సంక్రాంతి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • సంక్రాంతి - ఒక పండుగ. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుపుకునే పండుగలలో చాలా ముఖ్యమయొనది.

సినిమాలు మార్చు