సాహసం (అయోమయ నివృత్తి)

సాహసం (Adventure) కొన్ని ప్రమాదమైన చర్యలు.