 Viveka Sravanti Sri Ram Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1997 382 300.00
68351 Swami Shraddhananda J.T.F. Jordens Oxford University Press 1981 210 200.00
68352 The Story of An Epoch Swami Shraddhananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1982 298 250.00
68353 Kolkata To Be Young Was Paradise H.A. Barari Gyan Publishing House, New Delhi 2006 418 590.00
68354 Initiation Michael Miovic Sri Aurobindo Society, Hyd 2004 296 300.00
68355 Nine Lives William Dalrymple Bloomsbury, London 2009 284 100.00
68356 Pasumpon Muthuramalinga Thevar S.T. Vaithilingam Murugalayam, Chennai 2012 376 200.00
68357 Venerable Acariya Mun Bhuridatta Thera Acariya Maha Boowa Nanasampanno A Forest Dhamma Publications 2003 496 250.00
68358 With The Swamis In America And India Pravrajika Brahmaprana Advaita Ashrama, Calcutta 1988 347 200.00
68359 Autobiography of Ram Chandra Volume 2 Shri Ram Chandra Mission 1986 122 25.00
68360 Eknathji Nivedita Raghunath Bhide Vivekananda Kendra Prakashan 2003 237 35.00
68361 Life And Work of Sri Sivaratnapuri Swamiji S.Y. Krishnaswamy Sri Kailasa Ashram, Bangalore 1985 211 30.00
68362 Master E.K. K. Parvathi Kumar Dhanishta 2001 160 100.00
68363 Dr. Vedavyas Saint of the Space Age M.V.S. Prasad Yoga Brotherhood of America, Hyd 1990 95 25.00
68364 Sahaja Smriti The Life and Times of Sri Swami Sahajananda The Early Days Ramana Vidya Peedam 1994 80 15.00
68365 Avadhuta Yogi Pant Maharaj of Balekundri Indira Kher Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1994 281 215.00
68366 The Autobigraphy of an Indian Monk Shri Purohit Swami Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 1992 159 25.00
68367 Gajanan Vijay Dasaganu S.M. Vaidya 1987 253 25.00
68368 Narayana Guru M.K. Sanoo Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1978 237 25.00
68369 U.G. Krishnamurti: A Life Mahesh Bhatt Viking 1992 189 195.00
68370 J.Krishnamurti A Biography Pupul Jayakar Penguin Books 1986 518 100.00
68371 The Sacred Touch T.S. Avinashilingam Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1985 354 100.00
68372 The Sage of Kanchi 98 15.00
68373 The Holy Advent R. Sankaranarayanan …. 1989 156 16.00
68374 The Jagadguru V. Raghavan Sri Sankara Bhakta Jana Sabha, Madras 1987 112 25.00
68375 Sringeri Revisited T. Ramalingeswara Rao 1968 76 3.00
68376 His Holines Sri Sri Abhinava Vidyatheertha Maha Swamigal V. Jalaja Sakthidasan Sri Sarada Trust 1987 76 10.00
68377 Jagadguru Sri Chandrasekhara Bharati Mahaswami A.R. Natarajan Ramana Maharshi Centre For Learning 1994 202 95.00
68378 Inspiring Saint K. Suresh Chandar Sri Vidyatheertha Foundation Chennai 2002 196 100.00
68379 Sayana And Madhava Vidyaranya Munuganti Kripacharyaulu Rajyalakshmi Publications, Guntur 1986 195 190.00
68380 Sri Madhvacarya Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1996 94 15.00
68381 Sri Madhvacarya Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1996 94 15.00
68382 Sri Raghavendra Swamiji C.R. Ravi Sri Hari Publications 1978 141 10.00
68383 Sri Madhwacharya S. Subba Rau G.A. Natesain & Co., Madras 74 2.00
68384 Life of Sri Raghavendhraswamy J.S. Dakshinamurthy M.P. Minnajappa, Adoni 56 4.00
68385 Sri Sri Sri Viswayogi Viswamji Maharaj His Universal Concept of Science Venkata GKM Pisipati Venkat GKM Pisipati, Nagarjuna Nagar 1998 195 320.00
68386 The Spiritual Humanist Valluru Jagannadha Rao Valluru Jagannadha Rao 48 15.00
68387 Autobiography of Omkar Sri Swami Omkar The Mission of Peace 2002 344 300.00
68388 Autobiography of Omkar The Mission of Peace 1977 721 20.00
68389 Autobiography of Omkar H.H. Swami Omkar 721 25.00
68390 A Life of Shri Vallabhacharya Natvar Lal Gokal Das Shah Shri Vallabha Publications 1984 168 95.00
68391 Lord Caitanya in Five Features A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 2000 185 20.00
68392 Chaitanya Mahaprabhu V. Snatak 42 2.00
68393 Caitanya His Life and Doctrine Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 390 25.00
68394 The Life of Ramakrishna Romain Rolland Advaita Ashrama, Calcutta 1931 338 30.00
68395 Life of Sri Ramakrishna Advaita Ashrama, Calcutta 590 25.00
68396 Ramakrishna and the Divine Mother Pranab Bandyopadhyay United Writers 1991 85 10.00
68397 The Life of Ramakrishna Romain Rolland Advaita Ashrama, Calcutta 1960 302 5.00
68398 Sri Ramakrishna And Spiritual Renaissance Swami Nirvedananda The Ramakrishna Mission 1940 315 5.00
68399 A Short Life of Sri Ramakrishna Swami Tejasananda Advaita Ashrama, Calcutta 1984 114 2.00
68400 A Short Life of Swami Vivekananda Swami Tejasananda Advaita Ashrama, Calcutta 1979 106 2.00
68401 A Short Life of Swami Vivekananda Swami Tajasananda Advaita Ashrama, Calcutta 1963 106 2.00
68402 Memoirs of European Travel Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1978 108 5.00
68403 The Life of Vivekananda And The Universal Gospel Romain Rolland Advaita Ashrama, Calcutta 1979 382 3.00
68404 Notes of Some Wanderings Ramkrishna Vivekananda Brahmachari Gonendra Nath 156 2.00
68405 Swami Vivekananda Sailendra Nath Dhar Vivekananda Kendra Prakashan 1975 762 200.00
68406 Swami Vivekananda Igen B. Manoj Publication 2004 94 40.00
68407 Swami Vivekananda Swami Abjajananda Advaita Ashrama, Calcutta 2003 336 100.00
68408 Swami Dayanand Saraswati Dhanpati Pandey Publications Division 1985 197 20.00
68409 The Story of A Dedicated Life Sri Ramakrishna Math, Chennai 1948 220 25.00
68410 A Man of God Swami Vividishananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1968 365 25.00
68411 World is God Romdas Anandashram, India 1955 316 2.00
68412 Autobiography of Swami Sivananda The Divine Life Society 1995 176 15.00
68413 Hajji Baba of Ispahan James Morier The Cresset Press, Mcmxlix 459 100.00
68414 Born in Tibet Chogyam Trungpa Unwin Paperbacks, London 1979 262 25.00
68415 Tibet's Great Yogi Milarepa W.Y. Evans Wentz Oxford University Press 1969 315 100.00
68416 Autobiography of Madame Guyon Moody Press 382 5.00
68417 Autobiography of a Yogi Paramahansa Yogananda Jaico Publishing House, Mumbai 1975 512 100.00
68418 Autobiography of a Yogi Paramahansa Yogananda Jaico Publishing House, Mumbai 1972 531 100.00
68419 Sri Sri Paramahansa Yogananda 41 2.00
68420 Paramahansa Yogananda In Memoriam Yogoda Satsanga Society of India 2002 125 50.00
68421 My Will And Heritage Shri Ram Sharma Acharya Yug Nirman Yojana 1988 204 9.00
68422 Guru And Disciple Abhishiktananda London Spck 1974 176 25.00
68423 The Autobigraphy of Ram Chandra Vol. 1 Shri Ram Chandra Mission 1980 244 18.00
68424 The Autobiography of Ram Chandra Shri Ram Chandra Mission 183 20.00
68425 Sadguru Gnanananda His Devotees Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1993 363 45.00
68426 The Path Autobiography of a Western Yogi Swami Kriyananda Goyl Saab Publishers 1987 640 95.00
68427 Acharya Pranavananda in the Eyes of the Learned Swami Shantananda B. Ramakrishna Reddy, Hyd 1975 128 4.00
68428 Swami Rama Tirtha 29 2.00
68429 Shivaji Bhosle 30 2.00
68430 Himavat Vibhuthi T.V. Narayanswamy Central Chinmaya Mission Trust 1981 61 2.00
68431 Bhakta Narasimham H. Krishna Rao 38 2.00
68432 The Supreme Master E. Bharadwaja 1973 95 2.75
68433 The Supreme Master E. Bharadwaja 1973 95 2.75
68434 Rai Ramananda Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Tridandi Swami Bhakti Hriday Bon 64 2.00
68435 The Divine Donor Vimal K. Phagat Nagpur University Publication 1977 142 18.00
68436 Glimpses of A Great Yogi V. Rangarajan Sister Nivedita Academy 1990 67 2.00
68437 Bhagavan Sri Venkaiah Swamy P. Subbaramaiah Sri Gurupaduka Publications 1992 30 5.00
68438 Heaven Can Wait J.P. Vaswani Gita Publishing House 184 15.00
68439 A Philosopher Looks Back T.M.P. Mahadevan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1982 206 30.00
68440 Bhagwan Shri Neelakantha Tathaji 16 2.00
68441 Bhagawan Shri Neelakantha Tathaji Neelakantha Mission 1967 70 3.00
68442 Sant Keshavadasji Dasashram Research Publications 1969 26 0.50
68443 We are the Beloved Ken Blanchard Zondervan Publishing House 1994 94 15.00
68444 Sri Ramana The Sage of Arunagiri Aksharajna Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1948 92 2.00
68445 Reminiscences of A Stock Operator K. Subrahmanian T.N. Venkataraman, Tiruvannamalai 1992 199 25.00
68446 A Sadhu's Reminiscences of Ramana Maharshi Sadhu Arunachala T.N. Venkataraman, Tiruvannamalai 1984 110 25.00
68447 My Recollections of Bhagavan Sri Ramana A. Devaraja Mudaliar 160 25.00
68448 Ramana Maharshi and the path of Self Knowledge Arthur Osborne Jaico Publishing House, Mumbai 1982 219 25.00
68449 The Maharshi and His Message Paul Brunton T.N. Venkataraman, Tiruvannamalai 1977 90 2.00
68450 A Hermit in The Himalayas Paul Brunton B.I. Publications 1974 187 25.00
68451 Ramana Pictorial Souvenir Bhagavan Sri Ramana Maharshi 40 2.00
68452 A Search in Secret India Paul Brunton B.I. Publications 1970 311 100.00
68453 A Search in Secret India Paul Brunton B.I. Publications 1970 311 100.00
68454 Bhagavan And Nayana S. Sankaranarayanan V.S. Ramanan 1997 155 5.00
68455 Nayana G. Krishna Sri Ramana Maharshi Bhakta Mandali 2001 38 10.00
68456 Nayana G. Krishna Baba Traders 1978 195 70.00
68457 Sri Aurobindo Sisirkumar Mitra Orient Paperbacks 1976 208 2.00
68458 Aurobindo His Life and Teachings Dhawale Popular 1960 100 1.00
68459 Sri Aurobindo Ghose 28 2.00
68460 Mahayogi R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1954 289 0.12
68461 Sri Aurobindo M.P. Pandit Publications Division 1983 403 25.00
68462 Sri Aurobindo on Himself and on the Mother Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1953 782 5.00
68463 Sri Aurobindo a biography and a history K.R. Srinivasa Iyengar Sri Aurobindo International 1972 626 100.00
68464 Champaklal Speaks M.P. Pandit Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1975 281 30.00
68465 The Life of Sri Aurobindo A.B. Purani Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1960 372 25.00
68466 The Liberator Sri Aurobindo Sisirkumar Mitra Jaico Publishing House, Mumbai 1954 220 2.00
68467 Living With The Himalayan Masters Swami Ajaya Himalayan International Institute 1988 490 250.00
68468 Wanderings in The Himalayas Sri Swami Tapovanji Maharaj Central Chinmaya Mission Trust 1990 299 100.00
68469 Memoirs of a Pilgrim to Mt. Kailash & Manasarovar Manoj Tripathy M. Panda, Cuttack 2002 154 150.00
68470 Wantering in The Himalayas 327 2.00
68471 Pictorial Sai Baba 10 2.00
68472 Sai The God on Earth N. Machander Das 51 2.00
68473 Light of Wisdom Shirdi Sai Baba Sai Ananda Sri Sai Spiritual Centre 2002 276 50.00
68474 Life History of Shirdi Sai Baba Thota Bhaskara Rao A Sterling Paperback 2000 228 100.00
68475 Shri Sai Satcharita Nagesh Vasudev Gunaji Dr. Lakha Pathak, Bombay 1991 260 18.50
68476 Life of Sai Baba Volume One H.H. Narasimhaswamiji All India Sai Samaj, Madras 1974 274 2.00
68477 Sai Baba of Shirdi S. Bharucha 1980 106 2.00
68478 Shirdi Sai And Satya Sai Are one and the Same 107 2.00
68479 The Incredible Sai Baba Arthur Osborne Orient Longman Limited 1974 102 2.00
68480 Sri Sai Baba The Divine Prophet Edwin Arnold 28 2.00
68481 Sai Baba Avatar Howard Murphet The Macmillan Company of India 1978 288 25.00
68482 Sai Baba Man of Miracles Howard Murphet The Macmillan Company of India 1971 208 12.00
68483 Sai Baba Invitation to Glory Howard Murphet The Macmillan Company of India 1982 214 5.00
68484 Where The Road Ends Howard Murphet The Macmillan Company of India 1993 277 25.00
68485 Avatar of Night Tal Brooke Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1982 392 25.00
68486 God Lives in India R.K. Karanjia Saindra Publications 1994 111 20.00
68487 Sai Baba And His Message Satya Pal Ruhela Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1977 298 15.00
68488 The Life of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba N. Kasturi Sanathana Sarathi Prasanthi Nilayam 1960 255 2.00
68489 Sathyam, Sivam, Sundaram part I N. Kasturi 256 2.00
68490 Sathyam Sivam Sundaram part II N. Kasturi Sri Sathya Sai Books and Publications 266 15.50
68491 Sathyam Sivam Sundaram part IV N. Kasturi Sri Sathya Sai Books and Publications 216 20.00
68492 Sathyam Sivam Sundaram Part IV N. Kasturi Sri Sathya Sai Books and Publications 216 14.00
68493 Sai Baba The Holy Man Samuel H. Sandweiss Sri Satya Sai Books and Publications Trust 1975 231 55.00
68494 Sai Baba The Holy Man Samuel H. Sandweiss Sri Satya Sai Books and Publications Trust 1975 240 50.00
68495 The Divine Doctor N. Shanthamma Prasanthi Nilayam, Andhra Pradesh 2008 139 45.00
68496 My Baba And I John S. Hislop Sri Satya Sai Books and Publications Trust 2004 282 200.00
68497 Loving God N. Kasturi Sri Satya Sai Books and Publications Trust 2002 461 250.00
68498 Inspired Medicine Judy Warner Sri Satya Sai Books and Publications Trust 2010 283 100.00
68499 Thapovanam Jandhyala Venkateswara Sastry Sri Satya Sai Books and Publications Trust 2002 296 100.00
68500 Sai Baba The Ultimate Experience Phyllis Krystal Aura Books 1985 277 25.00
68501 Tablets of Truth Andrew Shaw 1965 233 3.00
68502 Sri Sri Sri Shivabalayogi Maharaj life and Spiritual Ministration Hanut Singh MVC Bharani Printers Publications 149 25.00
68503 Prabhupada Satsvarupa Dasa Goswami The Bhaktivedanta Book Trust 1983 384 25.00
68504 Prabhupada Satsvarupa Dasa Goswami The Bhaktivedanta Book Trust 1996 404 250.00
68505 Prof. Swami Jnanananda M.R. Raju The Saint and Scientist 2004 35 25.00
68506 The Saint and The Scientist Raju Umapathi Datla University Resources Press 1992 331 300.00
68507 The Chosen Mother Easwaramma N. Kasturi Sri Sathya Sai Books and Publications 191 25.00
68508 The Chosen Mother Easwaramma N. Kasturi Sri Sathya Sai Books and Publications 1984 192 25.00
68509 Mata Amritanandamayi Brahmachari Amritatma Chaitanya 1989 293 100.00
68510 Suguna Krupabai Satthianadhan Oxford University Press 1999 182 175.00
68511 Srimad Sai Rajarajeshwari Satcharitra Vasanthi Varadaraj Srimad Sai Rajarajeswari trust 1999 339 140.00
68512 Gurudevi Sri Janaky Matha S. Narayanaswami Sri Janaky Nilayam, Tanjore 1966 184 5.00
68513 Sri Saradamani Devi M.S. Ramulu & Co., Madras 29 2.00
68514 Divine Life Story of Sri Sadguru Mataji Krishnapriya Sai Krishna Seva Samithi, Visakhapatnam 1981 162 25.00
68515 Sri Sarada Devi The Holy Mother Swami Tapasyananda Sri Ramakrishan Math, Madras 1969 463 100.00
68516 The Mother Prema Nandakumar National Books Trust, India 1977 136 5.50
68517 The Mother Sri Aurobindo Sri Aurobidno Ashram, Pondicherry 1999 63 25.00
68518 A Short Life of The Holy Mother Swami Pavitrananda Advaita Ashrama, Calcutta 1967 80 2.00
68519 Sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda Pravrajika Atmaprana Sister Nivedita Academy 1967 311 12.50
68520 The Story of Sister Nivedita Pravrajika Atmaprana Sister Nivedita Academy 1967 81 2.00
68521 The Master As I Saw Him Sister Nivedita Udbodhan Office, Calcutta 1983 332 15.00
68522 The Life and Teachings of Jillellamudi Amma Ekkirala Bharadwaja The Viswajanani Trust 2007 176 150.00
68523 Mother of All Richard Schiffman 1983 364 25.00
68524 God Alone Sri Gyanamata Yogada Satsanga Society of India 1999 315 200.00
68525 Mirabai Anant pai Amar Chitra Katha Pvt Ltd 1967 32 10.00
68526 A Short Biography of Annie Besant C. Jinarajadasa The Theosphical Publishing House 1996 51 25.00
68527 The Story of Mira Bai Bankey Behari Gita Press, Gorakhpure 2005 120 50.00
68528 Mother Terisa B.K. Chaturvedi Diamond Books 2005 111 60.00
68529 Beautiful for God 30 2.00
68530 Women We Admire Reader's Digest Joy 2008 80 30.00
68531 Mother Teresa B.G. Ramesh Vasan Book Depot 1994 48 15.00
68532 Mother Teresa Lila Majumdar, Bachi Karkaria National Books Trust, India 1999 62 10.00
68533 Mother Teresa The Glorious Years Edward Le Joly St Pauls 1989 159 25.00
68534 Mother Teresa Charlotte Gray Orient Longman Limited 1994 64 25.00
68535 Mother Teresa Navin Chawla Penguin Books 1993 231 100.00
68536 Something Beautiful For God Mother Teresa of Calcutta Malcolm Muggeridge Ballantine Books New York 1971 156 25.00
68537 Mother Teresa Beyond The Image Anne Sebba Weidenfeld & Nicolson 1997 297 300.00
68538 Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic Osho Gopsons Papers Ltd. Noida 2000 302 295.00
68539 Sri Ganapati Satchidananda Part I Kuppa Venkata Krishnamurthy Sri Ganapati Satchidananda 1993 616 250.00
68540 Sachchidananda Unveiled 56 2.00
68541 The Mystic In Dattatreya Tradition C.S. Radhakrishna & A. Subramanian 2000 69 25.00
68542 Sant Tukaram Leelawati Bhagwat National Council of Educational 1976 77 1.60
68543 Swami Rama Tirtha S.R. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 198 5.00
68544 Swamy Karunyananda Samudrala Lakshma Naiah Sri Vyasasramam Publications 1994 96 25.00
68545 Man of Reason Alfred Owen Aldridge Popular Library 1963 127 5.00
68546 The Confessions of Jean Jacques Rousseau J.M. Cohen Penguin Books 1954 606 25.00
68547 The Trail And Death of Socrates F.J. Church Macmillan And Co., Limited 1946 212 2.00
68548 Christ Confronts India B.V. Subbamma 1973 210 25.00
68549 The Lost Years of Jasus Elizabeth Clare Prophet Jaico Publishing House, Mumbai 2012 337 295.00
68550 Jesus Lived in India Holger Kersten Element, Shaftesbury, Dorset 1999 264 100.00
68551 Pope John Paul II The Biography Tad Szulc A Lisa Drew Book 1995 542 500.00
68552 Anne Ferre Expect A Miracle Books for Change International Publishing House 2012 272 350.00
68553 Jeanne Jugan Paul Milcent 1979 48 2.00
68554 Burning Heart P. Komanapalli P. Komanapalli, Hyd 45 10.00
68555 The Life of Jesus Ernest Renan J.M. Dent & Sons Ltd 1951 244 10.00
68556 Pope John XXIII Journal of A Soul Pope John The New English Library Limited 1965 521 50.00
68557 Pope Paul VI Alden Hatch Echo Books 1967 239 25.00
68558 Jesus The Man Who Lives Malcolm Muggeridge Fontana Collins 1975 190 5.00
68559 Man From a Far Country Mary Craig Hodder And Stoughton 1982 238 25.00
68560 The Life of The Prophet Muhammad Leila Azzam & Aisha Gouverneur 224 25.00
68561 Road to Queen Mary Stuart's Scotland Kodur Pulla Reddy Kodur Pulla Reddy 2010 104 150.00
68562 Heir Apparent An Autobiography Karan Singh Oxford University Press 1984 171 35.00
68563 India Wins Freedom Maulana Abul Kalam Azad Orient Longman Limited 1988 283 100.00
68564 Dada Saheb Mavalankar father of lok Sabha Subhash C. Kashyap National Publishing House, New Delhi 1989 230 25.00
68565 Nawab Imadulmulk Saidul Haqimadi The State Archives Govt., Andhra Pradesh 1978 143 25.00
68566 Gooty Kesava Pillai P. Damodaram Pillai The State Archives Govt., Andhra Pradesh 1978 176 25.00
68567 V.S. Srinivasa Sastri A Study Mohan Ramanan Sahitya Akademi, New Delhi 2007 196 130.00
68568 B.R. Ambedkar man and his vision V. Chandra Mowli Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1990 104 2.00
68569 Dr Ambedkar W.N. Kuber People's Publishing House, New Delhi 1979 332 40.00
68570 Lala Lajapt Rai Igen B. Manoj Publication 2004 95 40.00
68571 Jagjivan Ram Symbol of Social Change Nau Nihal Singh Sundeep Prakashan Delhi 1977 139 25.00
68572 A Ramble Through Life Kassim Dada Pakistan Herald Limited 1988 429 200.00
68573 Life And Times of Sir Pherozeshah Mehta V.S. Srinivasa Sastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1975 224 25.00
68574 Operation Himalayas Satyanarayan Sinha S. Chand & Co., Pvt Ltd 1975 200 25.00
68575 Upendranath Ashk A Critical Biography Daisy Rockwell 2004 215 100.00
68576 Sir Pherozeshah Mehta Homi Mody Asia Publishing House 1963 400 100.00
68577 The Spirit's Pilgrimage Mira Behn Longmans, Green And Co. 1960 318 30.00
68578 Outcaste Narendra Jadhav Penguin Books 2003 283 395.00
68579 The Life of Dr. B.R. Ambedkar G. Ganni Raju Babasaheb Dr. Ambedkar Memorial Society 1979 355 15.00
68580 Dev Kant Borooath M.A. Naidu Booklinks Corporation 1976 76 10.00
68581 Dream Half Expressed Nanji Kalidas Mehta Vakils, Feffer And Simons Private Ltd 1966 320 25.00
68582 Mala Sen India's Bandit Queen Mala Sen Harper Collins Publishers 1991 254 25.00
68583 On the Fringes of Government A. Premchand UBS Publishers Distributors Pvt Ltd 2005 372 250.00
68584 The United Nations C V Narasimhan Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1995 385 100.00
68585 Looking Back From Moulmein S. Muthiah East West Books Madras 2000 342 295.00
68586 Bliss Was It In That Dawn Minoo Masani Arnold Heinemann 1977 220 20.00
68587 My Encounter with Truth Babu K. Verghese Woe Publishing House 2008 124 100.00
68588 John Briggs In Maharashtra Arvind M. Deshpande Mittal Publications Delhi 1987 238 110.00
68589 M.N. Roy V.B. Karnik National Books Trust, India 1980 100 17.00
68590 M.N. Roy's Memoirs Dehra Dun Allied Publishers Private Limited 1964 626 25.00
68591 Fragments of a Prisoner's Diary: India's Message M.N. Roy Ajanta Publications 1982 184 80.00
68592 Bombay High Court: Half A Century of Reminiscences K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 43 1.50
68593 Viwes And Vistas K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 282 7.50
68594 The End of An Era K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1998 291 75.00
68595 Where We Failed C. Narasimham Sri Kanaka Durga Press 1988 172 100.00
68596 A Basket of Fallen Leaves P.N. Haksar D.L. Shah Trust India 146 25.00
68597 The Story of My Childhood and boyhood P.N. Haksar D.L. Shah Trust India 130 2.00
68598 The Story of My Childhood and boyhood P.N. Haksar D.L. Shah Trust India 130 2.00
68599 On The Wings of Time Kamala S. Dongerkery Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1968 246 15.00
68600 The Untold Story LT General B.M. Kaul Allied Publishers Private Limited 1967 506 25.00
68601 General JN Chaudhuri BK Narayan Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 207 25.00
68602 In The Districts of The Raj Y.D. Gundevia Disha Books 1992 233 35.00
68603 Me And My Times C. Narasimham 1986 517 75.00
68604 Thimayya of India A Soldier's Life Humphrey Evans Natraj Publications Dehra Dun 1988 307 25.00
68605 Time And Tide and My Railway Days G.P. Warrier Allied Publishers Private Limited 1988 291 25.00
68606 Inside Story of the Indian Railways D.V. Reddy M. Seshachalam & Co., Madras 1975 700 100.00
68607 Fifth Chinese Daughter Jade Snow Wong Ballantine Books New York 1961 128 2.50
68608 Life in the Indian Police C.E. Gouldsbury Chapman & Hall, Ltd London 1913 284 25.00
68609 Baton And The Pen S. Venugopal Rao Konark Publications Pvt Ltd 1993 233 35.00
68610 Umesh Chandra & his admirers Chadalavada Umesh Chandra 94 100.00
68611 The Civil Servant in India Kewal L. Panjabi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 354 15.00
68612 The Steel Frame And I S K. Chettur Asia Publishing House 1962 128 25.00
68613 Seshan An Intimate Story K Govindan Kutty Konark Publications Pvt Ltd 1994 287 100.00
68614 Autumn Leaves O. Pulla Reddi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 174 25.00
68615 A Heart Full of Burden T.N. Seshan UBS Publishers Distributors Pvt Ltd 1996 158 25.00
68616 Inside the steel Frame: Reminiscences and Reflections of a Former Civil Servant Nitish K. Sengupta Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1995 258 100.00
68617 Reflections on An Era S. Bhoothalingam Affiliated East West Press 1993 205 150.00
68618 Odd Man In My Years in the Indian Police Eric Stracey Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1981 326 25.00
68619 As I Look Back G. Raghava Reddy 2006 278 200.00
68620 The Reminiscences D.A. Ballard Printed At The Sri Krishna Press 1921 148 2.00
68621 The Steel Frame And I S.K. Chettur Asia Publishing House 1962 126 2.00
68622 Twenty Five Years A Civilian A.S. Panchapakesa Ayyar V. Ramaswamy Sastrulu & Sons, Madras 1962 474 8.00
68623 Adventures of An Officer In The Punjaub Major H.M.L. Lawrence Languages Department Punjab 1970 257 25.00
68624 A Bureaucrat s Diary Prakash Krishen Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1977 234 25.00
68625 The Accidental Prime Minister Sanjaya Baru Penguin Books 2014 301 599.00
68626 V.P. Singh Madan Gaur Press And Publicity Syndicate of India 1990 241 250.00
68627 The Lonely Prophet V P Singh A Political Biography Seema Mustafa Newage International Pvt Limited Publishers 1995 244 45.00
68628 Atal Behari Vajpayee S.R. Bakshi Deep & Deep Publications 1998 288 480.00
68629 Atal Bihari Vajpayee Rahul Singhal Pentagon Paperbacks 2002 156 25.00
68630 The Story of My Life Volume Two Morarji Desai S. Chand & Co., Pvt Ltd 1978 366 32.50
68631 The Morarji Papers Fall of The Janata Government Arun Gandhi 256 25.00
68632 The Morarji Papers Fall of The Janata Government Arun Gandhi Vision Books 1983 256 25.00
68633 Morarji Desai Prime Minister of India G.S. Bhargava Hind Pocket Books 1977 176 2.00
68634 Crusader Against Injustice Exploitation And Corruption Sukhbir Singh 1978 42 2.00
68635 The Right Prime Minister See Satya Publications 1993 309 50.00
68636 The Right Prime Minister See Satya Publications 1993 309 50.00
68637 The Insider P.V. Narasimha Rao Penguin Books 1998 767 500.00
68638 My Presidential Years R. Venkataraman Harper Collins Publishers 1994 671 395.00
68639 Wings of Fire APJ Abdul Kalam Universities Press 2007 136 70.00
68640 Peasant The President Dr. Neelam Sanjiva Reddy Tunga Panduranga Reddy 2006 190 300.00
68641 Giani Zail Singh Ram Parkash Panchsheel Publishers New Delhi 1984 203 120.00
68642 V.V. Giri Portrait of A President G.S. Bhargava Orient Longman Limited 162 16.00
68643 With Two Presidents Major C.L. Datta Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1970 149 15.00
68644 He Projects a true image of India to the wordl Rajeswara Rao 30 2.00
68645 President Zakir Husain A.G. Noorani Orient Longman Limited 1967 171 25.00
68646 Dr. Zakir Husain M. Mujeeb National Books Trust, India 1991 247 28.00
68647 Dr. Zakir Husain B.K. Ahluwalia Children's Book Trust New Delhi 1971 38 20.00
68648 Profile of A Chief Minister Muni Lal Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1975 124 25.00
68649 Behenji A Political Biography of Mayawati Ajoy Bose Penguin Books 2008 277 499.00
68650 Kairon Mubarak Singh Abhinandan Granth, Committee 180 25.00
68651 My Feudal Lord Tehmina Durrani Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1992 365 50.00
68652 Experiment with Untruth Michael Henderson The Macmillan Company of India 1977 250 30.00
68653 Annie Besant The Theosphical Publishing House 1984 332 60.00
68654 My Life And Times Mir Qasim Allied Publishers Private Limited 1992 319 250.00
68655 India of My Dreams C. Subramaniam Sujit Mukerjee 1972 260 30.00
68656 Some Stray Thoughts J.B. Kripalani Navajivan Publishing House 1979 368 35.00
68657 The Nehru Epoch D.P. Mishra Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 380 75.00
68658 Living An Era D.P. Mishra Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1975 625 75.00
68659 Indian American Adventure Bradford Smith Allied Publishers Private Limited 1962 89 1.00
68660 Integration of The Indian States V.P. Menon Orient Longman Limited 1985 529 100.00
68661 The Transfer of Power in India V.P. Menon Sangam Books 1979 543 60.00
68662 Subaltern Saheb Sankarshan Thakur Picador 2006 224 275.00
68663 Chavan and the Troubled Decade TV Kunhi Krishnan Hind Pocket Books 1973 263 25.00
68664 Chavan and the Troubled Decade TV Kunhi Krishnan Somaiya Publications Pvt. Ltd 1971 420 25.00
68665 Govind Ballabha Pant M. Chalapathi Rau Allied Publishers Private Limited 1981 446 125.00
68666 Kamaraj: A Study V.N. Narayanan National Books Trust, India 2007 234 65.00
68667 Kamaraj The Iron Man R.P. Kapur Deepak Associates Private Limited 1966 287 25.00
68668 Rajaji Centenray year 1979 20 2.00
68669 I Meet Rajaji Monica Felton Macmillan And Co., Limited 1962 193 50.00
68670 The Rajaji Story Rajmohan Gandhi 1978 341 25.00
68671 Rajaji A Life Rajmohan Gandhi Penguin Books 1997 492 250.00
68672 Thousand Days With Rajaji Bimanesh Chatterjee Orient Paperbacks 1975 167 25.00
68673 Thousand Days With Rajaji Bimanesh Chatterjee Orient Paperbacks 1975 167 25.00
68674 Rajaji H.R. Aiyer Krishna Raja Publications 1955 39 2.00
68675 My Inconsisternies C. Rajgopalchari Bharathan Publications 66 0.75
68676 The Life History of G. Viswanathan B. Eswaramoorthy Arivu Pathippagam, Chennai 2008 113 75.00
68677 Simple Simon P.S. Sundaram Nirmala Sundaram 1997 201 150.00
68678 Beating about the Bush Sarah Mussen The Adventurers Club London 1963 223 25.00
68679 The Diary of Rev. Dr. John Aberly Sam Schmitthenner Quiet Waters Publications 2005 133 100.00
68680 Where Flows the Ganges Juanita Owen Lakeland Color Press 1978 219 125.00
68681 The Little Hero Swami Agnivesh Vitasta Publishing Pvt. Ltd 2008 224 200.00
68682 A Century of Living Kalyanasudari Sitaram 143 25.00
68683 Pandita Ramabai Genesis Books 31 2.00
68684 Rani Laxmi Bai Vinod Tiwari Manoj Publication 2004 94 40.00
68685 Hurricane K. Lakshmi Raghuramaiah Chanakya Publications Delhi 1994 275 300.00
68686 The Pathfinder Aparna Basu Aiwc Publications 143 150.00
68687 Woman of Courage J. Eashwari Bai P.V. Satyanarayana J. Eashwari Bai Memorial Trust 2005 116 25.00
68688 Durgabai Deshmukh A Study Akkaraju Samanthakamani Literacy House 2002 292 325.00
68689 Durgabai Deshmukh A Study I.V. Chalapati Rao Information & Public Relations Hyderabad 63 25.00
68690 Dr. (Smt.) K. Lakshmi Raghuramaiah Life & Achievements 20 2.00
68691 The Pathfinder Aiwc Publications 143 150.00
68692 Dr. (Smt.) K. Lakshmi Raghuramaiah Life & Achievements 20 2.00
68693 Dr. Smt. K. Lakshmi Raghuramaiah 1982 15 1.00
68694 Dr. Smt. K. Lakshmi Raghuramaiah Life And Achievements 20 2.00
68695 A Saga of Selfless Service T.S. Krishnanandam Smt. Lakshmi Raghuramaiah Hyderbad 1976 100 10.00
68696 Pussyfoot Johnson And His Campaign Tarini Prasad Sinha Ganesh & Co., Madras 1922 435 5.00
68697 Begonre Godmen Abraham T. Kovoor Jaico Publishing House, Mumbai 1976 200 2.00
68698 I Was A Drug Addict Ravindra Singh Orient Paperbacks 1979 199 25.00
68699 Struggle For Freedom A Doctor Son Fo India L. Raechoudrie 1962 318 25.00
68700 From India with Hope Michael Henderson 175 25.00
68701 It All Adds Up Sachin Jha Penguin Books 2011 141 199.00
68702 Keshub Chunder Sen 391 2.00
68703 Glimpses of Hidden India John Law Thacker, Spink & Co., Bombay 278 25.00
68704 My Travel Bedford Hills 320 2.00
68705 My Impression of India R.W. Sorensen Meridian Books 222 2.00
68706 The Vision of India Sisirkumar Mitra Jaico Publishing House, Mumbai 1949 336 3.00
68707 An Indian Day 306 3.00
68708 An Indian Day Edward Thompson Penguin Books 1938 278 2.00
68709 A Hindu In America Bangalore Venkata Raman Raman Publications 1976 259 25.00
68710 An Indian In Western Europe A.S. Panchapakesa Ayyar C.Coomarasaway Naidu & Sons 1942 481 25.00
68711 Chanakya B.K. Chaturvedi Diamond Books 129 20.00
68712 Krishna Menon T.J.S George Jaico Publishing House, Mumbai 1964 309 15.00
68713 The Testimony of C.F. Andrews Daniel O'Connor The Christian Institute for The Study of Religion And Society 1974 280 25.00
68714 Between the Lines Kuldip Nayar Orient Paperbacks 1971 275 25.00
68715 With Profound Respects S. Chidambaram Higginbothams (p) Limited 1967 153 7.50
68716 The Great leader S. Abdul Lateef Lion Press Lahore 1946 200 2.00
68717 The Lid off J.N. Sahni Deep Publications 1972 386 20.00
68718 A Bureaucrat's Diary Prakash Krishen Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1977 234 25.00
68719 Blossoms In the East P. Rajagopalachari Shri Ram Chandra Mission 1977 189 5.00
68720 Reminiscences Kalpana Dutt People's Publishing House 1945 101 1.00
68721 Letters of an Indian Judge to an English Gentlewoman Futura Publications Limited 1978 254 5.00
68722 Yugapurusha Panchakshari Hiremath Smt. Vijayalakshmi Wodeyar 1979 40 2.00
68723 My Village, My Life Prafulla Mohanti Corgi Books 1975 237 2.00
68724 Tryst With Destiny M. Anandam Arnold Heinemann 1975 144 2.00
68725 The Essential Nehru C.D. Narasimhaiah Macmillan And Co., Limited 1981 128 3.60
68726 Two Servants of God Mahatma Gandhi Mahadev Desai 106 2.00
68727 Thirty Years A Doctor Enencee Kalvi Publications Madras 1970 229 5.00
68728 The Sword of Tipu Sultan Bhagwan S. Gidwani Allied Publishers Private Limited 1990 372 5.00
68729 Surendranath Banerjea 224 2.00
68730 Punjabi Century Prakash Tandon Hind Pocket Books 1961 274 25.00
68731 Punjabi Century Prakash Tandon Hind Pocket Books 1961 274 25.00
68732 They Lived Dangerously Manmathnath Gupta Orient Paperbacks 1971 167 2.00
68733 Yours Sincerely P.D. Tandon Arnold Heinemann 1975 126 2.00
68734 Krishna Menon T.J.S George Jaico Publishing House, Mumbai 1966 309 2.00
68735 My Life and Struggle Jayaprakash Narayan Orient Paperbacks 248 5.00
68736 My Life and Struggle Jayaprakash Narayan Orient Paperbacks 248 5.00
68737 Chavan and the Troubled Decade TV Kunhi Krishnan Hind Pocket Books 1973 263 3.00
68738 The Man With A Singing Heart Gangaram Sajandas Mira Publications 116 2.00
68739 Trials of Strength A.S.R. Chari Sangam Books 1975 101 2.00
68740 All My Yesterdays Prem Bhatia Hind Pocket Books 1977 195 20.00
68741 Vinoba Shriman Narayan Anjaneya Publications Guntur 1983 118 2.00
68742 Top Secret and All That P.L. Bhandari Sangam Books 167 2.00
68743 Mad Dogs And Diplomats P.L. Bhandari Hind Pocket Books 1977 146 2.00
68744 Where my Caravan has Rested P.L. Bhandari Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 147 5.00
68745 Beyond Punjab Prakash Tandon Hind Pocket Books 1971 215 2.00
68746 With Profound Respects S. Chidambaram 153 2.00
68747 My Experiments With Astrology Bangalore Venkata Raman IBH Prakashana, Bangalore 1985 216 25.00
68748 Hindu Astrology and The West Bangalore Venkata Raman UBS Publishers Distributors Pvt Ltd 1994 304 50.00
68749 My Experiences in Astrology Bangalore Venkata Raman Raman Publications 1992 327 5.00
68750 Success in Life M. Srinivasachariar 208 5.00
68751 All This is Ended Vera Chatterjee Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1979 201 9.50
68752 K.L.N. Prasad 29 2.00
68753 An Australian in India R.G. Casey Hollis & Carter 1947 120 2.00
68754 Ramadas of Bhadrachalam G.V. Chalapati Rao Triveni Press 1980 117 2.00
68755 Pictures of Indiani Shishir Kumar Ghose Ganehs & Co., Madras 267 5.00
68756 Dynamism of my Life Tokarshi Lalji Kapadia Sarvodaya Vichar Prachar Trust Hyderabad 1972 538 25.00
68757 The Life of Ramakrishna Romain Rolland Advaita Ashrama, Calcutta 1965 302 5.00
68758 Sai Baba Man of Miracles Howard Murphet The Macmillan Company of India 1971 208 6.50
68759 Hazrat Babajan Avatar Meher Baba Meher Era Publications Poona 1981 77 2.00
68760 I.N.A. Saga Ram Singh Rawal New Literature, Allahabad 236 5.00
68761 A Short Life of The Holy Mother Swami Pavitrananda Advaita Ashrama, Calcutta 1993 92 2.00
68762 A Short Life of Sri Ramakrishna Swami Tejasananda Advaita Ashrama, Calcutta 1990 114 6.50
68763 A Short Life of Swami Vivekananda Swami Tejasananda Advaita Ashrama, Calcutta 1993 106 7.00
68764 ??? 124 2.00
68765 Periyar E.V. Ramasami An Admirer The Dravidar Kazhagam Publications 1984 70 2.00
68766 My Master Gokhale T.N. Jagadisan Model Publications 1946 274 5.00
68767 The Rebel Minister K.L. Gauba Premier Publishing House Lahore 1938 241 2.00
68768 Bhikiaji Rustam Cama Nimeran Sahukar Learners Press Private Limited 1998 63 20.00
68769 Pandit Motilal Nehru: His Life and Work Devaprasad Ghosh Modern Book Agency, Calcutta 1931 177 1.00
68770 Life of Rajarshi Raja Rammohunroy K. Rama Sastri Rowthu Book Dipo Educational Rajahmandri 122 2.00
68771 Indira Gandhi in The Crucible of Leadership Mary C. Carras Jaico Publishing House, Mumbai 1979 289 10.00
68772 The Loves of Begum Sumroo Shamsuddin Orient Paperbacks 1967 143 2.50
68773 A Princess Remembers Gayatri Devi Tarang Paperbacks 1987 335 3.00
68774 Sarojini Devi 26 2.00
68775 Sarojini Naidu Khawja Ahmad Abbas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1980 114 10.00
68776 Sarojini Naidu Padmini Sengupta Common Wealth Publishing House 1981 104 9.00
68777 The Last Mughal G.D. Khosla Hind Pocket Books 376 2.00
68778 Lakshmibai, Rani of Jhansi The Bravest and the Best Jaspar D. Utley Samuel Rajapandian 1997 108 2.00
68779 Sir Syed Ahmed Khan Oxford University Press 1943 40 2.00
68780 Sultan Mahmud of Ghaznin Mohammad Habib S. Chand & Co., Pvt Ltd 1967 128 7.50
68781 Bunch of Thoughts M.S. Golwalkar Vikrama Prakashan, Bangalore 1966 325 7.00
68782 Clive of India Nirad C. Chaudhuri Jaico Publishing House, Mumbai 1975 520 15.00
68783 The Story of Lord Clive John Lang T.C. & E.C. jack new york 117 2.00
68784 Arjau Singh, DFC Rupa & Co., New Delhi 2002 88 95.00
68785 The Commentary of Father Monserrate J.S. Hoyland Oxford University Press 1922 220 2.00
68786 Episodes in the Life of Akbar Shireen Moosvi National Books Trust, India 2000 133 55.00
68787 ??? 251 2.00
68788 Mangal Pandey Rudrangshu Mukherjee Penguin Books 2005 109 150.00
68789 Prince Among Patriots Veer Savarkar Vandemataram Ramachandra Rao U.G. Publications, Hyderabad 1989 129 6.00
68790 Inquilab Zindabad Rupa & Co., New Delhi 2007 86 10.00
68791 Without Fear Kuldip Nayar Harper Collins Publishers 2012 244 250.00
68792 Madan Lal Dhingra 19 2.00
68793 Madan Lal Dhingra 19 2.00
68794 Udham Singh 12 2.00
68795 Udham Singh 12 2.00
68796 Bhagat Singh and on Other Early Revolutionaries Sohan Singh Josh Communist Party Publications 1976 87 1.50
68797 Bahadur Shah Zafar 1983 15 1.00
68798 Bahadur Shah Zafar 1983 15 1.00
68799 Chhatrapati Shivaji 1980 15 1.00
68800 Chandrashekhar Azad Vinod Tiwari Manoj Publication 2004 95 45.00
68801 The True Story of AH Q Lu Hsun Foreign Languages Press 1953 111 5.00
68802 Private Life of an Indian Prince Mulk Raj Anand The Bodley Head, London 1970 365 30.00
68803 Allan Octavian Hume, C.B. William Wedderburn T. Fisher Unwin, London 1913 182 5.00
68804 The Face of Freedom K. Chandrasekharan Macmillan And Co., Limited 1991 132 2.00
68805 Reflections: One Year In Thailand and India Sita Sita Shiva Press 2001 103 25.00
68806 In the Cause of the People A.K. Gopalan Sangam Books 1976 299 12.00
68807 Memoirs of An Unrepentant Communist A.S.R. Chari Orient Paperbacks 1975 172 5.00
68808 How I Became A Communist E.M.S. Namboodiripad Chinta Publications, Trivendrum 1976 211 10.00
68809 Singaravelu First Communist in South India K. Murugesan and C.S. Subramanyam People's Publishing House 1975 246 15.00
68810 I Led 3 Lives Herbert A. Phillrick Grosset & Dunlap Publishers, New York 1952 323 3.00
68811 Tipu Sultan Syed Waseem Khatai Vasan Book Depot 1997 48 12.00
68812 Razia: Queen of India Rafiq Zakaria …. 1966 159 20.00
68813 Tipu Sultan B. Sheik Ali National Books Trust, India 2005 62 25.00
68814 Nawab Imadulmulk Saidul Haqimadi The State Archives Govt., Andhra Pradesh 1978 141 2.00
68815 The Last Nizam V.K. Bawa Penguin Books 402 85.00
68816 Maharaja Ranjit Singh L.S. Buxi Publications Division 1992 68 10.00
68817 Beaconsof Enterprise Outlook Business 10 2.00
68818 Between Gond Rebellions V N V K Sastry Publication Subsdy 1989 240 15.00
68819 The Tribal World of Verrier Elwin Oxford University Press 1989 356 100.00
68820 The Story of A Tribal B.M. Pugh Orient Longman Limited 1976 150 10.00
68821 Frontier Speaks Mohammad Yunus Hind Kitabs Ltd, Bombay 1947 204 5.00
68822 Shining Red Star Friends of Azad 2010 40 25.00
68823 William Logan K.K.N. Kurup Sandhya Publications 1981 128 50.00
68824 Pandit Deendayal Upadhyaya Ideology and Perception V.N. Deodhar Suruchi Prakashan 107 60.00
68825 Destination Sudhakar Raje Deendayal Research Institute, New Delhi 1978 104 20.00
68826 Dr. Hedgewar The Epoch Maker H.V. Seshadri Sahitya Sindhu Bangalore 1981 212 25.00
68827 India Remembered Percival & Margaret Spear Orient Longman Limited 1981 170 85.00
68828 Amatu'l Baha Visits India Vilette Nakhjavani Baha'I Publishing Trust, New Delhi 1984 180 25.00
68829 A Soldier's Diary Kargil Harinder Baweja Books Today 2001 210 195.00
68830 Rape of The Mountains Virendra Kumar Diamond Pocket Books 119 95.00
68831 Musings on a Machan Syed Majeedullah 75 100.00
68832 Black Wednesday Power Politics, Emergency and Elections Promilla Kalhan Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1977 152 5.00
