సావిత్రికి వరమిస్తున్న యమిడు

సతీ సావిత్రి హిందూ పురాణాలలో మహా పతివ్రత. యమునితో పోరి భర్త ప్రాణాలను తిరిగి సంపాదించిన సాధ్వి.