వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 29

అక్షర దోషాలు సరిచూడండి

వ్యాసం వ్రాసే వేగంలో అక్షర దోషాలు అంతగా పట్టించుకోవడం కుదరదు. కనుక చివరలో ఒక్కమారు అక్షరదోషాలున్నాయేమో తప్పక సరి చూడండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా