సత్తిరాజు

ఇంటిపేరు

సత్తిరాజు అను ఇంటిపేరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు వద్ద కొయ్యెటిపాదు గ్రామం మూలము.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు