శకునశాస్త్రము

(శిఖినరసింహ శతకము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

శకునశాస్త్రము అనే శిఖినరసింహ శతకమును నేదునూరి గంగాధరం రచించారు.

శకునాలు అంటే జరగబోయే భవిష్యత్తు ముందుగా అందించే సంజ్ఞ. కొందరు ఆధునికులు శకునాలు పట్టించుకోకున్నా శకునాలపై విస్తృతంగా నమ్మకాలు వ్యాపించివున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శుభశకునాలు, దుశ్శకునాలు, శుభాశుభ సమయాలు, బల్లి, పక్షి, రంగుల శకునాలు మొదలైనవి ఎన్నింటినో ఇందులో విభాగించి వివరాలు అందించారు.

విషయసూచిక మార్చు

 • దేవతాప్రార్థన
 • శుభశకునములు
 • అపశకునములు
 • ప్రయాణదినములు
 • చేష్టా శకునములు
 • గౌళి పలుకులు
 • వాక్య శకునములు
 • రాహువుండు వారముల గడియల వివరము
 • నవగ్రహ గౌళి
 • తుమ్ముల శకునము
 • తొండపాటు శకునము
 • నలికీచుపాటు ఫలము
 • బల్లిజాతులు
 • బల్లిజాతుల కాలఫలములు
 • వారములందేర్పడు కాలములు
 • బల్లిపాటు తజ్జాతి తత్కాలఫలములు
 • సర్పదర్శన శకునము
 • పిల్లి శకునము
 • కుక్కల శకునము
 • నక్కల శకునము
 • గరుత్మంతుని శకునము
 • పాలపిట్ట శకునము
 • కాకుల శకునము
 • భారద్వాజపక్షి శకునము
 • సరస్వతిపులుగు శకునము
 • జాములదిశాఫలములు
 • అవయవముల అదురుపాటు ఫలములు
 • వైద్యవిషయశకునములు
 • ప్రాణిప్రభృతిశకునములు
 • సర్వజనావశ్యకములు
 • అపశకునశాంతి
 • సర్వలక్షణము
 • గౌరీపంచాంగము
 • పగటి ముహూర్తములు
 • రాత్రి ముహూర్తములు
 • తుమ్ములక్షణము
 • ప్రయాణదినములకు వారశూలలు
 • కరిదినములు
 • రాహుకాలము
 • గుళికకాలము

మూలాలు మార్చు