శారద (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

శారద అన్నది హిందూ దేవత సరస్వతికి ఒక పేరు.

శారద అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: