ప్రధాన మెనూను తెరువు

విప్రనారాయణ పేరుతో రెండు సినిమాలు వచ్చాయి.