విప్రనారాయణ

విప్రనారాయణ పేరుతో రెండు సినిమాలు వచ్చాయి.