68833 On The Wings of Time Kamala S. Dongerkery Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1968 246 15.00
68834 In Jail Kuldip Nayar Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 152 10.00
68835 Confessions of a Secular Fundamentalist Mani Shankar Aiyar Penguin Books 2004 290 425.00
68836 Many World K.P.S. Menon Publishing Company, Bombay 1963 324 5.00
68837 Memories and Musings K.P.S. Menon Allied Publishers Private Limited 1979 361 25.00
68838 Russian Panorama K.P.S. Menon C.I.C.C. Book House 1966 284 10.00
68839 Twilight in China K.P.S. Menon Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 270 25.00
68840 Twilight in China K.P.S. Menon Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 271 22.50
68841 Delhi Chungking Jawaharlal Nehru Oxford University Press 1947 257 25.00
68842 Journey Round The World K.P.S. Menon Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 233 25.00
68843 Roses in December M.C. Chagla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 532 15.00
68844 Roses in December M.C. Chagla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1978 42 6.00
68845 Face To Face Ved Mehta Jaico Publishing House, Mumbai 1957 299 5.00
68846 Vedi Ved Mehta Oxford University Press 1982 258 25.00
68847 Witness to an Era Frank Moraes Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1973 332 3.00
68848 Engaging India Strobe Talbott Penguin Books 2004 268 395.00
68849 Non Stop India Mark Tully Penguin Books 2011 257 499.00
68850 The Heart of India Mark Tully Penguin Books 1995 241 300.00
68851 Walking The Indian Streets Ved Mehta Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1971 110 25.00
68852 Mamaji Ved Mehta Oxford University Press 1979 334 35.00
68853 Daddyji Ved Mehta Oxford University Press 1979 195 5.00
68854 The Days of the Beloved 1974 268 100.00
68855 Repot of A Tour In 150 100.00
68856 On The Edges of Time Rathindranath Tagore Visva Bharati Calcutta 1981 171 25.00
68857 The Fall of a Sparrow Salim Ali Oxford University Press 1988 265 70.00
68858 To The Best of My Memory P.B. Gajendragadkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1983 419 40.00
68859 My Own Boswell M. Hidayatullah Aronold Heinemann 1981 304 100.00
68860 Snakeman Zai Whitaker the India magazine books 1989 184 195.00
68861 Communist China Today S. Chandrasekhar Asia Publishing House 1961 199 5.00
68862 Train to India Maloy Krishna Dhar Penguin Books 2009 307 350.00
68863 Romesh Chunder Dutt R.C. Dutt Publications Division 1974 258 25.00
68864 Iyengar His Life and Work CBS Publishing & Distributors 1991 542 80.00
68865 Celebration of the Cells R.M. Lala Penguin Books 2001 176 25.00
68866 Me & My Hubby Avinash Chandra Pustak Mahal 2002 248 100.00
68867 My Struggles An Autobiography E K Nayanar Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1982 178 75.00
68868 Portrait of Parliament Hiren Mukerjee Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 165 25.00
68869 Evelyn Trent alias Shanthi Devi N. Innaiah Ms. V. Komala 1995 121 100.00
68870 At The Temple of Learning M. Ramaiah Mellela Grandhamaal 2011 102 100.00
68871 A Memoir Sabbineni Venkatashwara Rao 2005 70 15.00
68872 Candid Conversations K P Bhanumathy National Books Trust, India 2007 245 80.00
68873 The Possible Dream Marthe Gross Allied Publishers Private Limited 1970 204 60.00
68874 The Roll of Honour 828 10.00
68875 Tirot Sing Jerlie E. Tariang National Books Trust, India 1990 93 100.00
68876 Parvana D.S. Buche Janki Prakashan Griha 1981 131 20.00
68877 Parvana D.S. Buche Janki Prakashan Griha 1981 131 20.00
68878 Work and Sport in the Old I.C.S W.O. Horne William Blackwood & Sons Ltd 1928 304 100.00
68879 The Maharajah's Box Christy Campbell The Overlook Press, New York 2000 474 400.00
68880 Trial of Tilak Publications Division 1986 446 70.00
68881 Bal Gangadhar Tilak Vinod Tiwari Manoj Publication 2004 92 40.00
68882 Bal Gangadhar Tilak T.V. Parvate Navajivan Publishing House 1958 546 25.00
68883 Lokamanya Tilak C.A. Sheppard The Orient Publishing House 1959 86 2.00
68884 Life And Times of Lokamanya Tilak N.C. Kelkar S. Ganesan Publishers 1928 496 20.00
68885 Lala Lajpat Rai Igen B. Manoj Publication 2004 95 40.00
68886 Lala Lajpat Rai 15 2.00
68887 Life And Works of Maulana Abul Kalam Azad Ravindra Kumar Atlantic Publishers & Distributers 1991 89 15.00
68888 Jayaprakash Narayan Ajit Bhattacharjea Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 229 9.50
68889 The Essential Jp Satish Kumar 1978 153 25.00
68890 Loknayak Jayaprakash Narayan Surendra Mohan Lokanayak Jayaprakash Narayana 17 5.00
68891 Jayaprakash Narayan Madhu Dandavate Allied Publishers Private Limited 2002 307 300.00
68892 Prison Diary Jayaprakash Narayan Popular Prakashan 1977 143 25.00
68893 Lal Bahadur 175 25.00
68894 Lal Bahadur Shastri Mithrapuram K. Alexander A New Light Publications 1970 110 7.50
68895 Ordeal of The Leader : Sardar Vallabhabhai Patel Arya Ramchandra G. Tiwari Vallabh Vidyanagar 1984 369 25.00
68896 Sardar Patel R.K. Murthi Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1976 220 16.00
68897 Sardar Patel D.V. Tahmankar George Allen And Unwin Ltd 1970 299 300.00
68898 Patel A Life Rajmohan Gandhi Navajivan Publishing House 1992 613 80.00
68899 Sardar Vallabhabhai Patel Vol. 1 Narhari D. Parikh Navajivan Publishing House 1953 405 15.00
68900 Russi Mody Glimpse of A Legend 153 100.00
68901 Letters J.R.D. Tata Arvind Mambro Rupa & Co., New Delhi 2004 504 595.00
68902 Beyond The Last Blue Mountain An Imprint of Karadi Tales Company 43 20.00
68903 Beyond The Last Blue Mountain A Life of J.R.D. Tata R.M. Lala Penguin Books 1993 402 295.00
68904 J.R.D. Tata Letters Rupa & Co., New Delhi 2004 82 100.00
68905 Bhavan's Journal 142 2.00
68906 Brushes with History Krishna Kumar Birla Penguin Books 2007 665 650.00
68907 In The Shadow of The Mahatma G.D. Birla Orient Longman Limited 1955 286 1.50
68908 Times of R.K. Dalmia Neelima Dalmia Adhar Namita Gokhale 2003 262 395.00
68909 A Memoir From Messages T.M.A. Pai The Academy of General Education 1981 156 22.00
68910 The Pais of Manipal Selden Menefee The Academy of General Education 1969 276 30.00
68911 Ramesh Pai The Man & His Mission Y.V. pai 355 200.00
68912 In The Shadow of The Mahatma G.D. Birla Orient Longman Limited 1955 286 25.00
68913 The Story of My Experiments With Truth M.K. Gandhi Navajivan Publishing House 1959 392 2.00
68914 The Story of My Experiments With Truth M.K. Gandhi Navajivan Publishing House 1972 404 10.00
68915 Brothers Against the Raj Leonard A. Gordon Penguin Books 1990 807 150.00
68916 Subhas Chandra Bose Ganpat Rai Lion Press Lahore 1946 256 5.00
68917 Subhas Chandra Bose Hugh Toye Jaico Publishing House, Mumbai 1959 260 2.00
68918 Subhas Chandra Bose Hugh Toye Jaico Publishing House, Mumbai 1959 260 2.00
68919 An Indian Pilgrim An Unfinished Autobiography Subhas Chandra Bose Oxford University Press 1997 280 225.00
68920 Subhas Chandra Bose and Middle Class Radicalism Bidyut Chakrabarty Oxford University Press 1990 240 300.00
68921 Unto Him A Witness S.A. Ayer Thacker & Co., Ltd, Bombay 1951 342 25.00
68922 Subhas Chandra Bose Reeta Dutta Gupta Rupa & Co., New Delhi 2005 71 195.00
68923 Jai Hind Anmabhoomi Prakashan Mandir, Bombay 1945 130 5.00
68924 Netaji His Life and Work Shri Ram Shrma Shiva Lal Agarwala & Co.,Ltd, Agra 1948 367 250.00
68925 खाशिका राम बहादूर वर्मा फींरोज घीधी कालेच 2003 169 25.00
68926 श्रीनिवास शास्त्री एन. जगदीशन सूचना ऒर प्रसारण 1974 193 4.50
68927 अल्लुरि सीतारासराजु एन.पी. कट्टन पिल्लै श्री हनुमान पब्लिकेषन् 1983 106 6.00
68928 Viplavajyothi Alluri Sitaramaraju K. Lakshmi Raghuramaiah K. Ramalaskhmi, Chennai 2001 38 25.00
68929 A Beautiful Life Shivaji Press 1960 102 5.00
68930 Dr. Bhogaraju Pattabhi Seetharamaiah 20 2.00
68931 My Study Windows B. Pattabhi Sitaramaiah Andhra Bnak, Hyederabad 2005 104 25.00
68932 Dr. Bhogaraju Pattabhi Seetharamaiah Bhavaraju Narasimha Rao Andhra Bnak, Hyederabad 2006 40 25.00
68933 Sree Gopala Krishnayya Life and Message 386 2.00
68934 Andhra Ratna Duggirala Gopalakrishnayya Ch. Rama Rao 60 2.00
68935 Sree Gopalakrishnayya Gummidithala Venkata Subbarao Goshti Book House, Amalapuram 1967 225 7.50
68936 Duggirala Gopala Krishnaiah V. Chalapathi Rao International Telugu Centre, Hyderabad 1988 82 11.00
68937 Duggirala Gopala Krishnaiah N.V.V. Prasada Rao N.C. Mani, Veeravaram 28 2.00
68938 Andhra Ratna Duggirala Gopalakrishnayya Goshti Book House, Amalapuram 106 2.00
68939 Brief Life of Prakasam Chintalapati RamamohanaRao 1992 38 2.00
68940 T. Prakasam P. Rajeswara Rao National Books Trust, India 1972 72 2.00
68941 Prakasam: A Political Study G. Rudrayya Chowdari Orient Longman Limited 1971 237 2.50
68942 Andhra Kesari P. Rajeswara Rao Department of Information Public 11 2.00
68943 Andhra Kesari Prakasam Department of Information Public 1981 30 2.00
68944 NTR A Biography S Venkat Narayan Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1983 131 2.00
68945 NTR The Man of The Messes M.D. Narayana Naidu Shobha Lata Publication Tirupathi 1995 271 100.00
68946 The Real NTR C. Narasimha Rao Nani International, Vijayawada 1989 133 95.00
68947 Real Democracy Vavilala Gopala Krishnayya 20 2.00
68948 My Country My People R.S. Sastry Vavilala Samstha, Guntur 2002 287 200.00
68949 Telangana Struggle Memoirs B. Narsing Rao People's Publishing House 1984 99 15.00
68950 Sir Arthur Cotton Memorial Social Service Foundation 24 2.00
68951 J.P.L. Gwynn M. Gopalakrishnan Anupamasai Books, Hyderabad 2004 45 50.00
68952 Putchalapalli Sundarayya Atlury Murali National Books Trust, India 2009 432 145.00
68953 Wheels behind the Veil P.V.R.K. Prasad Emesco Books, Hyderabad 2012 208 125.00
68954 The Saga of a Professional M K. Raju M K Raju Consultants Private Limited 2004 143 150.00
68955 It's All About Memoirs N. Guruswamy Naidu Sree Vidyanikethan Engg. College 117 130.00
68956 Dr. P.V.G. Raju Sagi Siva Seetaramaraju Smaraka Kala Peetham 2011 66 40.00
68957 I Look back on Men And Matters D.V.S. Tirupati Rao Padma Publishers, Srikalahasti 1987 186 54.00
68958 Forgotten Martyr Acharya P.C. Reddy Aruna Graphics, Nellore 1997 47 10.00
68959 Memories of A Principal S. Nagaiah Super Power Press, Madras 1979 235 40.00
68960 Our Father C.V.S. Ramakrishna And His Vision Sri Gayatri Press, Vijayawada 2007 124 100.00
68961 Dr. K B Krishna Edpuganti Nageswara Rao Acharya Nagarjuna University 2007 207 100.00
68962 K.B.S. and His Links with Books K.B. Satyanarayana The Book Men's Circle Hyderabad 2004 197 200.00
68963 Swami Sri Veerabrahmendra V.V.L. Narasimha Rao Viswarshi Publication, Hyderabad 1989 112 40.00
68964 Dhannavada Anantam D.S. Ramachandra Rao Y.M.C.A Publishing House, Calcutta 1956 196 25.00
68965 Gooty Kesava Pillai P. Damodaram Pillai Government of Andhra Pradesh 1978 176 25.00
68966 Reflections on The West E.V.B. Chowdary Triveni Publishers, Madras 1972 62 2.50
68967 శరదశ్శతమ్ ... Welcome Press Pvt. Ltd 178 25.00
68968 Are You Listening T.H. Chowdary Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1990 237 60.00
68969 Dakshin Kesari Vinayak Rao Vidyalankar Nandini Kapoor International Telugu Centre, Hyderabad 1984 49 5.00
68970 Mr. Kasu Brahmananda Reddy Modern Andhra Kodali Lakshminarayana 1966 28 2.00
68971 Tryst With Destiny Kapila Kasipati Kamal Printers, Hyderabad 1970 153 25.00
68972 Vangavole Rajachandra Foundation, Tirupati 2015 104 25.00
68973 As I Look Back Yadavalli Sivarama Sastri Bhagirathi Hyderabad 2002 299 150.00
68974 No Ugly Scars B. Dayananda Rao Book Links Corporation, Hyderabad 1993 226 100.00
68975 P. Srinivas Mari Channa Reddy 1991 30 2.00
68976 Devabhaktuni Rathnayya and Venkatarathnamma 2008 32 2.00
68977 The Auto Biography of A Humble Gandhian P. Tirumala Rao 1996 279 25.00
68978 Glimpses of American Life P. Tirumala Rao 184 10.00
68979 The Garden of Memories K Vasudeva Rao The Family Members, Guntur 2009 219 100.00
68980 Dedication D. Bhaskara Reddy 166 125.00
68981 A Doctor's Log C. Surya Narayanmurty Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 124 10.00
68982 My Life And Times J.V. Suryanarayana 2013 78 110.00
68983 The Lawyer with a Heart C. Padmanabha Reddy C. Padmanabha Reddy Organization of the Protection of Democratic 2014 128 100.00
68984 Reminiscences of A Chief Justice P. Chennakesava Reddi P.C. Reddi 1999 285 100.00
68985 Justice O. Chinnappa Reddy A Legend Tarimela Nagireddy Memorial Trust 2013 280 200.00
68986 Gora G.S. Rao Atheistic Centre, vijayawada 50 2.00
68987 Gora A Social Revolutionary Sunanda Shet Atheistic Centre, vijayawada 2002 100 25.00
68988 Gora His Life And Work Sunanda Shet B. Premanand 2000 244 45.00
68989 An Atheist with Gandhi Gora Navajivan Publishing House 1971 60 1.25
68990 I Learn Gora Atheistic Centre, vijayawada 1976 86 4.00
68991 We Become Atheists Gora Atheistic Centre, vijayawada 1975 123 3.00
68992 Sri Adibhatla Narayanadas Vasantharao Brahmaji Rao N.K. Publications, Vijayawada 2014 66 100.00
68993 Monarch of Rhythm G. Srirama Murty Jupiter Publishers, Machilipatnam 1985 120 6.50
68994 A Midas Touch A.B.K. Prasad 16 2.00
68995 A Portrait of Excellence 13 2.00
68996 Madapati Hanumantha Rao D. Ramalingam 20 2.00
68997 Kode Venkatadri Chowdary 24 2.00
68998 Tripuraneni Ramaswamy Avula Sambasiva Rao Telugu University, Hyderabad 1988 191 16.00
68999 Sitaramaiah His Reminisences Grandhi Purushottama Rao Prajahita Publications, Eluru 2006 39 10.00