సత్యనారాయణపురం

సత్యనారాయణపురము పేరుతో వేరే గ్రామాలు ఉన్నాయి.ఆపేరుగల గ్రామాల జాభితా చూడండి.