వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/భారతదేశం

ఉపప్రాజెక్టులు

మార్చు

వికీప్రాజెక్టు భారతదేశం గణాంకాలు

మార్చు
భారతదేశ
వ్యాసాలు
ముఖ్యత
అతిముఖ్యం చాలా ముఖ్యం కొంచెంముఖ్యం తక్కువముఖ్యం తెలీదు ముత్తం
నాణ్యత
  విశేషవ్యాసం 2 2 0 0 0 4
విశేషంఅయ్యేది 0 0 0 0 0 0
  మంచివ్యాసం 1 2 1 0 1 5
మంచిఅయ్యేది 3 5 2 0 19 29
ఆరంభ 4 10 5 0 74 93
మొలక 0 3 1 0 3569 3573
విలువకట్టని . . . . . 198
మొత్తం 10 22 9 0 3663 3902

భారతదేశ ప్రాజెక్టు వర్గాల విహరణ

మార్చు