సూత్రం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

సూత్రం సంస్కృతం n. A thread, cord, line, yarn, twine. తంతి, నూలు, నూలిపోగు, దారము. A brief or precept in grammar, &c., an aphorism. అనేకార్థ బోధక సంక్షిస్త వాక్యము. An expedient, contrivance; an artificial piece of work; a machine, ఉపాయము, యంత్రము.