వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -112

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
79000 A Married Woman Manju Kapur India Ink, New Delhi 2002 310 295.00
79001 Distant Drum Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 1960 269 9.00
79002 Line of Mars Manohar Malgonkar Hind Pocket Books 1978 137 6.00
79003 The Devil's Wind Nana Saheb Story Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 1972 306 10.00
79004 Spy In Amber Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 175 10.00
79005 A Bend In The Ganges Manohar Malgonkar Pan Books Ltd., London 1964 397 2.00
79006 A Bend In The Ganges Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 1964 382 6.50
79007 Combat of Shadows Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 1968 289 5.50
79008 A Toast in Warm Wine Manohar Malgonkar Hind Pocket Books 1974 165 5.05
79009 The Princes Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 344 4.50
79010 Rumble Tumble Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 1977 200 7.00
79011 The Sea Hawk Manohar Malgonkar Orient Paperbacks, New Delhi 293 6.50
79012 Trapped Narenderpal Singh Orient Paperbacks, New Delhi 221 7.50
79013 Verukal (Roots) Malayatoor Ramakrishnan Macmillan And Co., Limited 1985 137 20.00
79014 Too High For Rivalry Muriel Wasi Pearl Publications Private Limited 1967 206 3.75
79015 Subbanna Masti Venkatesa Iyengar, Navaratna Rama Rao Triveni Publishers pvt Ltd., Machilipatnam 1982 125 8.00
79016 The Meeting Pool and Other Stories Meenakshi Mukherjee Orient Paperbacks, New Delhi 1985 56 6.00
79017 Lingering Shadows Mohan Rakesh Orient Paperbacks, New Delhi 214 5.00
79018 Phulmani And Karuna Mullens The Christian Literature Society 1892 100 1.00
79019 Annapurna Maurice Herzog Popular Prakashan, Bombay 1953 254 2.00
79020 Immersion Manjeri S. Isvaran S. Viswanathan, Madras 1951 78 2.00
79021 The Bliss of Life M.V. Rama Sarma S. Chand & Company Ltd 1982 148 5.00
79022 Trappings Of Gold Manoje Basu Orient Paperbacks, New Delhi 176 10.00
79023 The Beauty Manoje Basu Jaico Publishing House 1969 179 4.00
79024 I Come As A Thief Manoje Basu Orient Paperbacks, New Delhi 1971 374 5.00
79025 Kundu Morris L. West A Mayflower Dell Paperback 1965 186 2.00
79026 Exploding Mangoes Mohammed Hanif Randam House, India 2008 364 30.00
79027 Shalimar Krishna Shah's Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 162 9.50
79028 The Whirlwind N.S. Phadke Jaico Publishing House 1956 187 2.00
79029 All the Prime Minister's Men N.D. Rawla, R.K. Mudgal Pankaj Books, New Delhi 1977 127 6.75
79030 A Video, a Fridge and a Bride Nirmala Aravind Rupa & Co., New Delhi 1995 265 95.00
79031 Nine on Nine Nandita C. Puri Rupa & Co., New Delhi 2005 212 95.00
79032 Days of Longing Nirmal Verma Orient Paperbacks, New Delhi 1972 160 2.00
79033 The Inner Door Nergis Dalal Orient Paperbacks, New Delhi 1975 143 2.00
79034 Minari Nergis Dalal Pearl Publications Private Limited 1967 236 5.00
79035 From Fear Set Free Nayantara Sahgal Orient Paperbacks, New Delhi 1962 195 2.00
79036 A Voice for Freedom Nayantara Sahgal Hind Pocket Books 115 2.00
79037 A Time to be happy Nayantara Sahgal A Sterling Paperback 1975 277 2.00
79038 Storm in Chandigarh Nayantara Sahgal Orient Paperbacks, New Delhi 245 2.00
79039 The Day in Shadow Nayantara Sahgal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1973 236 2.00
79040 A Situation in New Delhi Nayantara Sahgal Himalaya Books, New Delhi 1977 165 30.00
79041 Neela Padmanabhan Generations Ka Naa Subramaniam Macmillan And Co., Limited 1997 166 115.00
79042 Accidentally in Love Nikita Singh Penguin Books 2014 218 140.00
79043 A Thing Beyond Forever Novoneel Chakraborty Srishti Publishers & Distributors 2012 212 100.00
79044 The Revolt Omesh Saigal Hind Pocket Books 1977 206 2.00
79045 Forbidden Bride Promilla Kalhan A Sterling Paperback 1975 81 4.00
79046 Some Friends Pritish Nandy Arnold Heinemann Publishers 1981 104 2.00
79047 A Time to Die Parappurathu, C. Paul Verghese Macmillan And Co., Limited 1979 139 9.00
79048 The Chess Players And Other Stories Prem Chand, Gurdial Mallik Orient Paperbacks, New Delhi 1967 174 2.00
79049 Godan Prem Chand, Jai Ratan and P. Lal Jaico Publishing House 1986 288 5.00
79050 Godan Prem Chand, Jai Ratan and P. Lal Jaico Publishing House 1966 288 3.00
79051 Selected Short Stories Prem Chand Crest Publishing House 1997 192 55.00
79052 Deliverance and Other Stories Prem Chand Penguin Books 1988 262 2.95
79053 Nirmala Prem Chand, David Rubin Orient Paperbacks, New Delhi 1988 168 15.00
79054 Atom and the Serpent Prema Nandakumar Affiliated East West Press Pvt. Ltd 1982 302 35.00
79055 The Jewel in the Crown Paul Scott Arrow Books Limited 1998 517 16.95
79056 Salaam New York Prem N. Chopra A Sterling Paperback 1993 170 60.00
79057 Lorita Prem N. Chopra A Sterling Paperback 1997 107 75.00
79058 Tropical Classical Pico Iyer Vintage Books 1998 314 14.95
79059 Falling off the Map Pico Iyer Viking Books 1993 190 195.00
79060 One Little Indian Richard Crasta Dronequill Publishers Pvt. Ltd 2003 260 250.00
79061 Rajam Krishnan Lamps in The Whirlpool Uma Narayanan & Prema Seetharam Macmillan And Co., Limited 1995 88 55.00
79062 I Take This Woman Rajinder Singh Bedi, Khushwant Singh Penguin Books 1994 129 95.00
79063 I Take This Woman Rajinder Singh Bedi, Khushwant Singh Orient Paperbacks, New Delhi 1967 103 2.00
79064 A Crisis of Conscience Rajinder Puri Orient Paperbacks, New Delhi 208 5.00
79065 Gora Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1976 107 2.00
79066 Inside the Haveli Rama Mehta Sahitya Akademi, New Delhi 208 2.00
79067 The Awakening Rita Joshi UBS Publishers Distributors Ltd 97 55.00
79068 The Golden Dawn Raj Gill A Sterling Paperback 1976 256 7.00
79069 The Infidel Raj Gill Orient Paperbacks, New Delhi 1979 174 2.00
79070 The Guide R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1964 221 25.00
79071 Fowl Filcher Ranga Rao Penguin Books 1987 183 14.95
79072 The Drunk Tantra Ranga Rao Penguin Books 1994 240 100.00
79073 Passions Creation Ranu Khare Anand Khare Seminar Research Centre 1997 653 250.00
79074 Like it Happened Yesterday Ravinder Singh Penguin Books 2013 196 140.00
79075 Can Love Happen Twice Ravinder Singh Penguin Books 2011 216 125.00
79076 I too had a love story Ravinder Singh Srishti Publishers & Distributors 2009 213 100.00
79077 Gora Rabindranath Tagore Macmillan And Co., Limited 1976 106 4.80
79078 A Backward Place R. Prawer Jhabvala Orient Paperbacks, New Delhi 1965 236 5.00
79079 Heat and Dust Ruth Prawer Jhabvala Hind Pocket Books 185 7.00
79080 Comrade Kirillov Raja Rao Orient Paperbacks, New Delhi 1976 132 5.00
79081 The Cat And Shakespeare Raja Rao Orient Paperbacks, New Delhi 1971 119 2.00
79082 The Serpent And The Rope Raja Rao Orient Paperbacks, New Delhi 1968 406 6.00
79083 The Serpent And The Rope Raja Rao Oxford University Press, Mumbai 1978 263 6.00
79084 Raja Rao on The Ganga Ghat Raja Rao Orient Paperbacks, New Delhi 1993 127 15.00
79085 Kanthapura Raja Rao Oxford University Press, Mumbai 1963 206 3.00
79086 Kanthapura Raja Rao, Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1979 150 2.00
79087 The Chessmaster and His Moves Raja Rao Vision Books, New Delhi 1988 735 100.00
79088 The Ruskin Bond Omnibus Ruskin Bond Rupa & Co., New Delhi 2004 408 150.00
79089 Ruskin Bond's Treasury of Stories for Children Tapas Guha Puffin Books, New Delhi 2001 318 200.00
79090 Susanna's Seven Husbands Ruskin Bond Penguin Books 2011 206 250.00
79091 Tales and Legends from India Ruskin Bond Rupa & Co., New Delhi 1990 153 30.00
79092 Ghost Stories of Shimla Hills Minakshi Chaudhry Rupa & Co., New Delhi 2008 139 125.00
79093 Grandfather's Private Zoo Ruskin Bond IBH Publishing Company, Bombay 1983 87 2.00
79094 Love is a Sad Song Ruskin Bond An Orient Paperback 1975 103 5.00
79095 Strange Men Strange Places Ruskin Bond Pearl Publications Private Limited 1969 108 5.00
79096 The Neighbour's Wife and Other Stories Ruskin Bond Higginbothams (p) Limited 1967 205 15.00
79097 Razia : Queen of India Rafiq Zakaria Jaico Publishing House 1966 148 2.00
79098 The Price of Power Rafiq Zakaria India Book Distributors, Bombay 1987 270 50.00
79099 Perfect Murder Shakuntala Devi Orient Paperbacks, New Delhi 1976 149 5.00
79100 Mothers And Sons Saratchandra Chatterji, Dilip Kumar Roy Pearl Publications Private Limited 1968 177 3.50
79101 Goodbye to Elsa Saros Cowasjee Orient Paperbacks, New Delhi 1975 158 2.00
79102 The Guru Docket Shyam Dave Orient Paperbacks, New Delhi 1977 197 2.00
79103 A Slave Laughs Shaukat Osman Hind Pocket Books 1976 100 5.00
79104 The Kumbh Docket Shyam Dave Jaico Publishing House 1972 178 5.00
79105 The Woods Shrikrishna Alanahally Orient Paperbacks, New Delhi 1979 111 5.00
79106 Tyagu Sivasankari, Uma Narayanan Affiliated East West Press Pvt. Ltd 1990 201 30.00
79107 A Day At The Races S.P. Adinarayan Higginbothams (p) Limited 1970 158 2.50
79108 Kalyani's Husband S.Y. Krishnaswamy Higginbothams (p) Limited 1967 308 5.00
79109 Islands of The MariGold Sun Suresh Vaidya Orient Paperbacks, New Delhi 1960 188 15.00
79110 The Narayanpur Incident Shashi Deshpande IBH Publishing Company, Bombay 1982 199 10.00
79111 Hangaman's Journal Shashi Warrier Penguin Books 2001 239 200.00
79112 The Adventuress Santha Rama Rau A Dell Book 1971 248 5.00
79113 Bitter Sweet Desire Srikant Verma Vikas Publishing House Pvt Ltd 1976 91 6.00
79114 Children of God Santha Rama Rau Disha Books 1992 165 35.00
79115 Pratidwandi Sunil Gangopadhyay, Enakshi Chatterjee Sangam Books 1974 131 5.00
79116 Janani Shaukat Osman, Osman Jamal Heinemann Publishers 1993 216 5.99
79117 Good Girls Are Bad News Subhadra Sen Gupta Rupa & Co., New Delhi 145 75.00
79118 Sirshendu Mukhopadhyay Woodworm Shampa Banerjee Macmillan And Co., Limited 1996 106 60.00
79119 Raag Darbari Shrilal Shukla Penguin Books 1992 346 250.00
79120 The Tax Dodgers Sushama Kasbekar, Bhalachandra Palekar Popular Prakashan, Bombay 1985 361 95.00
79121 The Right of Way Pather Dabi, Sarat Chandra Chatterjee Rupa & Co., New Delhi 362 100.00
79122 Astride Two Worlds : Traitor to India Sasthi Brata B.I Publications, Bombay 1977 159 12.00
79123 My God Died Young Sasthi Brata Orient Paperbacks, New Delhi 1968 230 5.00
79124 She & He Sasthi Brata Orient Paperbacks, New Delhi 1973 196 5.00
79125 Traitor Shobasakthi Penguin Books 2010 231 399.00
79126 The Emperor's Ring The Further Adventures of Feluda Satyajit Ray Penguin Books 1993 179 150.00
79127 The Adventures of Feluda Satyajit Ray Penguin Books 1990 267 100.00
79128 Satyajit Ray Twenty Stories Satyajit Ray, Gopa Majumdar Penguin Books 1992 194 75.00
79129 The Complete Adventures of Feluda Volume One Satyajit Ray, Gopa Majumdar Penguin Books 2000 785 395.00
79130 Dented & Painted Beyond flesh, Tirupathi Khemka Notion Press 2013 169 450.00
79131 Anything for You, ma'am Tushar Raheja Srishti Publishers & Distributors 2010 230 100.00
79132 Back To Freedom Sanjai K.P. Vishv Books 192 75.00
79133 Wild Bapu of Garambi Garambica Bapu, Shripad Narayan Pendse Sahitya Akademi, New Delhi 1981 256 15.00
79134 The Outcaste Akkarmashi, Sharankumar Limbale Oxford University Press, Mumbai 2003 121 195.00
79135 Maximum City Bombay Lost and Found Suketu Mehta Vintage Books 2004 542 200.00
79136 The Thing Between U & Me Sagar Srishti Publishers & Distributors 2011 207 100.00
79137 The Cape Subhas Mukhopadhyay, Surabhi Banerjee Disha Books 1996 85 60.00
79138 Journey with Light Sarasijam Nair Universal Peace Foundation 2005 170 170.00
79139 Riot Shashi Tharoor Viking Books 2001 272 100.00
79140 The Judge Tara Sankar Banerjee, Sudhansu Mohan Banerjee Orient Paperbacks, New Delhi 1967 111 2.00
79141 The Judge Tara Sankar Banerjee, Sudhansu Mohan Banerjee Orient Paperbacks, New Delhi 1967 102 2.00
79142 The Unchaste Thakazhi Sivasankara Pillai Orient Paperbacks, New Delhi 112 2.00
79143 The Iron Rod Thakazhi Sivasankara Pillai A Sterling Paperback 1974 208 5.00
79144 Chemmeen Thakazhi Sivasankara Pillai, Narayana Menon Jaico Publishing House 1962 212 22.00
79145 Rungs of The Ladder Thakazhi Sivasankara Pillai Arnold Heinemann Publishers 1976 426 5.00
79146 Scavenger's Son (Tottiyute Makan) Thakazhi Sivasankara Pillai, R.E. Asher Arnold Heinemann Publishers 1993 116 25.00
79147 Lajja Shame Taslima Nasrin, Tutul Gupta Penguin Books 1994 216 125.00
79148 An Intelligent Bird's Guide to the Birdwatcher T. Vijayendra Sangatya Sahitya Bhandar 2013 46 40.00
79149 Sethji R.T. Shahani Arnold Heinemann Publishers 1977 212 5.00
79150 Scavenger's Son Thakazhi Sivasankara Pillai, R.E. Asher Orient Paperbacks, New Delhi 142 5.00
79151 The Valley of terro Chambal Taroon Coomar Bhaduri Hind Pocket Books 1977 134 2.00
79152 The Judge Tara Sankar Banerjee, Sudhansu Mohan Banerjee Orient Paperbacks, New Delhi 1967 106 2.00
79153 That's the way we Met Sudeep Nagarkar Randam House, India 2012 236 100.00
79154 Quiet Flows The Ganga Naa. Parthasarathy, R. Natarajan Ram Enterprises,Madras 1986 126 30.00
79155 The Ascetic of Desire Sudhir Kakar Viking Books 1998 309 295.00
79156 Shreya of Sonagarh Uma Vasudev UBS Publishers Distributors Ltd 1993 309 125.00
79157 My Way Is The Highway Urvashi Gulia Penguin Books 2012 269 150.00
79158 The Song of Anasuya Uma Vasudev Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 174 8.50
79159 Ammini Uroob, Susheela Misra Kerala Sahitya Akademi, Trichur 1979 274 2.00
79160 Samskara U.R. Anantha Murthy's, A.K. Ramanujan Oxford University Press, Mumbai 2000 169 36.00
79161 Samskara U.R. Anantha Murthy's, A.K. Ramanujan Oxford University Press, Mumbai 1986 158 30.00
79162 The Courtesan of Lucknow Umrao Jan Ada Orient Paperbacks, New Delhi 1961 240 2.00
79163 The Winds of Fire Vyankatesh Madgulkar, Pramod Kale Hind Pocket Books 1974 112 2.00
79164 Sakharam Binder Vijay Tendulkar Hind Pocket Books 1973 125 2.00
79165 The Warmth of his kiss Vanessa Hollings Hind Pocket Books 1977 152 2.00
79166 Yayati V.S. Khandekar, Y.P. Kulkarni Orient Paperbacks, New Delhi 1978 251 9.00
79167 The Village had no walls Vyankatesh Madgulkar, Ram Deshmukh Asia Publishing House, New York 1966 172 2.00
79168 Battle Ground Vishram Bedekar Focus Popular Prakashan 1999 92 125.00
79169 A Suitable Boy Vikram Seth Penguin Books 1999 1348 250.00
79170 An Equal Music Vikram Seth Viking Books 1999 380 500.00
79171 Sacred Crow Victor Anant Penguin Books 1996 239 150.00
79172 Just Married Please Excuse Yashodhara Lal Harper Collins Publishers 2012 255 199.00
79173 Carnage By Angels Y.P. Singh Samarpushp Books 2003 365 250.00
79174 Cradle Tales of Hinduism The Sister Nivedita Longmans, Green And Co., Madras 1915 343 3.00
79175 Gripping Tales of Ind A.S. Panchapakesa Ayyar The Orient Publishing Co., Tenali 1961 294 2.00
79176 Tales of Ancient India J.A.B. Van Buitenen Pearl Publications Private Limited 1959 293 4.00
79177 Tales of Ancient India Shanta Rameshwar Rao Orient Longman 1973 124 5.00
79178 Indian After Dinner Stories A.S. Panchapakesa Ayyar The Teachers Publishing House 1958 366 6.00
79179 Stories From India Khushwant Singh, Qurratulain Hyder A Sterling Paperback 1974 206 2.00
79180 The Dance of Shiva and Other Tales From India Oroon Ghosh, A.L. Basham The New American Library 1965 341 10.00
79181 Banabhatta's Kadambari C.M. Ridding Jaico Publishing House 1956 204 2.00
79182 Kadambari C. Kunhan Raja Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 198 2.00
79183 Kadambari Bana, Padmini Rajappa Penguin Books 2010 395 399.00
79184 Bhasa A.S. Panchapakesa Ayyar V. Ramaswamy Sastrulu & Sons, Madras 1957 583 3.00
79185 Chiranjeevi Vibhishana K. Sreenivasan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 113 6.00
79186 The Dramas of Shri Harsha Bela Bose Kitabistan, Allahabad 1948 215 2.00
79187 The Hunted Mudra Rakshasa, Robert A. Hueckstedt Penguin Books 1992 236 75.00
79188 The Little Clay Cart Vidwan Tenneti Prajahita Prachuranalu, Warangal 2006 129 60.00
79189 Divasvapna Gijubhai Badheka, Chittaranjan Pathak National Book Trust, India 1990 97 17.00
79190 The Heart of a Gopi Raihana Tyabji Vora & Co., Publishers, Ltd., 1941 77 1.50
79191 Nalacharitham Unnayi Warrier, V. Subramania Iyer Kerala Sahitya Akademi, Trichur 1977 264 15.00
79192 Nala and Damayanti Norman M. Penzer Arnold Heinemann Publishers 1981 206 2.00
79193 Ramayana C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1989 320 2.50
79194 Tales And Parables of Sri Ramakrishna Sri Ramakrishna Math, Madras 1974 272 2.00
79195 Chinna Katha Stories and Parables Bhagavan Sri Sathya Sai Books 1983 243 4.50
79196 Stories For The Innocent C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1982 251 7.00
79197 Jaya Somanath H.M. Patel Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1988 321 35.00
79198 Stories of Vikramaditya Tow Volumes (Simhasana Dwatrimsika, Vetala Panchavimsati) V.A.K. Aiyer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1974 275 7.00
79199 Famous Tales of Vikram & Betal Apple Books 128 45.00
79200 Stories of King Madana Kama V.A.K. Aiyer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 233 3.00
79201 Untold Stories of King Bhoja V.A.K. Aiyer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1993 216 45.00
79202 Jataka Tales Ed. Francis & Thomas Jaico Publishing House 1992 313 50.00
79203 The Panchatantra Arthur W. Ryder Jaico Publishing House 1975 403 5.00
79204 The Panchatantra 392 2.00
79205 Panchatantra Franklin Edgerton Orient Paperbacks, New Delhi 1965 151 2.00
79206 Ten Selected Jewels from Panchatantra Savyasachi H&C Publishing House, Thrissur 2003 64 10.00
79207 Panchatantra 116 2.00
79208 Panchatantra The Four Friends & Other Stories H. Doongaji & A. K. Lavangia IBH Publishing Company, Bombay 1984 104 2.00
79209 Hitopadesha G.L. Chandiramani Jaico Publishing House 1995 294 95.00
79210 Face To Face With A Man Eater Kenneth Anderson Central Institute of English and Foreign Languages 1983 66 2.75
79211 Stories And Plays for Children Sunanda Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1994 91 10.00
79212 The King & The Ghost Shani Publications 164 25.00
79213 Classic Short Stories ... Reader's Digest Book 2004 191 15.00
79214 Contemporary Indian Short Stories Series 1 ... Sahitya Akademi, New Delhi 1966 132 8.00
79215 Hindu Civilization Part II Radha Kumud Mookerji Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 383 2.50
79216 Hinduism Doctrine And Way of Life C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 128 2.50
79217 Foundations of Indian Culture K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 76 2.50
79218 Stories From Indian Classics V. Krishnaswami Aiyar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 174 5.00
79219 Facets of Indian Culture R. Srinivasan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 270 2.50
79220 Fundamentals of Indian Art Surendra Nath Dasgupta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1954 121 2.50
79221 Essential Features of Indian Culture K.M. Panikkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 57 2.00
79222 Freedom And Culture John Devey Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 136 2.50
79223 Law And Culture M.C. Setalvad Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 42 1.00
79224 The Culture of India As Envisaged By Sri Aurobindo C.C. Dutt Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 152 2.50
79225 Immortal India Volume 1 J.H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1951 230 2.50
79226 Immortal India Volume 2 J.H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1959 212 2.00
79227 Immortal India Volume 3 J.H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 239 2.00
79228 Immortal India Volume 4 J.H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 168 2.00
79229 Our Human Heritage S.R. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 232 2.50
79230 Indian Inheritance Volume 1 Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1955 288 2.50
79231 Indian Inheritance Volume 2 Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 256 2.50
79232 Indian Inheritance Volume 3 Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 174 2.50
79233 The Fundamental Unity of India Radha Kumud Mookerji Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1954 122 2.50
79234 A Study of Indian History B.N. Puri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1951 285 2.50
79235 The Soul of Indian History S.R. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 241 2.50
79236 Geographical Factors in Indian History K.M. Panikkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 128 2.50
79237 Linguistic Vivisection of India Why Not Stop It Still? V.B. Kamath Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 40 1.00
79238 The Communist Party of India M.R. Masani Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 265 2.50
79239 The Himalayas in Indian Life K.M. Panikkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 39 1.00
79240 Kumbha India's Ageless Festival Dilip Kumar Roy Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1955 204 2.50
79241 Glory That Was Gurjara Desa K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1951 505 3.00
79242 Russia, America And The World Louis Fischer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 230 2.50
79243 The Determining Periods of Indian History K.M. Panikkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 68 2.50
79244 Warnings of History Trends in Modern India K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1968 101 1.00
79245 Temples and Legends of Andhra Pradesh N. Ramesan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 179 2.00
79246 Sri Venkateswara The Lord of the Seven Hills Tirupati P. Sitapati Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1968 209 2.50
79247 Somnath K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1952 147 2.50
79248 Our Duty R. Krishnaswamy Aiyar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 49 1.00
79249 Freedom And Culture John Devey Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 136 2.50
79250 The Ideas of Sovereignty And State In Indian Political Thought K.M. Panikkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 107 2.50
79251 Disintegration : How To Avert It? C.P. Ramaswami Aiyer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 52 1.00
79252 Studies in Socialism Asoka Mehta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 241 2.50
79253 Democratic Socialism Asoka Mehta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1959 192 2.00
79254 Swan Love And Other Kulapatis Letters K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1958 236 2.00
79255 Replies To The Reader K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 271 2.00
79256 Sparks From The Anvil K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1951 170 2.50
79257 Kadambari C. Kunhan Raja Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 198 2.00
79258 Stories of Vikramaditya ... Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 271 2.50
79259 Pathway To God Kannada Literature R.D. Ranade Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 342 2.50
79260 Studies in Bengali Poetry Humayun Kabir Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 123 2.00
79261 Ramayana Part Two Shudha Mazumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1953 279 2.50
79262 Mahabharata C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1952 420 1.12
79263 Women in The Sacred Laws Shakuntala Rao Shastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 193 2.00
79264 Women in The Vedic Age Shakuntala Rao Shastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1952 172 2.50
79265 The God That Failed Arthur Koestler Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1952 363 3.00
79266 Yogic Powers And God Realisation V.M. Bhat Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 306 2.00
79267 God Experience Swami Ramdas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 244 2.50
79268 World Is God Swami Ramdas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 224 2.50
79269 Neo Upanishadic Philosphy K.V. Gajendragadkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1959 167 2.00
79270 The Upanishads An Anthology D.S. Sarma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 307 2.00
79271 Upanishads C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 67 1.00
79272 Upanishads And Yoga T.R. Kulkarni Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 160 4.00
79273 Visnu Sahasra Nama A Study T.M.P. Mahadevan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1993 70 20.00
79274 Kural The Great Book of Tiru Valluvar C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 187 2.50
79275 Ramanuja's Teachings in His Own Words M. Yamunacharya Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 160 2.00
79276 Sri Sankara's Teachings in His Own Words Swami Atmananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 273 2.50
79277 Tukaram's Teachings S.R. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 60 1.00
79278 Sri Madhava's Teachings in His Own Words B.N.K. Sharma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 180 2.00
79279 The Call of The Vedas Abinash Chandra Bose Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 314 2.00
79280 The Geeta As Jeevan Yoga Kakasaheb Kalelkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 37 1.00
79281 Bhagavad Gita C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 128 2.50
79282 The Art of Life In The Bhagavad Gita H.V. Divatia Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 155 2.50
79283 Pearls of Wisdom D.S. Sarma Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 244 2.00
79284 Immortal Words Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 255 2.50
79285 Things of Beauty Volume 1 V.N. Bhushan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1958 209 2.00
79286 Indian Travel Diary of A Philosopher J. Holroyd Reece Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1959 227 2.00
79287 Contemporary Indian Philosophy P. Nagaraja Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 188 3.00
79288 Jagadishchandra Bose Monoranjon Gupta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 134 2.50
79289 Forbidden Flight Satyanarayan Sinha Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1955 121 2.50
79290 Netaji In Germany N.G. Ganpuley Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1959 193 2.00
79291 Netaji The Man Reminiscences Dilip Kumar Roy Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 214 2.50
79292 The Indomitable Sardar Kewal L. Panjabi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 300 2.50
79293 Annie Besant Sri Prakasa Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1954 173 2.50
79294 Alvars of South India K.C. Varadachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 200 2.50
79295 Prophet of Indian Nationalism Karan Singh Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 197 3.00
79296 Prafullachandra Ray Monoranjon Gupta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 159 3.00
79297 The Creed of Saint Vinoba Vasant Nargolkar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 307 2.00
79298 The World We Saw K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 232 2.00
79299 Living Biographies of Great Philosophers Henry Thomas, Dana Lee Thomas Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 285 2.50
79300 Aspirations From A Fresh World Shakuntala Rao Shastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 184 2.00
79301 Frank Buchman's Secret Peter Howard Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 160 2.00
79302 Gandhis' View of Life Chandrashanker Shukla Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1951 245 1.12
79303 Pageant of Great Lives Series III Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 86 1.00
79304 Minstrels of God Part II Bankey Behari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 342 2.50
79305 What Life Has Taught Me Series I Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 62 2.50
79306 Kamba Ramayana V.V.S. Aiyar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1951 342 3.00
79307 Fundamental Rights K. Santhanam Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 39 1.00
79308 The Pathless Path Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 42 1.00
79309 From The Flow of Life Natwarsinhji Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 56 1.00
79310 Vedanta in Practice Ramgopal Mohatta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 132 3.00
79311 Faith of A Historian Sisirkumar Ghose Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 84 1.00
79312 War Without Violence Krishnalal Shridharani Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 299 2.00
79313 The Quiet Battle Mulford Q. Sibley Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 283 2.00
79314 The Question of Progress Arthur Osborne Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1966 54 1.00
79315 Ends And Means Aldous Huxley Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 112 2.00
79316 Reason And Beyond Reason Sri Aurobindo, Rishabchand Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 62 1.00
79317 Power And Morality Pitirim A. Sorokin Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 189 2.00
79318 Faith For Living Sisirkumar Ghose Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 80 1.00
79319 The Reconstruction of Humanity Pitirim A. Sorokin Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 228 3.00
79320 Yanjaseni The Story of Draupadi Pratibha Ray Rupa & Co., New Delhi 1995 402 395.00
79321 The Stream of Indian Culture Nirmal Kumar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1979 159 15.00
79322 Teachings of Lord Kapila The Son of Devahuti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1986 309 30.00
79323 In Communion With Consciousness Ramesh N. Jani Shakilam Foundation, Bomby 1987 200 125.00
79324 Living Meditation, Living Insight Thynn Thynn Library of Congress Cataloging 1995 110 25.00
79325 The Art of Man Making Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust 2000 354 100.00
79326 Conversation Between God And Man G. Venkataraman The Sri Sathya Sai Sadhana Trust 2009 244 100.00
79327 The Epic Muse : The Ramayana and Paradise Lost S. Ramakrishnan People's Publishing House, New Delhi 1977 215 25.00
79328 Undreamed of Possibilities Paramabansa Yogananda Self Realization Fellowship 1982 31 30.00
79329 My Mind Speaks …10 Musings Miscellany A.R. Rao 2007 179 60.00
79330 The Art of Joyeful Living Swami Rama Himalayan Institute Press 2008 176 240.00
79331 Cosmic Chants Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 1999 59 15.00
79332 Read Relax Reflect K.N. Shrinivasan 1999 152 60.00
79333 Krita Yuga K. Seshadri Marwah Publications, New Delhi 1983 86 20.00
79334 Connect with The Divine 209 50.00
79335 All is God Swami Ramsukhadas Gita Press, Gorakhpur 2005 123 10.00
79336 Look Beyond the Veil Hanumanprasad Poddar Gita Press, Gorakhpur 2002 121 8.00
79337 The Secret of Karmayoga Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 2003 236 12.00
79338 Turn to God Hanumanprasad Poddar Gita Press, Gorakhpur 2001 138 10.00
79339 Creative Thought R. Swaminathan Johnson Publishing House 1979 64 4.00
79340 Values in a Changing World Macmillan And Co., Limited 1964 199 3.25
79341 Walden Civil Disobedience S.R. Ratnam Lakshmi Narain Agarwal 434 10.00
79342 Walden Henry D. Thoreau S. Chand & Co., Delhi 1962 297 3.00
79343 Saints in Society Part I Margaret Baillie 316 40.00
79344 Tales from Ancient India, White Pathes J.R. Smith Kaviraja Publishers, Tenali 1954 60 10.00
79345 Living Voices Diwan Chand Sharma Blackie & Son (India) Limited 1955 195 10.00
79346 Easy Stories From Indian History E. Marsden Macmillan And Co., Limited 1959 209 25.00
79347 From The Flow of Life, Twelfth Night Natwarsinhji Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 164 1.00
79348 The Divine Romance Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 1999 470 115.00
79349 Man's Eternal Quest and Other Talks Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2001 486 115.00
79350 Journey to Self Realization Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2001 444 225.00
79351 Whispers from Eternity Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 1982 192 25.00
79352 In The Sanctuary of The Soul Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2006 125 145.00
79353 Enter The Quiet Heart Daya Mata Yogoda Satsanga Society of India 2006 125 145.00
79354 Finding the Joy Within You Daya Mata Yogoda Satsanga Society of India 2004 318 90.00
79355 Spiritual Diary Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2007 368 55.00
79356 Yogoda Satsanga Energization Exercises Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 32 2.00
79357 The Guru Disciple Relationship Mrinalini Mata Yogoda Satsanga Society of India 2000 67 2.50
79358 Answered Prayers Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2000 54 5.00
79359 Overcoming Character Liabilities Daya Mata Yogoda Satsanga Society of India 2000 54 5.00
79360 How to Find a Way to Victory Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2000 59 5.00
79361 How to Cultivate Divine Love Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2000 64 5.00
79362 Focusing the Power of Attention for Success Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2000 64 5.00
79363 Remolding Your Life Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2000 56 5.00
79364 Ridding the Consciousness of Worry Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2003 40 5.00
79365 Healing by Gods Unlimited Power Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2000 48 5.00
79366 Harmonizing Physical Mental and Spiritual Methods of Healing Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2000 64 5.00
79367 How to Change Others Daya Mata Yogoda Satsanga Society of India 2000 48 5.00
79368 Scientific Healing Affirmations Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2005 90 15.00
79369 Arsha Vidya Swami Dayananda Sri Gangadhareswar Trust 22 2.00
79370 Beyond Liberation 21 20.00
79371 Sadguru Therapy Swami Vijayeswarananda Sri babu Vijnana Mandir, Guntur 1980 118 8.00
79372 Thoughts on Vedanta Swami Vivekananda Udbodhan Office 1954 62 2.00
79373 Will Power And Its Development Swami Budhananda Advaita Ashrama, Calcutta 2000 48 6.00
79374 What Am I? Shriram Sharma Acharya Yug Nirman Yojna 1991 54 3.00
79375 Bhavan's Manual of Faith Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 64 2.00
79376 The Quest For Eternal Youth Arthur Warren The Oriental Watchman Publishing House 93 2.00
79377 The Visible Almighty M. Seshagiri Rao M. Seshagiri Rao, Hyderabad 2000 63 25.00
79378 The Peacock Lute V.N. Bhushan Padma Publications Ltd., Bombay 1945 155 5.00
79379 The Far Ascent V.N. Bhushan Padma Publications Ltd., Bombay 1948 54 1.00
79380 Horizons V.N. Bhushan The Ananda Academy, Madras 1937 31 1.50
79381 The Apostle Rajkumari Indira Devi Dhanrajgir 28 2.00
79382 Partings in Mimosa Rajkumari Indira Devi Dhanrajgir M.L. Dhawan, New Delhi 1968 23 2.00
79383 Nirvana And Other Poems Vijay Raghav Rao Badri Narayan Baban Naik 1977 72 20.00
79384 The Moonlight Melody వెన్నెల గీతం B. Hanuma Reddy బి. హనుమారెడ్డి Prakasam District Writers Association 2009 44 50.00
79385 Poems For Anna Narasimha Sarma Rachakonda 2004 21 2.00
79386 Joshua's Gabbilam (BAT) K. Madhava Rao Joshua Foundation 1996 106 50.00
79387 Morning Buds P. Vijaya Bhushana Sarma 1964 65 6.00
79388 Firadausi P. Krishnamurthy 1959 48 1.00
79389 Love Songs of Enki Nanduri Venkata Subba Rao, S S Prabhakar Rao CP Brown Academy 2011 103 95.00
79390 Courtship Songs Kota S.R. Sarma Kota S.R. Sarma, USA 1975 47 2.00
79391 Similes in Haiku D.V.K. Raghavacharyaulu Maruthi Book Depot., Guntur 1983 92 25.00
79392 Similes in Haiku D.V.K. Raghavacharyaulu Maruthi Book Depot., Guntur 1983 92 25.00
79393 Sprouts P. Gopichand & P. Nagasuseela P. Gopichand & P. Nagasuseela 2010 86 50.00
79394 Ripple Marks V.V.B. Rama Rao Leading Book Sellers 117 60.00
79395 Poetry Pattabhic Kondal Rao Velchala A Sister Nivedita Foundation Publication 2006 52 50.00
79396 The Shadows Sreekanth Kopuri 2001 48 24.00
79397 Tales of the Heart Acarya Satyaparananda 1989 72 20.00
79398 Impish Chronicles and Doggish Dabbler K.N.Y. Patanjali Spearhead Communications, Hyderabad 2009 115 150.00
79399 The Night Nectar Rained C. Subbarao C. Subbarao, Hyderabad 2014 184 150.00
79400 The Human Touch and Other Poems Rachakonda Narasimha Sarma Rachakonda Narasimha Sarma 2012 140 100.00
79401 Poornamma the golden doll Gurajada Appa Rao Kavya Publishing House 2013 20 100.00
79402 The Moving Spirit C. Narayana Reddy Viswambhara Vision Publications 2002 113 200.00
79403 Flames And The Man K. Damodar Rao Sahitya Akademi, New Delhi 2012 79 65.00
79404 Humanism Modern Moral Musings G. Ranga Reddy Pratap Estate, Cuddapah 1976 156 20.00
79405 Windowscape Seela Veerraju, Bhargavi P. Rao Su. Bha. Publications, Hyderabad 1997 48 40.00
79406 Soudamini And Other Poems Puripanda Appalaswamy Jaya Niketan, Madras 31 2.00
79407 Poems selected by A.V.V. V. Subba Rao The Teachers Association, Guntur 44 2.00
79408 Devulapalli Krishna Sastry's Poems Kiranmayi Indraganti Dravidian University, Kuppam 78 100.00
79409 Dream Script Ajanta, Vegunta Mohan Prasad Sahitya Akademi, New Delhi 2003 56 35.00
79410 Frontiers of Time S.V. Rama Rao Ganga Mahalakshmi Publications 2008 104 100.00
79411 White Roses Dr. Amarendra Viswa Mandiram, Guntur 48 15.00
79412 alone with the spouse divine B. Rajani Kanta Rao T.T.D., Tirupati 1980 83 2.00
79413 The Pearls Balabandhu P. Tirumala Rao Cultural Rennaissance Society of India 1982 70 20.00
79414 Voice Eternal K.V. Raghupathi Nirvana Publications, Tirupathi 1991 80 80.00
79415 Rojee Randhi Somaraju, Amarendra Sasidhar Publications, Visakhapatnam 1980 22 10.00
79416 The Night That Rained Nectar Balagangadhar Tilak A Sister Nivedita Foundation Publication 2004 261 250.00
79417 Love Letter Chalam, Ramana A.V. Orion Consuitants 1997 169 75.00
79418 The Fullmoon Night Katragadda Venkateswarlu Katragadda Foundation 2005 56 25.00
79419 Ideas Are Gold V. Kondal Rao A Sister Nivedita Foundation Publication 2003 213 100.00
79420 For Hyderabad An Illustrated Poetic Biography V.V. Swamy International Club, Bhel Township 83 50.00
79421 Fiery Wheels P. Solomon Raj P. Solomon Raj 2003 122 300.00
79422 Living Flame And Springing Fountain P. Solomon Raj ISPCK, Delhi 1993 110 50.00
79423 The Longing Eye Chayaraj, R.S. Krishna Moorthy, N.S. Murty Jana Saahithi, Andhra Prdesh 1999 19 10.00
79424 Rainbow Katragadda Venkateswarlu Chakrapani Kolasani Foundation 2000 24 5.00
79425 A View Within Venugopal Yagalla Novodaya Publishers 1991 45 20.00
79426 We'Re A Nation of Cowards Subramhanyam Central Point, Hyderabad 2000 60 15.00
79427 Flora A. Venkateswarlu Akula Venkateswarlu 1993 51 20.00
79428 Glimpses of Life J. Bapu Reddy Jubilee Publications, Hyderabad 2010 203 300.00
79429 Longing For Life J. Bapu Reddy Poets Press, Madras 1991 55 25.00
79430 Longing For Life J. Bapu Reddy Poets Press, Madras 1986 60 20.00
79431 వ్యవధి లేదు నారిగ్ బొయాడ్జియాన్, జె. బాపురెడ్డి Sukhela Niketan, Hyderabad 1985 64 25.00
79432 Urn of Love J. Bapu Reddy Poetry International 1988 48 25.00
79433 In Quest of Harmony J. Bapu Reddy Sukhela Niketan, Hyderabad 1988 66 25.00
79434 In Quest of Harmony J. Bapu Reddy Sukhela Niketan, Hyderabad 1973 66 5.00
79435 In Quest of Harmony J. Bapu Reddy Sukhela Niketan, Hyderabad 1981 66 10.00
79436 The Broken Mirror Aluri Bairagi, P. Adeswara Rao Purugulla Publications 1996 83 25.00
79437 Pain of Being A Collection of Poems Aluri Bairagi Milind Prakashan, Hyderabad 2007 165 200.00
79438 Voices From The Empty Well Aluri Bairagi, P. Adeswara Rao Purugulla Publications 1996 82 75.00
79439 విభావరీ విరాగము దుగ్గిశెట్టి వేంకట రమణయ్య దుగ్గిశెట్టి వేంకట రమణయ్య 2007 25 25.00
79440 O Man, Beware Centanthema, Gaddam Amma Rao Gaddam Amma Rao 2006 14 10.00
79441 Migrant Cuckoo S. Sarathjyothsna Rani, Govindaraju Ramakrishna Rao Dravidian University, Kuppam 2012 68 60.00
79442 Spring Blooms S. Sarathjyothsna Rani, Swatee Sripada Jyothsna Kala Peetam Publications 2016 34 50.00
79443 A Synthesis of Articles Gali Subba Rao Gali Subba Rao, NarasaraoPet 2015 126 100.00
79444 The Poems on Educational Values K.R. Velchala Vishwanatha Sahitya Peetam's 2016 60 125.00
79445 Humanism Gandham Appa Rao Progressive Literature 1997 40 30.00
79446 SMS 4 Ur Friends & Lovers A.B.V. Kavilpad H&C Publishing House, Thrissur 2009 64 10.00
79447 Sense and Verse I.V. Rama Raju I.R. Rama Raju 46 20.00
79448 Song Celestial Bhagavad Geetha Nerella Laxmana Rao Nerella Laxmana Rao, Vijayawada 89 20.00
79449 One Hundred Conundrums Malaya Sri Vivekananda Vidyanikethan 2000 24 7.00
79450 Selected Poems Sudha Kishore Rasamyi Cultural Centre, Hyd 1980 30 5.00
79451 The Mother Nature Katragadda Venkateswarlu Katragadda Foundation 2011 40 25.00
79452 Vishwa Gita A. Damodara Reddy Avala Damodara Reddy 2000 34 30.00
79453 The Pearls Balabandhu P. Tirumala Rao Cultural Rennaissance Society of India 1982 70 10.00
79454 Garden of Flowers Carl Gordon Westerlund Matrusri Publications Trust 55 2.00
79455 Visions And Revisions C. Srinivasa Rao Kavitha Publications, Mdhira 12 1.00
79456 The Songs Divine S.T.V. Raghavacharyulu S.T.V. Raghavacharyulu, Pentapadu 1981 20 3.00
79457 A Posy of Compassion S.P.R. Babu R. Vadlamudi 1993 72 20.00
79458 The Unique Viewpoint of A Poet A.V. Subramanian Surabharati Samithi, Hyderabad 1981 46 10.00
79459 The Human Nature as I Observe Grandhi Pourushottama Rao Prajahita Publications, Eluru 2006 28 2.00
79460 The Still Small Voice S. Balu Rao S. Balu Rao, Delhi 1984 72 20.00
79461 Voice of Silence Kolakaluri Enoch Jyoti Granthamala, Anantapur 2001 174 300.00
79462 Maze of Images Arudra, P. Venugopala Rao Telugu Association of North America 1993 67 20.00
79463 Golden Lotus Sathyanarayana Deepti Publishers, Nellore 2009 64 100.00
79464 The Prelude, The Poets S. Prabhanjana Swami S. Prabhanjana Swami 70 25.00
79465 Testament of Love S. Prabhanjana Swami S. Prabhanjana Swami 2003 200 150.00
79466 Towards Mulitude C. Narayana Reddy Smt. M. Indira Devi 76 60.00
79467 Sunny Reveries KVV Subrahmanyam Triveni Foundation, Hyderabad 2011 60 100.00
79468 Flora A. Venkateswarlu Akula Venkateswarlu 1993 51 25.00
79469 Hail Revolution All India League for Revolutionary Culture 1983 79 20.00
79470 Dawn And Beyond Madiraju Ramgopal The World Teacher Trust Publications 1978 34 2.00
79471 AD Infinitum Ravuri Bharadwaja Balaji Grandhamala, Hyderabad 1977 53 30.00
79472 Gems Venkata C. Majeti Venkata C. Majeti 1996 100 100.00
79473 The Last Farewell & Other Poems Duvvuri Rami Reddy Duvvuri Ramireddy Vignana Samithi 2002 52 150.00
79474 The Seventh Season Boyi Bhimanna Sukhela Niketan, Hyderabad 1964 71 10.00
79475 Paramaatma The Super Soul Boyi Bhimanna Bhimanna Sahithi Nidhi 2002 72 150.00
79476 East Wind T.V. Ramana Murty Seagull Publications 1996 46 60.00
79477 Manna of Love K.M. Kantipudi Kantipudi K.M. 2002 34 2.00
79478 The Voice of Telangana Maadiraju Ranga Rao Telangana Educational And Cultural Forum 2015 27 20.00
79479 Selected Poems Sudha Kishore Rasamyi Cultural Centre, Hyd 1980 30 10.00
79480 Flora A. Venkateswarlu Akula Venkateswarlu 1993 51 25.00
79481 Poetic Efforts Shaik Salar Shaik Salar 50 20.00
79482 Rebel Poets of Andhra Pradesh N. Mohanty Tara Prasad Mistra 71 20.00
79483 A Life Time K. Venkata Ram K. Venkata Ram, Visakhapatnam 1981 87 20.00
79484 Symphony of Discords K.V. Suryanarayana Murti The International Academy of Poets 1977 42 5.00
79485 Silent Secret Mohan Prasad Vegunta Desi Book Distributors 1977 31 25.00
79486 An Aria of Ecstasy K. Srinivasa Sastry Yugadi Publishers 1997 42 70.00
79487 Sword Song Cherabandaraju Revolutionary Writers Association 1983 43 10.00
79488 The Lum Hat Wantin the Croon 61 2.00
79489 Air Borne and Other Poems C.R. Sarma Lakshminarayana Granthamala 1974 19 2.00
79490 The Godavari Poems Rebbapragada Subba Rao Rebbapragada Subba Rao 1974 85 6.50
79491 Welcome Selected Poems Kavikondala Venkata Rao Sumanohladini Publications, Hyderabad 28 2.00
79492 Sweet Sorrows Tajuddin Farooqi Confidence Publications 30 2.00
79493 The Song fo The Red Rose And Other Poems D.V.K. Raghavacharyaulu Saradhi Publications, Guntur 97 20.00
79494 Occasional Muse C.M. Mohana Rao Reliance Publishing House 1994 42 20.00
79495 To God And Other Poems A.V. Suryanarayana A.V. Suryanarayana 28 2.00
79496 The Knoll And Other Poems Ronanki Appalaswamy, Attaluri Narasimha Rao Visakha Writers Assocation 1985 53 25.00
79497 Beauty and the Poet Radhakrishna Moorty Calla Das Schloss Publications 1970 15 2.00
79498 Dews of the dawn B.N. Reddy Virgo Publications 1981 94 6.00
79499 River My Guru Aripirala Viswam Aripirala Viswam, Hyderabad 1972 92 20.00
79500 Views & Reviews on Ellora's Works Deepti Publishers, Hyderabad 1974 120 20.00
79501 చిరంతన దుర్గానంద్ ... Nava Patha Sahitya Samithi 1970 104 2.00
79502 Discovery of Eden N. Suryanarayana J. Santhakumair Venkateswara Rao 1983 31 5.00
79503 The Songs And Sonnets Y.G. Ramamurty Valmiki Publications 1962 52 2.00
79504 Sahitya Mimansa Association of College 1994 52 10.00
79505 Cursed Mother D. Sujatha Devi D. Sujatha Devi, Vijayawada 24 10.00
79506 Flutings of The Sailing Boat V.C. Chakravarti 1978 47 2.00
79507 Script of Fire M.V.R. Prasad Swati Publications, India 1982 32 4.00
79508 Lilies in the Lake Sreepada Krishnamoorty Sastry, R.M. Challa R.M. Challa 1950 49 2.00
79509 The Rain of Poetry A.V. Ranga Rao A.V. Ranga Rao 50 3.00
79510 Leaves in The Wind Puttaparthi Narayana Charyulu Rachana Sahitya Vedika 1987 39 10.00
79511 Pushpanjali To The Feet of Divine Mother H.R. Akkepeddy H.R. Akkepeddy 103 2.00
79512 My Musings Kaki Isaac Kaki Isacc, Chirala 1985 114 10.00
79513 Telugu Folk Lyrics V. Rama Murthy Sita Kumar Publications 1982 116 20.00
79514 Poems of my National Memory Indira Devi Dhanrajgir 1977 44 4.00
79515 White Roses Dr. Amarendra Viswa Mandiram, Guntur 48 15.00
79516 Musings Ravuri Bharadwaja Visalandhra Book House 2002 26 25.00
79517 Script of Fire M.V.R. Prasad Swati Publications, India 1983 56 5.00
79518 Analecta V. Lalitha Kumari V. Lalitha Kumari 2002 55 20.00
79519 Re Echo Heeralal Moriah, Ch. Venkateswarlu Ch. Venkateswarlu 33 20.00
79520 Dews of the dawn B.N. Reddy Virgo Publications 1981 94 6.00
79521 The 11th Day of The 9th Month Krishna Raju Free Lines Publications, Hyderabad 2002 16 2.00
79522 Number 13 Krishna Raju Free Lines Publications, Hyderabad 2001 15 1.00
79523 Love, Let Us Go L.V. Krishna Rao Padma Publications Ltd., Bombay 1971 58 2.00
79524 The Dance of The Rain Drops C. Narayana Rao 45 2.00
79525 Truth, Bliss and Beauty Boddupalli Purushottam Sri Girija Prachuranalu 1969 84 3.00
79526 Thorns And Flowers Radhakrishna Moorty Calla Nalanda Publications, Bombay 1948 143 3.00
79527 Farewell Biju Punnathanam Better Yourself Books 2001 31 15.00
79528 Poems selected by A.V.V. V. Subba Rao The Teachers Association, Guntur 44 2.00
79529 River My Guru Aripirala Viswam Aripirala Viswam, Hyderabad 1972 92 15.00
79530 Archways Siddabathuni S. Pracas 1938 33 2.00
79531 The Immortal Rose K. Atchi Reddy K. Atchi Reddy, Kakinada 1987 46 10.00
79532 Selected poems of MK Sugam Babu Dawn Nomula Satyanarayana New Life Presentations, Hyd 98 25.00
79533 Acrostics Kurapati Venkata Seshagiri Rao Kurapati Venkata Seshagiri Rao 99 2.00
79534 అనార్కలి మధురకవి మూలా పేరన్న శాస్త్రి, పిశిపాటి కృష్ణమూర్తి రాయప్రోలు సుబ్బారావు, హైదరాబాద్ 1969 61 2.00
79535 శ్రీ రత్నకరపచ్చీశీ దాస్ విజయ్ మహారాజ్, పుత్తేటి సుబ్రహ్మణ్యాచార్యులు ... ... 24 2.00
79536 Sugam Babu's Wings David Shulman New Life Presentations, Hyd 2006 72 50.00
79537 The Musings of A Mystic Mir Mahmood Ali Khan 1966 51 2.00
79538 One Hundred Conundrums Malaya Sri Navya Sahitya Parishad 2000 20 7.00
79539 Karuna Sri The Compassionate One V. Lalitha Kumari Potti Sree Ramulu Telugu University 2000 106 25.00
79540 Aurora Auspicious Udayasri, Smitasri Viswa Mandiram, Guntur 1992 50 10.00
79541 A Posy of Compassion S.P.R. Dr. Babu R. Vadlamudi 1993 72 20.00
79542 ఉదయశ్రీ కరుణశ్రీ, ఎస్.పి.ఆర్. కల్యాణ భారతి, గుంటూరు 1993 72 36.00
79543 సీజ్ ఫైర్ మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 2000 22 10.00
79544 వనమాలి కవితలు ... A Blue Voice Publication, Hyderabad 1988 38 5.00
79545 Letters of Seshendra Sharma ... Indian Languages Forum, Hyderabad 1977 110 4.50
79546 గొర్రిల్లా కవిత గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ A.P. Book Distributors 1977 113 4.50
79547 Literary Bio Data The Indian Languages Forum 35 1.50
79548 My Country My People and Selected Poetry Seshendra 1997 238 275.00
79549 నా దేశం నా ప్రజలు ... Navya Kalaa Vahini, Narasaraopeta 2007 94 75.00
79550 Seshajyotsna శేషజ్యోత్స్న గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ Seshendra Sarma The Indian Languages Forum 1972 55 6.00
79551 Ocean is My Name Guntur Seshendra Sharma Gunturu Seshendra Sharma 2014 24 75.00
79552 Ritu Ghosh ఋతు ఘోష Guntur Seshendra Sharma, Rajkumari Indira Devi Dhanrajgir 1969 55 4.00
79553 My Country My People నాదేశం నా ప్రజలు గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ The Indian Languages Forum 1975 97 2.50
79554 శేషజ్యోత్స్న ఇందిరాదేవి విధనరాజ్ గిరి ... ... 53 2.00
79555 విభావరీ విరాగము Lyric Night దుగ్గిశెట్టి వేంకట రమణయ్య దుగ్గిశెట్టి వేంకట రమణయ్య 1994 26 25.00
79556 Tree, My Guru D. Kesava Rao Desi Book Distributors 2007 93 120.00
79557 Dusk and Dawn మలిసంజ తొలిసంజ పాల్వాయి (కోడూరు) పద్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 64 200.00
79558 వెలుగుపూలు మోపూరు పెంచల నరసింహం, చిరంజీవి, శైలజామిత్ర నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘం 2007 44 10.00
79559 వీవర్స్ క్ష లూమ్స్ పి. రమేష్ నారాయణ ఉమ్మడిశెట్టి సాహితీ ప్రచురణలు, అనంతపురము 2014 132 100.00
79560 నిశీథి సంగీతం రౌద్రి నవభారత్ బుక్ హౌస్, మద్రాసు 1981 36 5.00
79561 వనమాలి వచన పద్యాలు ... ... ... 47 2.00
79562 క్రొత్త గొంతుక (ప్రేతాత్మ) ... వెంకటరమణ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1984 56 6.00
79563 అనుభూతుల పొదరిండ్లు పి. నరసింహా రెడ్డి శ్రీనివాస మురళీ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1995 47 8.00
79564 నాకు భూమి కావాలి రావు వెంకట రావు A Kavisena Publication, Hyderabad 1978 35 2.00
79565 Unforeseen Affection and Other Poems Jayaprabha, P.V. Narasmiha Rao Penguin Books 2005 223 250.00
79566 First Innings Anand Vardhan Sinha Ganapat Prakashan 2001 67 80.00
79567 అగ్గిపెట్టె రావి రంగారావు Saahithee Mitrulu, Machilipatnam 2000 72 100.00
79568 Sharmila A Cry For Peace 2015 79 50.00
79569 స్వేచ్ఛావలంబనం Dependence to Freedom వి.వి.యల్. నరసింహారావు శ్రీ సీతారామ సేవాసదన్, మంథని 2009 114 25.00
79570 Letters of Knowledge Srigiriraju Vijayalakshmi 2010 41 20.00
79571 The Song of the Sannyasin 2013 14 1.00
79572 క్రాస్ ఫైర్ మాదిరాజు రంగారావు, కె. దామోదర్ రావు రసధుని సాహితీ పరిషత్తు, వరంగల్ 1999 13 2.00
79573 సతీస్మృతి Audilakshmi మబ్బుకబ్బము కల్హారమాల దుగ్గిశెట్టి వేంకట రమణయ్య దుగ్గిశెట్టి వేంకట రమణయ్య 1987 60 10.00
79574 నల్లద్రాక్ష పందిరి ఎండ్లూరి సుధాకర్ జె.జె. ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 2002 187 75.00
79575 Segments స్వశకలాలు త్రిపుర Tripura 1993 29 30.00
79576 Banish The Teans M.K. Sugam Babu 2001 20 10.00
79577 Banish the Tears M.K. Sugam Babu 2001 20 10.00
79578 సుకవి సుందరత ఆర్యమ్ చల్లా, వంగపండు సర్వేశ్వరరావు వి. సర్వేశ్వరరావు, రాజమండ్రి ... 20 2.00
79579 ద్విభాషా కవితా సంపుటి ... మొజాయిక్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 52 50.00
79580 నిప్పుకణిక బన్నఅయిలయ్య బోధి ప్రచురణలు, వరంగల్లు 1998 34 15.00
79581 ఆంగ్ల ఆణిముత్యాలు ఎ. కృష్ణ ... 2008 103 94.00
79582 శ్రామిక ధరిత్రి పి. అనంతరావు అద్దేపల్లి సాహిత్య ఫౌండేషన్, కాకినాడ 2011 32 2.00
79583 అనునాదాలు బులుసు వేంకటేశ్వర్లు రాచకొండ నరసింహ శర్మ 2012 68 50.00
79584 A Posy of Poems Book 6 M. Barrow, M. Rachhpal Mukul Prakashan, Delhi 1981 48 3.50
79585 Gems of Wisdom Satyavathi Satyam Prasanthi Publications, Andhra Pradesh 1984 36 5.00
79586 Gems of Wisdom Satyavathi Satyam 32 2.00
79587 Nanhi P.V. Sreekanth Sree Durga Publications, Vijayawada 2002 60 20.00
79588 Sri Sri Miscellany K.V. Ramana Reddy Sri Sri Shastipurti Sangham Publications 1970 140 5.00
79589 Anthology of Telugu English Poetry కవిత లేబ్ 1973 127 5.00
79590 Classical Telugu Poetry An Anthology Velcheru Narayana Rao and David Shulman Oxford University Press, Mumbai 2002 418 645.00
79591 Twentieth Century Telugu Poetry An Anthology Velcheru Narayana Rao Oxford University Press, Mumbai 2002 345 595.00
79592 Love and Lust Pavan K. Varma, Sandhya Mulchandani Harper Collins Publishers 2004 344 500.00
79593 A Poem at the Right Moment Velcheru Narayana Rao Oxford University Press, Mumbai 1999 211 245.00
79594 Down to The Earth Chekuri Ramarao, Kundurti Satya Murty Free Verse Font, Hyderabad 1994 98 60.00
79595 Indian Voices Volume One Jasmine D'Costa The Knowledge Company 2011 360 395.00
79596 This Tense Time V. Mohan Prasad New Directions, Vijayawada 1981 338 50.00
79597 Hait, Revolution All India League for Revolutionary Culture 1983 78 20.00
79598 Garimella's Heart of India Pretti Kumar Shanu Publishers, Hyderabad 1994 214 200.00
79599 Heart Throbs P. Gopichand & P. Nagasuseela J.K.C. College, Guntur 2008 123 200.00
79600 Malapalli Triumph of Sanga V.V.B. Rama Rao Sahitya Akademi, New Delhi 2008 382 200.00
79601 Puppets (G.V. Krishna Rao) G.V. Krishna Rao, D. Kesava Rao Macmillan And Co., Limited 1997 231 144.00
79602 Swarajyam Mahidhara Ramamohana Rao Oxford University Press, Mumbai 2012 358 495.00
79603 Sinner / Saint Chivukula Purushottam, Bhargavi Rao Yugadi Publishers 2000 136 150.00
79604 Pandita Parameswara Sastry's Will Tripuraneni Gopichand, Alladi Uma and M. Sridhar Sahitya Akademi, New Delhi 2010 265 135.00
79605 Yagnam Kalipatnam Rama Rao, Subrahmanyam Potti Sree Ramulu Telugu University 2001 95 30.00
79606 Light & Shade Govindaraju Sitadevi, D. Ranga Rao Visalandhra Publishing House 2001 120 75.00
79607 Saraswatichandra Govardhanram Tripathi Sahitya Akademi, New Delhi 2007 272 125.00
79608 Vibhinna Alladi Uma, M. Sridhar and K. Suneetha Rani Sahitya Akademi, New Delhi 2015 405 200.00
79609 Flowers of The Soil Dwaraka K.V. Sesha Kumar 2002 221 100.00
79610 And They Me A Hippie Akurathi Venkateswara Rao Soumya Publications, Vijayawada 1974 79 2.00
79611 The Pilgrim D. Surya Rao Vittal Publications, Vijayawada 2008 241 90.00
79612 Love's Labour Lost and Other Stories Ravuri Bharadwaja, V. Purushottam 1975 155 2.00
79613 Satyaprabha G. Srirama Murthy Kavyakantha Bharati, Anakapalle 1982 315 18.00
79614 The Bliss of Life M.V. Rama Sarma S. Chand & Company Ltd 1979 143 15.00
79615 The Burning Moonlight Sitadevi Vasireddi Book Links Corporation, Hyderabad 1991 153 40.00
79616 Narayana Rao Adivi Bapiraju, M.V. Chalapathi Rao Dravidian University, Kuppam 2006 238 150.00
79617 Selected Stories of Tripuraneni Gopichand GRK Murty CP Brown Academy 2010 174 190.00
79618 A Rainy Day and Other Stories P. Nageswari, P. Ramanujam Rajahamsa, Vijayawada 1997 138 90.00
79619 The Nectar of Life Penumaka Nageswara Rao Penumaka Nageswara Rao 2015 118 150.00
79620 The Green Gardener Jayanta Mahapatra Disha Books 1997 119 70.00
79621 Classic Telugu Short Stories Ranga Rao Penguin Books 1995 304 150.00
79622 Seven Tones Srivirinchi Prapti Books, Madras 1991 54 20.00
79623 The Wings of Dreams M. Suma Bhashayam Publishers, Guntur 2007 133 135.00
79624 Magic World Level 4 Corvus And Other Stories S.K. Ram Oxford University Press, Mumbai 1995 126 32.00
79625 Insights A Collection of Short Stories G. Radhakrishna Pillai Emesco Books, Vijayawada 2004 135 25.00
79626 Women Rebels Telugu Feminist Short Stories P. Jagannadham, K. Indrasena Reddy Indu Publishers, Warangal 1996 138 85.00
79627 The Perfect Woman Bulbul Sharma UBS Publishers Distributors Ltd 1994 128 60.00
79628 కామధేనువు ఆర్. మాధవరావు, ఆవాల దామోదర్ రెడ్డి కమశ్రీ ప్రచురణలు 2002 77 50.00
79629 The Gorgeous Ganges and Other Stories Govindaraju Sreenivasa Murthy The Triveni Foundation, Hyderabad 2001 122 95.00
79630 Chaso Selected Short Stories K. Chandrahas, K.K. Mohapatra Sahitya Akademi, New Delhi 2014 207 110.00
79631 Chaso Doll's Wedding and Other Stories Velcheru Narayana Rao, David Shulman Penguin Books 2012 179 299.00
79632 Another Bunch of Telugu Short Stories Telugu University, Hyderabad 1986 140 10.00
79633 Showers on Deccan Rocks Katha Mitra, Hyderabad 1999 144 100.00
