సమాజము లోని ఆర్థికముగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి, వికలాంగులకు, సహాయార్ధులకు, ఆర్థికముగా బలపడిన అన్ని వర్గాల లోని సమసమాజ నిర్మాణ వాదులు సంస్థలుగా ఏర్పడి తమవంతు సేవలను అందిస్తూ "మానవ సేవే మాధవ సేవ"గా భావించే సంస్థలను సామాజిక సేవా సంస్థలు అంటారు.

ప్రముఖ సామాజిక సేవా సంస్థలుసవరించు

అంతర్జాతీయ సామాజిక సేవా సంస్థలుసవరించు

మిలిండా పౌండేషన్సవరించు

రోటరీ క్లబ్సవరించు

లయన్సు క్లబ్సవరించు

వాసవీ క్లబ్


జాతీయ సామాజిక సేవా సంస్థలుసవరించు

రాష్ట్ర సామాజిక సేవా సంస్థలుసవరించు

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సామాజిక సేవా సంస్థలుసవరించు