వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్/2017 viewing devices

2017సవరించు

వికీపీడియా వారి వాడుకరుల నిర్దిష్ట పరికరాల గణాంకాల ప్రకారం గణాంకాలు [1] 2017 గణాంకాలను పరిశీలించడం జరిగింది.

 • మధ్యస్థంగా సగటు(MEDIAN) మొత్తము పరికరాలు 3,81,333 కాగా మొబైల్ పరికరాలు 2,55,658 అనగా 67శాతం.
 • నెలకు సగటు వాడుకరుల వీక్షణలు([https://wikimedia.org/api/rest_v1/#!/Pageviews_data/get_metrics_pageviews_aggregate_project_access_agent_granularity_start_end వీక్షణలు API) 22,57,900 కాగా సగటున నెలకు వీక్షణలు ప్రతిపరికరానికి దాదాపు 6గా వున్నాయి.
 • మొబైల్ పరికరాలు గణనీయంగా 201707లో 70శాతం పెరిగాయి. కారణం తెలియదు. జియో టెలికామ్ ప్రారంభపు ఆఫర్లతో [2]తో సంబంధం ఏమీ వుందనిపించదు.
 • కనీసంగా మీడియన్ సగటు ప్రకారం నెలలో వీక్షకులు 255658 (ఒక మొబైల్ కి ఒకరు చొప్పున), గరిష్టంగా 381332.

> ud
    mobile desktop total_devices total_user_views
201701 129537 128363    257900     1972054
201702 121974 108389    230363     1771206
201703 131583  91819    223402     1514762
201704 131983  81889    213872     1400611
201705 124928  76001    200929     1328675
201706 192013 111308    303321     1900448
201707 327542 180890    508432     3258352
201708 348688 173703    522391     3213902
201709 326245 149755    476000     2904210
201710 319302 140041    459343     2804513
201711 363575 158615    522190     3005055
201712 335157 127085    462242     2543745
> summary(ud)
   mobile     desktop    total_devices  total_user_views 
 Min.  :121974  Min.  : 76001  Min.  :200929  Min.  :1328675 
 1st Qu.:131072  1st Qu.:104246  1st Qu.:228623  1st Qu.:1707095 
 Median :255658  Median :127724  Median :381332  Median :2257900 
 Mean  :237711  Mean  :127322  Mean  :365032  Mean  :2301461 
 3rd Qu.:329446  3rd Qu.:151970  3rd Qu.:484108  3rd Qu.:2929421 
 Max.  :363575  Max.  :180890  Max.  :522391  Max.  :3258352 

చారిత్రక వీక్షణల గణాంకాలు

> pvh
    total_user_views
201507     1494374
201508     1779030
201509     1514769
201510     1539393
201511     1520821
201512     1404749
201601     1620681
201602     1248193
201603     1352213
201604     1047933
201605     1115923
201606     1511270
201607     2095437
201608     2531548
201609     1784333
201610     2187042
201611     2179148
201612     1976971
201701     1972054
201702     1771206
201703     1514762
201704     1400611
201705     1328675
201706     1900448
201707     3258352
201708     3213902
201709     2904210
201710     2804513
201711     3005055
201712     2543745
201801     3117549
201802     2346780
201803     2145556
> summary(pvh)
 total_user_views 
 Min.  :1047933 
 1st Qu.:1511270 
 Median :1784333 
 Mean  :1973674 
 3rd Qu.:2346780 
 Max.  :3258352 

వీక్షణల పటం

మూలాలజాబితాసవరించు

 1. "Introducing the unique devices dataset: a new way to estimate reach on Wikimedia projects". Mar 30, 2016.
 2. "జియో 4G సెప్టెంబర్ 2016లో 4G ఫ్రీ వెల్‌కం ఆఫ‌ర్‌". Sep 1, 2016. Archived from the original on Nov 4, 2016.