సరుగుడు (అయోమయ నివృత్తి)

సరుగుడు ఒక విధమైన పొడవుగా పెరిగే కలప చెట్టు.