విజయలక్ష్మి

ఇవ్వబడిన పేరు

విజయలక్ష్మి హిందూ దేవతలైన అష్టలక్ష్ములు లో ఒకరు.