ఆ మహానుభావులను స్మరించుకొందాం

తెలుగులో విజ్ఞాన సర్వస్వాలు తేవాలని ప్రయత్నించిన మహానుభావులు

వీరందరూ ఎన్నో కష్ట నష్టాలకోర్చి తమ కృషిని సాగించారు. వారికెందరో మిత్రులు తోడ్పడ్డారు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా