ఉర్దూ-తెలుగు నిఘంటువు

ఉర్దూ-తెలుగు నిఘంటువు : నిఘంటువును ఉర్దూలో "లుగాత్" లేదా "లొగాత్" అని అంటారు. ఉర్దూ-తెలుగు నిఘంటువును ఉర్దూలో "ఉర్దూ-తెలుగు లుగాత్" అని వ్యవహరించవచ్చును.

చరిత్ర మార్చు

ఇవీ చూడండి మార్చు

  • ఉర్దూ-ఉర్దూ నిఘంటువులలో ప్రసిద్ధమైనవి : "లుగాత్-ఎ-కిషోరి", "ఫైరోజ్-ఉల్-లుగాత్".
  • నిఘంటువు

బయటి లంకెలు మార్చు