79634 Inspiring Stories Swami Sivananda The Divine Life Society 1989 272 50.00
79635 Gurajada Apparao Telugu Short Stories Srinivas Sistla Navodaya Book House, Hyderabad 2013 159 200.00
79636 A Generation of Telugu Short Stories M.V. Sastry International Telugu Institute, Hyderabad 1985 180 16.00
79637 Mosaic V. Prakasam, Malathy Krishnan Central Institute of English and Foreign Languages 80 16.00
79638 The Palette R.S. Krishna Moorthy, N.S. Murty RSK Morthy 1997 170 150.00
79639 Salt of the Earth & Other Stories Mallemala Venugopala Reddy, U Atreya Sarma Vijaya Printers, Hyderabad 2013 160 200.00
79640 Voyage P. Gapichand & P. Nagasuseela P. Gapichand & P. Nagasuseela 2013 170 120.00
79641 Phantomy Quintette and Other Stories Bharadwaja, Purush Balaji Grandhamala, Hyderabad 1970 140 8.00
79642 A Little Lamp and Other Short Stories Govindaraju Sitadevi Navya Sahiti Samithi, Vijayawada 1996 156 25.00
79643 Modern Telugu Short Stories V. Patanjali, A. Muralidhar Jaico Publishing House, Bombay 1968 261 4.00
79644 Gender Game And Other Stories B. Indira Dravidian University, Kuppam 2006 112 60.00
79645 Stories From East and West V.K. Moothathu Anu Chithra Publications, Chennai 1997 83 15.00
79646 Stories from India K. Natwar Singh B.I. Publications, Bombay 1976 268 4.50
79647 Katha Sagar M. Bapiraju Johnson Publishing House 1995 54 9.00
79648 Stories of Tenali Ramakrishna Navasuma, Ramesh Vasan Book Depot 1995 108 18.00
79649 Seven Famous Stories Rupa Chatrath Maruthi Book Depot., Guntur 1984 108 4.75
79650 Let's Go Home and Other Stories Meenakshi Mukherjee Orient Longman, Bangalore 1975 130 7.50
79651 Contemporary Indian English Stories Madhusudan Prasad Sterling Publishers Private Limited 1994 160 15.00
79652 Modern Indian Stories Pritish Nandy Tarang Paperbacks 118 15.00
79653 Stories From East and West V.K. Moothathu Anu Chithra Publications, Chennai 1997 83 13.00
79654 The Fifth Estate Kolakaluri Enoch Sanbun Publishers, New Delhi 2015 80 125.00
79655 Telugu One Act Plays M.V. Sastry Telugu University, Hyderabad 1987 110 8.50
79656 Good Heavens Poile Sengupta Puffin Books 2006 199 25.00
79657 Rasaramya Radio Plays K. Chiranjeevi Prachee Publications, Hyderabad 2003 112 120.00
79658 The Hero Puttaparthi Narayana Charyulu 102 2.00
79659 Leela and Vihar K.R. Sharma 1942 107 2.00
79660 Specimens of Sancrit dramatic poems V. Sriramulu P. Srinivasarao 180 2.00
79661 శ్రీ కృష్ణార్జునీయము పిశిపాటి కృష్ణమూర్తి ... 1965 30 0.75
79662 Kanchanamala Veluri Chandrasekharam Radha Publications, Guntur 150 4.00
79663 Muvvagopala Padavali Kshetrayya, B. Rajanikanta Rao Rajani Publications, Vijayawada 1994 342 250.00
79664 Kshetrayya B. Rajanikanta Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1981 115 20.00
79665 Tyagaraja Par Excellence Challa Radhakrishna Sarma Visalandhra Publishing House 1999 111 40.00
79666 Padavali ... Vivekananda Kendra Yoga Prakashana, Bangalore 1997 37 2.00
79667 Madhura Shoodasam The Sweet Sixteen Lyrics of Annamaachaarya B. Rajanikanta Rao 74 2.00
79668 Annamacharya Kamisetty Srinivasulu, K. Selvan T.T.D., Tirupati 1999 47 3.00
79669 అన్నమాచార్య సంకీర్తన షష్టి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు Dravidian University, Kuppam 2006 138 150.00
79670 Sri Krishna Deva Raya Amuktamalyada Sistla Srinivas Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2010 474 495.00
79671 The Domestic Felicity of Sita And Rama J. Venkateswara Rao, Prema Nandakumar Dravidian University, Kuppam 2009 121 85.00
79672 The Battle of Palnad Koduru Prabhakar Reddy, Chintagunta Subba Rao Visalandhra Publishing House 2012 136 200.00
79673 The Battle of Palnad Koduru Prabhakar Reddy, Chintagunta Subba Rao Visalandhra Publishing House 2012 136 200.00
79674 Thus Sang Mankuthimma D.V. Gundappa's Mankuthimmana Kagga A. Narasimha Bhat 1993 136 65.00
79675 Hitopadesha G.L. Chandiramani Jaico Publishing House, Bombay 2002 294 110.00
79676 The Twin Poetic Moral Codes of Telugu Literature T.V.G. Sastri 123 25.00
79677 The Voice of Dhurjati Bulusu Venkata SubbaRao Andhra University Press, Visakhapatnam 1977 40 4.50
79678 Bheemana's Sumati Satakamu Sistla Srinivas Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2008 151 200.00
79679 Baddena's Sumathi Sathakam Bede Atkinson 2013 60 20.00
79680 జయ శతకము బత్తుల రవి బత్తుల రవి 2014 48 50.00
79681 Neelamohanaashtakam T. Sriranga Swamy, Rama Rao Vadapalli Sreelekha Saahithi, Warangal 2014 16 10.00
79682 Solugion for Salvation కోట లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి ... 2002 60 15.00
79683 Narasimha Satakam K. Ranga Rao 2004 52 40.00
79684 The Hermit And The Love Thief Barbara Stoler Miller Penguin Books 1990 121 65.00
79685 The Royal Seal Polavarapu Koteswara Rao Sujatha Prachuranalu, Vijayawada 2005 104 100.00
79686 Jayadeva's Geeta Govindam M.R. Appa Row M.R. Appa Row 1994 62 20.00
79687 Samparayam K. Suprasannacharya, L.S.R. Prasad, V.V.B. Rama Rao 101 150.00
79688 Tales From The Indian Epics C.A. Kincaid Oxford University Press, Mumbai 1924 119 2.00
79689 Mahabharata C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1970 332 2.00
79690 Ramayana C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 320 5.00
79691 Daasarathi Satakam Kancherla Gopanna, M.S. Rajajee Bhaktha Ramadasa Project, Khammam 120 150.00
79692 Valmeeki Ramayana L. Ananta Rama Rao, P. Kranti Kumar K.B.S. Sundari, T. Girija Kumari 20 2.00
79693 Contribution of Andhra To Samskrit Literature B. Rama Raju B. Rama Raju, Hyderabad 2007 436 350.00
79694 History And Culture of The Telugu People Devulapalli Ramanuja Rao, G. Kalyana Singh G. Kalyana Singh 16 2.00
79695 The Southern School in Telugu Literature N. Venkata Rao University of Madras 1978 162 15.00
79696 Seminar on Sociolinguistics Telugu Akademi, Hyderabad 1977 183 5.75
79697 Great Poets of The People G. Appa Rao University of Madras 1974 43 1.50
79698 The Two Fold Voice D.V.K. Raghavacharyaulu Navodaya Publishers, Vijayawada 1971 184 15.00
79699 Major Telugu Playwrights and Their Representative Plays M.N. Sarma 23 2.00
79700 Major Critics Mudigonda Veerabhadraiah Pallavi Publications, Vijayawada 1998 60 50.00
79701 Essays And Addresses M.V. Rajagopal Government of Andhra Pradesh 1966 34 2.00
79702 Between You and Me C. Subba Rao, C. Srinivas & Siva Pegasus India Publishers 2015 232 250.00
79703 Talks And Articles C. Subba Rao Navodaya Publishers, Vijayawada 2010 136 80.00
79704 The Twilight Canopy C. Subba Rao 2002 24 10.00
79705 Benchmarker C. Subba Rao, C. Srinivas & Siva Pegasus India Publishers 2015 99 150.00
79706 Circle of Learning G. Venkatarathnam G. Adilakshmi, Warangal 1994 176 175.00
79707 Dravidian Lexicography J. Ramayya Pantulu 20 2.00
79708 Millennium Miscellany G.V. Joga Rao Lalitha Publications, Hyderabad 2000 224 100.00
79709 Smiles of the Muse S.V. Joga Rao, Pappu Venugopala Rao Swadharma Swaarajya Singh, Madras 1988 214 70.00
79710 Lecture on Telugu Studies G.N. Reddy G.N. Reddy, Tirupathi 1988 297 65.00
79711 Impression Into Expression Vidya Ramanavarapu, Vijaya Ramanavarapu C. Nageswara Rao, Guntur 64 20.00
79712 Free India Forges Ahead P.V. Rajagopal, C.V.A.S. Suryanarayana Vuvabharathi, Secunderabad 1972 250 25.00
79713 Telugu Novel Volume One Adapa Ramakrishna Rao Vuvabharathi, Secunderabad 1975 122 10.00
79714 The Principle of Modern Literary Criticism Kolakaluri Enoch Jyoti Granthamala, Anantapur 1999 214 250.00
79715 Antiquity of Telugu People & Language G.V. Purnachandu, N.S. Murty Guttikonda Ramaratnam Charitable Trust 2014 128 100.00
79716 Springwoods and walking dreams Varalakshmi Janapathy Lasya Priya Publications, Hyderabad 1999 112 75.00
79717 Thought Birds S. Venugopal Rao Suraksha Publications, Hyderabad 1995 224 60.00
79718 the voice of the vision josyabhatla satya some printers and publishers 1990 47 20.00
79719 Hasya And Prahasana : A Critical Study Suram Srinivasulu Navodaya Publishers, Vijayawada 1989 272 75.00
79720 Chakra Marcella Hardy, Manjeri S. Isvaran The Authors & Artist Association 1950 28 5.00
79721 Chakra 26 2.00
79722 Loose Sallies of the Mind Krishnasarma Somanchi Trafford Publishing 2014 90 50.00
79723 Vallabhajosyula Subba Rao Notes Towards A Lecture on Jiddu Krishnamurthi G. Aruna, S. Krishna Sarma Maruthi Book Depot., Guntur 2012 35 2.00
79724 Seed of Grandeur S. Krishna Sarma Kamala Publications, Vijayawada 2012 340 100.00
79725 Vallabhajosyula Subba Rao Collected Writings S. Krishna Sarma Maruthi Book Depot., Guntur 2005 168 120.00
79726 A Homeage to Arudra V.A.K. Ranga Rao 37 20.00
79727 Arudra's Twamevaham an apprisal M.V. Bharatha Lakshmi 50 20.00
79728 The Ramayana in Telugu and Tamil A Comparative Study C.R. Sarma Lakshminarayana Granthamala 1994 177 50.00
79729 The Ramayana in Telugu and Tamil A Comparative Study C.R. Sarma Lakshminarayana Granthamala 1973 176 25.00
79730 Printing In Telangana K. Sadanandam Potti Sree Ramulu Telugu University 2002 480 80.00
79731 Colonialism, Orientalism and the Dravidian Languages K. Venkateswarlu Routledge Taylor & Francis Group 2012 267 695.00
79732 Tidings of the K.I.N.G. Phillip B. Wagoner University of Hawaii Press 1993 263 200.00
79733 Principles of Literary Art In Bharatavarsha And The West P.H. Janakirama Sarma Book Links Corporation, Hyderabad 2003 290 175.00
79734 The Evolution of Telugu Literary Critcism S.V. Rama Rao Telugu University, Hyderabad 1990 90 50.00
79735 The Kavali Brothers, Col. Colin Mackenzie And The Reconstruction of South Indian History C.V. Ramachandra Rao Manasa Publications, Nellore 2003 109 300.00
79736 A Renaissance in South India G. Nageswara Rao Kaviraju Sahitya Vihar, Gudiwada 1994 151 90.00
79737 Inner Urge Devarakonda Venkata Srinivasa Murthy 48 20.00
79738 Studies in Kalapurnodayam G.V. Krishna Rao Sahiti Kendram, Tenali 1956 411 5.00
79739 The Story of the Telugus and their Culture G. Krishna International Telugu Institute, Hyderabad 1983 217 10.00
79740 Sri Sri Miscellany K.V. Ramana Reddy Sri Sri Shastipurti Sangham Publications 1970 140 5.00
79741 Lavanya Lavanya Kondepudi 2003 132 100.00
79742 A Study of The Place Names of Bapatla Taluk Bommala Abraham Lincoln Telugu University, Hyderabad 1992 307 100.00
79743 Rainbow in the Dark Lakshmi Raghuramaiah All India Women's Conference 1990 104 25.00
79744 Nannaya The Pioneer Devulapalli Ramanuja Rao International Telugu Institute, Hyderabad 30 2.50
79745 Palkuriki Somanatha Mudigonda Uma Devi Rasagangotri, Hyderabad 1990 216 100.00
79746 Collected Essays of Prof. C.R. Sarma Lakshminarayana Granthamala 1991 120 25.00
79747 Random Walk in Ravana Vana Chalasani Koti Ravi Kiran Chalasani Koti Ravi Kiran 2004 128 250.00
79748 Papers on Literature And Linguistics Shaik Mastan Karima Publications, Guntur 1999 83 150.00
79749 Selected Essays of C.P. Brown on Telugu Literature And Culture G.N. Reddy G.N. Reddy, Tirupathi 1988 156 35.00
79750 Telugu Resurgence Peter L. Schmitthenner Manohar Publishers & Distributors 2001 324 600.00
79751 Telugu Heroic Role in the World Acharya N.G. Ranga 1981 21 6.00
79752 Flame of the Forest K.V. Ramana Reddy The Committee for Relief to Girijan Victims 1987 48 2.00
79753 The Fragrance of Telugu Literature S. Gangappa Sasi Prachuranalu, Guntur 2009 94 100.00
79754 An Experiment with My Pen D. Venkatrao D. Venkatra 2008 203 50.00
79755 Gollapudi Musings Gollapudi Raghurama Rao 2013 192 200.00
79756 ఒక దశాబ్ది గడిచాక రమేష్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 72 5.00
79757 Women Poets in Telugu Literature Y. Sarojini Devi V. Ramakrishna And Chagallu Sugar Factory 2000 249 60.00
79758 Kandukuri Viresalingam A Biography of Indian Social Reformer John Greenfield Leonard Telugu University, Hyderabad 1991 308 75.00
79759 Road to Queen Mary Stuart's Scoland Kodur Pulla Reddy Navodaya Book House, Hyderabad 2010 104 150.00
79760 Golden Harvest K. Chandrasekharan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 175 15.00
79761 Literary Translation Kakani Chakrapani Dravidian University, Kuppam 2008 152 120.00
79762 Vemana and His Times Mallireddy Pattabhirama Reddy Clio Book Club, Kavali 1988 40 2.00
79763 Glory of Ancient Telugu Poetry Karavadi Raghava Rao 384 75.00
79764 In Search of Truth Lanka Siva Rama Prasad Prasanthi Publications, Andhra Pradesh 2005 103 125.00
79765 Of Religion, Goddess and NGO Vakulabharanam Lalitha Researcha dn Resource Centre, Varni 2007 229 200.00
79766 The Wit Wisdom And Humour of C.R. Reddy K. Vasudev Rao Cultural Forum, Guntur 1982 90 12.00
79767 Feeling Truly J. Bapu Reddy Jubilee Publications, Hyderabad 2007 139 120.00
79768 Explorations of Excellence I.V. Chalapathi Rao Jubilee Publications, Hyderabad 2007 146 150.00
79769 The Wisdom of Poets David Shulman Oxford University Press, Mumbai 2001 375 650.00
79770 Lighter Side Up Vemaraju Narasimha Rao YMCA Publishing House, New Delhi 1982 46 20.00
79771 Bhakti Theology in The Telugu Hymnal R.R. Sundara Rao The Christian Literature Society 1983 129 10.00
79772 My Mind Speaks 3 Love & Marriage A.R. Rao A.R. Rao., Hyderabad 1993 31 15.00
79773 My Mind Speaks Death & After A.R. Rao A.R. Rao., Hyderabad 1992 70 15.00
79774 Author As Artist Danjaneyulu Emerald Publishers, Chennai 1997 96 20.00
79775 Major Critics Mudigonda Veerabhadraiah Pallavi Publications, Vijayawada 1998 60 50.00
79776 The Influence of English on Telugu Literature G.N. Reddy G.N. Reddy, Tirupathi 1988 203 45.00
79777 The Unique Viewpoint of A Poet A.V. Subramanian Surabharati Samithi, Hyderabad 1981 46 5.00
79778 Modern Poetry in Telugu V. Mandeswara Rao V. Mandeswara Rao, Hyderabad 179 90.00
79779 Unilit Andhra Viswa Sahiti, Secundrabad 1961 49 2.00
79780 Children's Literature in Indian Languages K.A. Jamuna Publications Division, India 1982 293 18.00
79781 The Essence of Dalit Poetry G. Lakshmi Narasaiah Dalit Sana Publications 1999 81 25.00
79782 A Pilgrimage of Love P.V. Rajyalakshmi Saradhi Publications, Guntur 1982 61 15.00
79783 Food For Thought G. Ramalingam Avagahana Social and Cultural Vedika 280 100.00
79784 Landmarks in Telugu Literature C.R. Sarma Lakshminarayana Granthamala 1975 80 8.00
79785 Introducing Fifty Select Telugu Novels Synopses M. Seshachalam & Co., Madras 155 2.00
79786 Essay on the Language and Literature of the Telugus Charles Philip Brown Asian Educational Serivces, Madras 1991 44 80.00
79787 Essay on the Language and Literature of the Telugus Charles Philip Brown Asian Educational Serivces, Madras 1991 44 80.00
79788 Glimpses into Telugu Classics M.V. Rajagopal An Andhra Mahila Sabha Publications 78 3.00
79789 Forgotten Aspects of Telugu Chimakurti Seshagiri Rao Telugu Goshthi, Hyderabad 1987 58 15.00
79790 Abridgement And Reform of Telugu Script G.V. Satyanarayana Murthi Andhra Univeristy Press Waltair 1983 38 3.00
79791 Vernacularization of Literacy The Telugu experiment M.W.S. De Silva International Telugu Institute, Hyderabad 1979 72 4.75
79792 Kamma Dialect of Telugu A. Gopal Annamalai University 1978 120 25.00
79793 The Position And Function of Telugu Moturi Satyanarayana International Telugu Institute, Hyderabad 1981 84 4.50
79794 Current Scene of Telugu Poetry A Kavisena Publication, Hyderabad 1977 18 2.00
79795 Papers on Comparative Studies G.S. Mohan Locana 2008 44 25.00
79796 Memorial Lectures 1 International Telugu Institute, Hyderabad 1982 30 3.00
79797 తెలుగు సాహిత్యములో విభిన్న ప్రక్రియలు, రచనా మార్గములు బి. విశ్వనాథ్ కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయము, వారణాసి 2004 83 115.00
79798 Telugu Drama And Social Awareness S. Gangappa Sasi Prachuranalu, Guntur 2005 136 100.00
79799 Collected Papers of Manavalli Ramakrishna Kavi P.S.R. Appa Rao, S. Radhakrishna Moorthy Telugu University, Hyderabad 1986 310 15.00
79800 Living Theatre Abburi Ramakrishna Rau Abburi Trust, Hyderabad 1996 68 25.00
79801 Acharya Atreya and Contemporary Telugu Theatre M. Nagabhushana Sarma Telugu University, Hyderabad 1986 68 8.00
79802 Handbook of Pseudonymous Authors in Telugu Aan Raju Department of Library Science 1974 64 7.00
79803 Bhoja V. Venkatachalam 125 2.00
79804 Our Poets Laureate The Director of Information and Publicity 32 3.00
79805 A Memorandum on Modern Telugu Rao Sahib G.V. Ramamurti 68 2.00
79806 A Deferent of Literary Telugu J. Ramayya Pantulu 1918 68 2.00
79807 A History of Telugu Literature P. Chenchiah Oxford University Press, Mumbai 132 2.00
79808 వ్యాసావళి గిడుగు వెంకట రామమూర్తి పంతులు తెలికిచెర్ల వెంకటరత్నం, గుంటూరు 1933 172 1.00
79809 A History of Telugu Literature P. Chenchiah Oxford University Press, Mumbai 132 2.00
79810 Modern Telugu Literature And Theatre S.M.Y. Sastry 75 5.00
79811 Who's Who Velury Sahajanand Navya Sahiti Samithi, Vijayawada 108 1.50
79812 Novel A. Naga Gopala Rao Padma Publications, Eluru 1965 26 2.00
79813 My Great India 28 2.00
79814 Telugu Literary Heritage R.A. Padmanabha Rao Navodaya Publishers, Vijayawada 1984 64 10.00
79815 Ramblings in Telugu Literature C.R. Sarma Lakshminarayana Granthamala 1978 98 4.00
79816 Musings Ravuri Bharadwaja Visalandhra Publishing House 2002 26 25.00
79817 Studies in Folkloristics R.V.S. Sundaram, G.S. Mohan Folklore Book Trust 1986 127 2.00
79818 Andhra Satavahanas D.S. Naidu Bharath Publications, Vijayawada 1970 153 5.00
79819 Andhra Through Ages M. Rama Rao Maruthi Book Depot., Guntur 1957 186 2.58
79820 Speeches And Essays of Dr. C.R. Reddy P.V. Rajamannar Nellore Progressive Union, Nellore 1970 50 2.50
79821 While Sewing Sandals Emma Rauschenbusch Clough Fleming H. Revell Company 2013 321 50.00
79822 Political Philosphy of Dravidian Literature K.B. Krishna Dravidian University, Kuppam 2006 142 100.00
79823 Perspectives in Dravidian Linguistics S. Akki Reddy Mamatha Publications, Madras 1987 99 20.00
79824 Critic's Faith G. Bala Subrahmanyam 1973 94 4.00
79825 Living Words E. Gilbert 100 10.00
79826 The Nowhere Man Pritish Nandy Arnold Heinemann, New Delhi 1977 20 15.00
79827 Image Poems Asha Sheth Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 50 50.00
79828 Contemporary Indian Poetry in English Saleem Peeradina Macmillan And Co., Limited 1977 130 9.00
79829 Songs & Chants The School Krishnamurti Foundation 59 50.00
79830 Anywhere is Another Place Pritish Nandy Arnold Heinemann, New Delhi 1979 30 20.00
79831 Poems Subramania Bharati Indira Arjun Dev National Council of Educational Research 1982 158 9.90
79832 Marananussati Ti Sarana Buddhist Association 36 20.00
79833 Caught in a Stampede Tejdeep Sterling Publishers Private Limited 2000 132 10.00
79834 Poetry of the Raj H.K. Kaul Arnold Heinemann, New Delhi 1984 96 30.00
79835 Jugalbandi E.S. Vasanta, Rajshree Jain Rajshree Jain, Secundrabad 30 20.00
79836 Modern Gujarati Poetry A Selection Suguna Ramanathan, Rita Kothari Sahitya Akademi, New Delhi 1998 85 45.00
79837 Malayalam Poetry Today K.M. Tharakan Kerala Sahitya Akademi, Trichur 1984 194 35.00
79838 The Rebel And Other Poems Basudha Chakravarty Sahitya Akademi, New Delhi 1974 98 5.00
79839 You Surprised Me Joe Mannath SDB Chair Publications, Madras 1987 150 30.00
79840 Woolgathering Shiv K. Kumar Disha Books 1995 75 60.00
79841 Ego And Other Poems Nandita Haksar Orient Longman, Bangalore 1972 50 20.00
79842 The Squirrel in The Courtyard A.V. Subramanian Tamilnadu Textbook Society 1980 111 13.00
79843 Arangetral S Santhi Arnold Heinemann, New Delhi 1973 66 20.00
79844 The Song of The Bird Anthony de Mello S.J. Gujarat Sahitya Prakash, Anand 1987 197 50.00
79845 The Serene Flame Makarand Paranjape Rupa & Co., New Delhi 1991 81 40.00
79846 Gift of Life N.V. Subbaraman C.P. Brown Memorial Trust 1998 65 35.00
79847 Kurukshetra Ramdhari Singh Dinkar Heritage Publications Division, Vskp 1995 106 10.00
79848 Emperor Babur's Prayer and Other Poems Sankha Ghosh Sahitya Akademi, New Delhi 2005 90 50.00
79849 Leaves From A Log K.R. Srinivasa Iyengar Arnold Heinemann, New Delhi 1979 123 35.00
79850 Vikram Seth Three Chinese Poets Wang Wei, Li Bai and Du Fu Viking Faber and faber, London 1988 53 100.00
79851 Second Crop A Raghu Imprint Books 2002 76 50.00
79852 Reflections of the Self Swami Muktananda SYDA Foundation 1980 205 100.00
79853 Cranes in The Drought Kedarnath Singh Sahitya Akademi, New Delhi 1996 116 60.00
79854 Twenty One Indo Anglian Poems Vinayak Krishna Gokak Sahitya Akademi, New Delhi 1975 42 2.50
79855 The Sceptred Flute Songs of India Sarojini Naidu Kitabistan, Allahabad 1969 231 15.00
79856 The Unstruck Melody Gopal Singh Asia Publishing House, New York 1968 86 20.00
79857 Peace of Mind in Unique Verses Hari Datt Sharma Pustak Mahal, Hyderabad 2007 174 88.00
79858 Proxy A Collection of Poems Amrita Ganguly Kalpaz Publications, Delhi 2006 154 180.00
79859 Mystic Songs of Kabir G.N. Das Abhinav Publications 2003 124 150.00
79860 Musings of Kabir Brahmachari Sundarajan 1983 83 2.00
79861 Says Tuka Selected Poetry of Tukaram Dilip Chitre Penguin Books 1991 227 65.00
79862 Kamala Markandaya Margaret P. Joseph Arnold Heinemann, New Delhi 1980 226 25.00
79863 A Book of English Verse on Indian Soil R.P.N. Sinha Orient Longman, New Delhi 1966 198 12.50
79864 Dawn to Greater Dawn K.R. Srinivasa Iyengar Indian Institute of Advanced Study, Simla 1975 125 35.00
79865 The Cry of The Soul Darshan Singh Sawankirpal Publications 1983 74 95.00
79866 The Golden Treasury of Indo Anglian Poetry Vinayak Krishna Gokak Sahitya Akademi, New Delhi 1970 323 15.00
79867 Poems From The Sanskrit John Brough Penguin Books 1968 151 2.95
79868 The Golden Treasury of Indo Anglian Poetry Vinayak Krishna Gokak Sahitya Akademi, New Delhi 1978 323 15.00
79869 Indian English Poetry an anthology Vilas Sarang Disha Books 1990 161 35.00
79870 Indian Poetry Today Volume 1 Keshav Malik Indian Council for Cultural Relations 1982 256 25.00
79871 Peace of Mind in Unique Verses Hari Datt Sharma Pustak Mahal, Hyderabad 2002 174 68.00
79872 Subhashitavali A.N.D. Haksar Penguin Books 2007 192 200.00
79873 The Moment I Lived With R.C. Jangle 1993 96 35.00
79874 The Souloes Vadavalli Chakrapani Rao Master Kuteer Publications 2001 64 50.00
79875 Splinters in Space Time K.V. Subbaram Samkleen Prakashan, New Delhi 1980 46 20.00
79876 Silappathikaram M.M. Ghani Palaniappa Brothers, Madras 9 1.00
79877 My Journey Selected poems of Ali Sardar Jafri Baidar Bakht A Sterling Paperback 2000 409 250.00
79878 Desert Blooms Ministry of Education And Social Welfare 1972 230 4.50
79879 Agni and other poems and Translations & Essays and other prose Fragments C. Subrahmanya Bharati 1977 94 2.00
79880 The Sceptred Flute Songs of India Sarojini Naidu Kitabistan, Allahabad 1943 231 7.50
79881 Atlas New Writing Art Image Sudeep Sen Aark Arts, New Delhi 2007 400 100.00
79882 Mystery Tales of Time Ranu and Anand Khare Seminar Research Centre 1997 166 25.00
79883 The Door I Shut Behind Me Uma Parameswaran Affiliated East West Press Pvt. Ltd 1990 143 40.00
79884 In Their Own Voice Arlene R.K. Zide Penguin Books 1993 274 150.00
79885 Paradise Returned Kedarnath Singh Prajahitha Prachuranalu, Warangal 2011 40 2.00
79886 Works of Ram Khare Anand Khare 33 3.00
79887 The Triumph of Love Govinda Krishna Chettur Basel Mission Book Shop 31 2.00
79888 The Lord Is My Shepherd Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 46 9.50
79889 Strangertime Pritish Nandy Hind Pocket Books 1977 218 2.00
79890 Quest T.L. Vaswani Gita Publishing House 1977 104 3.00
79891 Living Moments of Love J. Maurus Better Yourself Books 1994 96 16.00
79892 The Bhagavad Gita Juan Mascaro Penguin Books 1962 121 20.00
79893 Song of Love George Keyt 123 2.00
79894 The Light of Asia and The Indian Song of Songs Sir Edwin Arnold Jaico Publishing House, Bombay 1949 229 2.00
79895 Navroziana or The Dawn of a New Era Rustam B. Paymaster Sir Narayen G. Chandavarkar 1917 45 5.00
79896 An Anthology of Indo English Poetry Gauri Deshpande Hind Pocket Books 162 2.00
79897 Indian Poetry in English Today Pritish Nandy A Sterling Paperback 1973 140 20.00
79898 Ancient Ballads and Legends of Hindustan Toru Dutt Kegan Paul, Trench & Co., London 1906 139 26.00
79899 Indian Writing in English Ramesh Mohan Orient Longman, Bangalore 1978 260 32.00
79900 Moon in Man's Stride Kanwar Lal Arts & Letters, Delhi 1969 212 25.00
79901 Aspects of Indian Writing in English M.K. Naik Macmillan And Co., Limited 2007 319 195.00
79902 Travel Writing in India Shobhana Bhattacharji Sahitya Akademi, New Delhi 2008 189 120.00
79903 The Essence of Dalit Poetry G. Lakshmi Narasaiah Dalit Sana Publications 1999 81 20.00
79904 Flowering From the Soil Dalit Women's Writing from Telugu K. Suneetha Rani Prestige Publishing House 2012 304 800.00
79905 Achievement Correlates Lavu Rathaiah, Paturi Koteswara Rao Discovery Publishing Houe, New Delhi 1997 108 225.00
79906 Doing Theology with the Poetic Traditions of Indi Joseph Patmury 192 100.00
79907 Golden Harvest K. Chandrasekharan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1977 175 15.00
79908 Literature East & West Lois Teal Hartley 1966 209 100.00
79909 Modern Indian Fiction Saros Cowasjee, Vasant A. Shahane Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 195 25.00
79910 Writing The West C. Vijayasree Sahitya Akademi, New Delhi 2004 214 125.00
79911 For The Time Being Sisirkumar Ghose Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1983 167 25.00
79912 Whispers of Immortality K.J. Jose Inter University Press (P) Ltd., Delhi 2006 295 100.00
79913 Word Is a Four Letter Word Selecting Writings Jug Suraiya UBS Publishers Distributors Ltd 1994 249 75.00
79914 The Great Indian Bores Jug Suraiya UBS Publishers Distributors Ltd 1996 217 120.00
79915 The Great Indian Dream Malay Chaudhuri, Arindam Chaudhuri Macmillan And Co., Limited 2003 248 295.00
79916 Tolstoy and India Alexander Shifman, A.V. Esaulov Sahitya Akademi, New Delhi 1978 116 10.00
79917 Style and Structure David Rankin Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York 1972 241 100.00
79918 Making of Indian Literature Ayyappa Paniker Sahitya Akademi, New Delhi 2007 336 200.00
79919 Studies in indo Anglian Literature K.N. Joshi, B. Shyamala Rao Prakash Book Depot 2000 187 50.00
79920 English Language And Indian Culture R.S. Pathak, Nirmaljeet Oberoi Madhya Pradesh Hindi Granth Academy 2001 184 25.00
79921 Fragrant Flowers Publications Division, India 1969 175 5.00
79922 Re-Figuring Culture History, Theory and the Aesthetic in Contemporary India Satish Poduval Sahitya Akademi, New Delhi 2005 208 115.00
79923 Indian Drama H.H. Anniah Gowda Prasaranga University of Mysore 1974 141 20.00
79924 Narrating India The Novel In Search of The Nation E.V. Ramakrishnan Sahitya Akademi, New Delhi 2005 412 200.00
79925 Early Novels in India Meenakshi Mukherjee Sahitya Akademi, New Delhi 2005 278 140.00
79926 Indian Literature U.R. Anantha Murthy, Ramakanta Rath Sahitya Akademi, New Delhi 1993 196 25.00
79927 Growing Up As A Woman Writer Jasbir Jain Sahitya Akademi, New Delhi 2005 528 220.00
79928 The New Indian Novel in English A Study of The 1980s Viney Kirpal Allied Publishers Limited 1990 286 250.00
79929 The Growth of the Novel in India 1950-1980 P.K. Rajan Abhinav Publications 1989 152 150.00
79930 Literature Alive Vol. 1 The British Counci Division 1995 101 50.00
79931 Books Forever Manoj Das National Book Trust, India 1973 62 1.50
79932 The Book of Extracts A Mitav Ghosh The Glass Palace Cross Word Books 2000 180 100.00
79933 John Osborne Look Back in Anger John Russell Taylor Macmillan And Co., Limited 1975 206 25.00
79934 Indian Classics Malayalam S. Ganesa Aiyar Publications Division, India 1999 238 65.00
79935 Contrary Awareness K.I. Madhusudana Rao New International Economic Order 1982 232 60.00
79936 The Novels of Anita Desai Usha Bande Prestige Publishing House 1988 191 140.00
79937 A Luminous Flame: Sri Aurobino's Savitri Sri Sadasiva Brahmendra Ashramam 2009 156 100.00
79938 An Evalution of Saratchandra Shibdas Ghosh 48 1.50
79939 The Flute And The Durm V.A. Shahane, M.N. Sarma Osmania University, Hyderabad 1980 104 25.00
79940 Bhabani Bhattacharya And His Works B. Syamalarao Student Store, Bareilly 162 25.00
79941 Indian Writers Series Vol VII Bhabani Bhattacharya Bhabani Bhattacharya 179 20.00
79942 Word As Mantra The Art of Raja Rao Robert L Hardgrave A Katha Profile 1998 173 175.00
79943 Mulk Raj Anand A Reader Atma Ram Sahitya Akademi, New Delhi 2011 640 250.00
79944 Kakatiya Journal of English Studies Vol II, No. 1 Satyanarain Singh Department of English Kakatiya University 270 20.00
79945 A Critical Study of The Untouchable Satish Kumar Student Store, Bareilly 1975 95 20.00
79946 Confession of A Lover Mulk Raj Anand Arnold Heinemann, New Delhi 1976 404 100.00
79947 So Many Freedoms Mulk Raj Anand Saros Cowasjee Oxford University Press, Mumbai 1977 205 50.00
79948 Nissim Ezekiel Remembered Havovi Anklesaria Sahitya Akademi, New Delhi 2008 603 275.00
79949 V.S. Srinivasa Sastri Volume One N. Raghunathan South Indian National Association 1969 384 20.00
79950 Indian Influences in American Literature and Thought John T. Reid Indian Council for Cultural Relations 1965 76 30.00
79951 Aspects of Indian Writing in English M.K. Naik Macmillan And Co., Limited 1979 319 21.00
79952 Essays on Indian Writing in English G.S. Balarama Gupta Jiwe Publications, Gulbarga 1975 85 15.00
79953 Issues & Images T. Padma Vagdevi Publishers, Visakhapatnam 1993 154 95.00
79954 In Another Tongue G.N. Devy Macmillan And Co., Limited 1995 175 100.00
79955 Studies in indo Anglian Literature K.N. Joshi, B. Shyamala Rao Prakash Book Depot 124 20.00
79956 Literature of Modern india a Panoramic Glimpse Krishna Kripalani National Book Trust, India 1982 124 10.50
79957 Problems of The Indian Creative Writer in English C. Paul Verghese Somaiya Publications Pvt Ltd 1971 203 25.00
79958 Dramatic Poetry H.H. Anniah Gowda Macmillan And Co., Limited 1979 358 55.00
79959 Sahitya Akademi Awards 1983 Sahitya Akademi, New Delhi 1983 40 10.00
79960 Sahitya Akademi General Information 1982 Sahitya Akademi, New Delhi 1985 92 20.00
79961 The Meaning of India Raja Rao Vision Books, New Delhi 2007 204 235.00
79962 Incense Sticks Krishnanand Krishnanand, Bhadran 1974 236 20.00
79963 Vikram Seth From Heaven Lake Vikram Seth Penguin Books 1990 178 150.00
79964 History Mystery Dal and Biryani stoires of the past Tapas Guha Scholastic, New York 2000 131 70.00
79965 Tales of Old And New Madras S. Muthiah Affiliated East West Press Pvt. Ltd 1989 207 30.00
79966 Waterlines The Penguin Book of River Writings Amita Baviskar Penguin Books 2003 210 295.00
79967 Indian Aesthetics V.S. Seturaman Macmillan And Co., Limited 1992 439 150.00
79968 Abhinavagupta G.T. Deshpande Sahitya Akademi, New Delhi 1992 180 45.00
79969 An International Peer Reviewed Journal The Cultural and Literary Nationalism of Fourth World Raja Sekhar, Patteri Raja Sekhar, Patteri 2015 121 25.00
79970 Aspects of Indian Poetics Shri Krishna Chaitanay Publications Division, India 1969 46 2.00
79971 Pun in Sanskrit Literature A New Approach Gurupad K. Hegde Prasaranga University of Mysore 1982 239 40.00
79972 Hasya And Prahasana : A Critical Study Suram Srinivasulu Navodaya Publishers, Vijayawada 1989 272 75.00
79973 Modern Sanskrit Literature Tradition & Innovations S.B. Raghunathacharya Sahitya Akademi, New Delhi 2009 360 250.00
79974 Sanskrit Writings in Independent India V.N. Jha Sahitya Akademi, New Delhi 2003 358 200.00
79975 The Dhvani Theory in Sanskrit Poetics Mukunda Madhava Sharma Ghaukhamba Amarabharati Prakahsan 1968 287 25.00
79976 The Scarlet Cord of Devdasis Joab Lohara AMG India International 1991 62 20.00
79977 The Conversations of Cow Suniti Namjoshi, Sarah Baylis Rupa & Co., New Delhi 1985 125 60.00
79978 IVe Shed My Tears D.F. Karaka D. Appleton Century Company 1947 280 2.00
79979 Razia : Queen of India Rafiq Zakaria Jaico Publishing House, Bombay 1966 148 4.00
79980 The Backward Bride Aubrey Menen May Fair Books 1952 160 2.00
79981 The Nanta Devi Miracle Ursula D. Mistry Jaico Publishing House, Bombay 1997 235 75.00
79982 Indira Devi A. Subrahmanyam Ganesh & Co., Madras 1930 267 2.00
79983 Kamala The Story of a Hindu Life Krupabai Satthianadhan, Chandani Lokuge Oxford University Press, Mumbai 1998 173 345.00
79984 Saguna Krupabai Satthianadhan, Chandani Lokuge Oxford University Press, Mumbai 2002 182 195.00
79985 The Misfortunes of Meena Deisvi Everymans Publishers Limited 1937 88 20.00
79986 International Short Stories The Hindustan Times, New Delhi 1952 404 200.00
79987 Where Im Calling From New And Selected Stories Raymond Carver The Atlantic Monthly Press, New York 1986 391 200.00
79988 Short Stories (Namaste Magazine) Monisha Mukundan Namaste Magazine Publications 1990 500 100.00
79989 Tales of Love, Sex And Danger Sudhir Kakar, John M. Ross Oxford University Press, Mumbai 1992 249 95.00
79990 Indian Tales And Legends J.E.B. Gray, Kiddell Monroe Oxford University Press, Mumbai 1965 230 100.00
79991 The Best Thirteen Mickey Patel National Book Trust, India 1983 119 12.00
79992 The Harvrd Oriental Series - The Veda of The Black Yajus School entitled Taittiriya Sanhita Part 1 Kanda I-III Volume Eighteen Arthur Berriedale Keith Motilal Banarsidass 1967 288 15.00
79993 The Harvrd Oriental Series - Vikrama's Adventures Volume Twenty Seven Franklin Edgerton Harvard University Press 1926 369 20.00
79994 The Ocean of Story Volume I N.M. Penzer Motilal Banarsidass, Delhi 1968 335 20.00
79995 The Ocean of Story Volume II N.M. Penzer Motilal Banarsidass, Delhi 1968 375 20.00
79996 An Anthology of Indian Literatures K. Santhanam Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1969 724 25.00
79997 Indian Poetry today Volume 2 Keshav Malik Indain Council for Cultural Relations 1985 280 60.00
79998 Indian Poetry today Volume 3 Sitakant Mahapatra Indian Council for Cultural Relations 1986 216 60.00
79999 Indian Poetry Today Volume Four Navakanta Barua, I. Panduranga Rao Indian Council for Cultural Relations 1981 470 70.00