స్టూడెంటు

(స్టూడెంట్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఆంగ్లంలో స్టూడెంట్ లేదా స్టూడెంటు (Student) అనగా తెలుగులో విద్యార్థి.