ఆమె (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

ఆమె, అనేది తెలుగు భాషలోని ఒక మూలపదం. ఆమె అన్న పేరు వీటిని కూడా సూచిస్తుంది:


ఆమె పదముతో విడుదలైన తెలుగు సినిమాలు: