అనసూయ (అయోమయ నివృత్తి)

అనసూయ అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తుంది:

  • అనసూయ, పురాణాలలో అత్రి మహర్షి భార్య. మహా పతివ్రత.

సినిమాలు:

ప్రముఖ వ్యక్తులు: