శ్రీనివాసరావు

పుంలింగపేరు

శ్రీనివాసరావు తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు.