శ్రీమంతుడు (1971 సినిమా) : 1971 లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా శ్రీమంతుడు (2015 సినిమా) : 2015 లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా